...  > Darbuotojų funkcijos > PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS INFORMACIJOS SKYRIUS >

Pramoninės nuosavybės informacijos skyriaus specialistas

Pramoninės nuosavybės informacijos skyriaus specialistas

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- įgyvendina VPB visuomenės informavimo priemones, skirtas pramoninės nuosavybės informacijos sklaidai ir visuomenės švietimui pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais, teikia siūlymus dėl šių priemonių tobulinimo;

- dalyvauja rengiant susistemintą informaciją ir statistikos duomenis apie pramoninės nuosavybės objektus;

- dalyvauja rengiant ir leidžiant neperiodinius pramoninės nuosavybės apsaugos informacinius ir metodinius leidinius;

- rengia VPB oficialaus biuletenio elektroninės formos ir kitų leidinių spaudos maketus;

- rengia ir skelbia su pramoninės nuosavybės apsauga susijusią informaciją internete ir kituose šaltiniuose;

- teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus ir duomenis rengiant VPB veiklos planą, VPB veiklos ataskaitas;

- dalyvauja rengiant ataskaitas pramoninės nuosavybės informacijos ir statistikos klausimais;

- organizuoja ir dalyvauja organizuojant VPB renginius, parodas, mokymus, svečių priėmimą;

- bendradarbiauja su VPB struktūriniais padaliniais, Lietuvos Respublikos, užsienio šalių, ES institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis pramoninės nuosavybės informacijos sklaidos ir visuomenės informavimo klausimais;

- pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pramoninės nuosavybės apsaugą, valstybės registrų tvarkymą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti užsienio (anglų) kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.