...  > Administracinė informacija >

Klausimai

8439. 2008-09-08 | 16:18:28

Kaip įregistruoti prekių ženklą?

PREKIŲ ŽENKLAS - bet koks žymuo, kurio paskirtis - atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai. ŽENKLAI GALI BŪTI SUDARYTI IŠ ŠIŲ ŽYMENŲ: 1) žodžių, asmenų pavardžių, vardų, meninių pseudonimų, juridinių asmenų pavadinimų, šūkių: 2) raidžių, skaitmenų; 3) piešinių, emblemų; 4) erdvinių formų (gaminių išorinio vaizdo, jų pakuotės ar talpyklos); 5) spalvos ar spalvų derinio, jų kompozicijos; 6) bet kokio šio 1 - 5 punkte nurodytų žymenų derinio. Pareiškėjas, norintis įregistruoti ženklą tik Lietuvoje, turi paduoti Valstybiniam patentų biurui paraišką. Vienam ženklui įregistruoti paduodama viena paraiška. Vienoje paraiškoje gali būti prašoma įregistruoti ženklą vienai ar daugiau prekių ir (ar) paslaugų klasių. Žymuo gali būti registruojamas prekių ženklu Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo ir Prekių ženklų registravimo taisyklių ZR/03/2004 (tinklalapio skyrius „Prekių ženklai.Teisinė informacija“) nustatyta tvarka, jeigu jis atitinka Įstatymo 6 straipsnio reikalavimus. Valstybinis patentų biuras neatlieka ekspertizės dėl galimo trečiųjų asmenų teisių pažeidimo (pagal Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnį), t.y. netikrina pareikšto registruoti prekių ženklo galimo klaidinamo panašumo į pareikštus registruoti ar įregistruotus kitų pareiškėjų prekių ženklus. Todėl pareiškėjas (jo atstovas), prieš paduodamas paraišką Valstybiniame patentų biure, turėtų atlikti paiešką duomenų bazėse. Pirmiausia šios svetainės skyriuje „Prekių ženklai. Duomenų bazė“ (internetinė versija) reikia patikrinti norimą registruoti žodinį ženklą, ar jis nėra tapatus ar panašus į pareikštus registruoti ar įregistruotus prekių ženklus Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre. Taip pat reikia atlikti Lietuvos Respublikoje galiojančių prekių ženklų (Lietuvoje galioja nacionalinės prekių ženklo registracijos, Bendrijos prekių ženklai bei tarptautinės prekių ženklų registracijos, išplėstos į Lietuvos Respubliką) paiešką duomenų bazėse: www.wipo.int/madrid/en , http://oami.europa.eu . Prekių ženklų registravimo taisyklių ZR/03/2004 II skyriaus II - XIV skirsniuose išaiškinta paraiškos padavimo tvarka ir nurodyti reikalavimai paraiškos dokumentams (skyrius ,,Teisinė informacija"). Prašymas įregistruoti ženklą ir išduoti prekių ženklo liudijimą (ZP-1/2004 forma) pateiktas skyriuje ,,Prašymų formos". Prašymas turi būti atspausdintas. Tarptautinė (Nicos) prekių ir paslaugų klasifikacija (9 leidimas), reikalinga užpildyti Prašymo įregistruoti ženklą ir išduoti prekių ženklo liudijimą (ZP-1/2004 forma) blanko 511 langelį, yra tinklalapio skyriuje „Klasifikatoriai“, „Nicos klasifikacija“(gaminys ar paslauga klasifikuojama pagal Klasių arba Abėcėlinį sąrašus ar Aiškinamasias pastabas). Prašymo blanko 511 kodu pažymėtame langelyje nurodomas Nicos klasifikacijos klasės numeris ir pateikiamas prekių ir (ar) paslaugų, kurioms žymėti pareikštas registruoti ženklas, sąrašas. Mokesčio už paraiškos padavimą dydis priklauso nuo registruojamų klasių skaičiaus kiekio: už vieną klasę - 240 Lt, už kiekvieną sekančią - po 120 Lt. Mokesčių už prekių ženklo registravimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą dydžiai nurodyti Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo 4 priedėlyje (skyrius „Mokesčiai“). Banko rekvizitai ir reikalavimai mokestiniams dokumentams nurodyti skyriaus „Mokesčiai" „Dėl mokesčių mokėjimo tvarkos" 1 ir 2 punktuose. Valstybinis patentų biuras (VPB) per 1 mėnesį nuo paraiškos gavimo dienos atlieka formalią paraiškos dokumentų ekspertizę pagal Prekių ženklų įstatymo 13 straipsnio 1 dalį. Atlikęs įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje numatytus veiksmus, VPB išsiunčia pareiškėjui ar jo atstovui paraiškos priėmimo pažymą(prašymo įregistruoti ir išduoti prekių ženklo liudijimą antrą egzempliorių su užpildytais VPB rekvizitais, kuriame nurodyta paraiškos padavimo data ir paraiškai suteiktas numeris). Nuo paraiškos padavimo datos pareiškėjas įgyja pirmumo teisę į ženklą. Nuo šios datos iki ženklo registracijos liudijimo išdavimo datos suteikima laikina teisinė apsauga, kuri suteikia teisę reikšti pretenzijas kitam asmeniui įspėjant dėl teisių, numatytų įstatymo 38 straipsnyje, galimo pažeidimo. Ženklas įregistruojamas per 10 mėnesių nuo paraiškos įregistruoti ženklą padavimo dienos. Prekių ženklas registruojamas ir saugomas toks, koks buvo pareikštas ir galioja tik toms prekėms ir (ar) paslaugoms, kurios yra nurodytos ženklo registracijos liudijime. Prekių ženklų paraiškos dokumentai pateikiami tiesiogiai VPB Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus 401 kabinete arba siunčiami paštu Valstybiniam patentų biurui adresu: Kalvarijų g. 3, LT-09310 Vilnius. Prekių ženklo paraiškos dokumentai nesiunčiami faksu ar elektroniniu paštu. Lietuvoje registruotų, tarptautinių, Bendrijos ir JAV prekių ir paslaugų ženklų paiešką CD-ROM ir interneto duomenų bazėse (MADRID EXSPRESS, ROMARIN, CTM-ONLINE), prekių ženklų monitoringą mokamai atlieka Lietuvos technikos bibliotekos Patentinės informacijos centras (www.tb.lt/PIC/PIC.htm). Patentines paslaugas pagal susitarimą, patikrinant duomenų bazėse ir įforminant paraiškos dokumentus bei atstovaujant prekių ženklo pareiškėją ir savininką tolesniuose veiksmuose, atlieka įregistruoti patentiniai patikėtiniai (Skyrius „Patentiniai patikėtiniai“).

5684. 2007-03-14 | 14:47:36

Laba diena, kokį mokestį reikia mokėti norint patentuoti dizainą? Ačiū

Už paraiškos įregistruoti dizainą padavimą - 320 Lt, už kiekvieną papildomą dizaino pavyzdį - 120 Lt. Fiziniams asmenims, savo vardu registruojantiems dizainą, už paraiškos padavimą mokesčių dydis mažinamas 50 procentų. Mokesčių už dizaino įregistravimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą bei dizaino galiojimo terminų pratęsimą dydžiai nurodyti Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo 2 priedelyje (skyrius „Mokesčiai“).

5672. 2007-03-10 | 14:13:26

Ar patentuojant isradima galima pateikti ne visa informacija kol nesuzinosiu ar ira jau uzpatentuotas pateikiant tik apibudinima o ne brezinius

Išradimai patentuojami, remiantis LR patentų įstatymu (skyrius „Teisinė informacija“). Patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklės IR/01/98 nustato patentinių paraiškų parengimo, padavimo, ekspertizės, ginčų nagrinėjimo, patentinių paraiškų ir patentų skelbimo ir patentų išdavimo tvarką (ten pat). Brėžiniai turi būti pateikti kartu su paraiška, jeigu jų reikia išradimo esmei paaiškinti. Reikalavimai pateikiamiems VPB dokumentams nurodyti Taisyklių 16 - 29 taisyklėse.

3591. 2007-01-12 | 15:05:32

Ar pagal LR dizaino įstatymą dizaino naujumas yra taip vadinamas "pasaulinis" ar "regioninis", t.y. tik Europos Bendrijos mastu? Dėkoju už atsakymą.

Pagal LR Dizaino įstatymo 5 straipsnį dizainas yra naujas, „jeigu joks kitas tapatus dizainas iki paraiškos padavimo datos, o kai prašoma prioriteto, - iki prioriteto datos nebuvo prieinamas visuomenei“, t.y. pasaulinis naujumas.

3478. 2006-12-04 | 13:11:37

Ar yra skirtumas tarp Autorių teisių ir gretitinių teisių įstatymo 5 str. 1 dalyje paminetos savokos "atradimai" ir patentų įstatyme minimos sąvokos "išradimai". Jei skiriasi, tai kuo?

Išradimo sąvoka nėra konkrečiai apibrėžta LR Patentų įstatyme. Techninis sprendimas gali būti pripažintas išradimu ir gauti apsaugą patento forma, jeigu atitinka patentabilumo kriterijus: naujumas(pasaulinis), išradimo lygis, pramoninis pritaikomumas.

3320. 2006-09-21 | 13:56:43

Ar reikia patentuoti interneto adresų pavadinimus? Kokios galimos grėsmės? Jūsų rekomendacijos?

Interneto tinklalapių adresai gali būti registruojami prekių ženklais LR prekių ženklų įstatymo (skyrius „Teisinė informacija“) ir Prekių ženklų registravimo taisyklių ZR/03/2004 nustatyta tvarka, jeigu jie atitinka Įstatymo 6 straipsnio reikalavimus. Pats juridinis ar fizinis asmuo nusprendžia apie žymens įregistravimą prekių ženklu, nes Prekių ženklų įstatymo nustatyta teisinė apsauga taikoma prekių ženklui,kuris yra arba Valstybiniam patentų biurui (VPB) paduotos paraiškos įregistruoti prekių ženklą objektas arba yra įregistruotas šio įstatymo nustatyta tvarka. Ženklo apsaugos apimtis nustatyta Įstatymo 37 straipsnyje, o įregistruoto ženklo savininko teisės - 38 straipsnyje.

3076. 2006-08-17 | 13:39:18

Ar uzregistravus prekini zenkla Lietuvos Valstybiniame patentu biure, jo apsauga vykdoma ir Europos Sajungos salyse bei JAV. Koks yra prekes zenklo registravimo mokestis, norint iregistruoti prekini zenkla Europos sajungoje ir JAV? Is anksto dekoju uz atsakymus

Prekių ženklui, įregistruotam pagal Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymą (skyrius „Teisinė informacija“), taikoma teisinė apsauga Lietuvos Respublikoje. Apie Bendrijos prekių ženklą atsakyta skyriaus „Klausimai“ 1286 ir 2082 klausimuose. Registruotas Bendrijos prekių ženklas galioja ir Lietuvoje. Jei norite išplėsti savo ženklo galiojimo teritoriją, turite teisę paduoti tarptautinę paraišką pagal Madrido protokolą. Išsamesnę informaciją apie tarptautines paraiškas rasite Prekių ženklų įstatyme ir Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo įgyvendinimo tvarkoje TZP/01/2001 (ten pat) arba Pasaulinės intelektinės nuosavybės apsaugos organizacijos (WIPO) tinklalapyje http://wipo.int/madrid . Mokesčių kalkuliatorius pateiktas www.wipo.int/madrid/feecalc/FirstStep .

2982. 2006-05-11 | 13:19:06

Kaip galima tapti VPB patiketiniu? Kokie tam tikslui butu reikalavimai?

Atsakymą surasite skyriuje „Teisinė informacija“ Patentinių patikėtinių nuostatuose (1.6.1).

2967. 2006-04-28 | 14:03:52

Kokios gali buti Valstybes pagalba registruojant išradimus ?

Pagal Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimo įstatymo (skyrius „Mokesčiai“) 5 straipsnį numatyta mokesčių lengvata fiziniams asmenims, savo vardu patentuojantiems išradimus, už paraiškos padavimą mokesčių dydis mažinamas 50 procentų. Mokesčių už išradimo patentavimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą bei išradimo patento galiojimo termino pratęsimą dydžiai nurodyti šio įstatymo 1 priedelyje. LR Ūkio ministro 2005-03-15 įsakymu Nr. 4-113 patvirtintos finansinės paramos teikimo išlaidoms, susijusioms su išradimo patento gavimu, kompensavimo taisyklės (Žin., 2005, Nr.36-1197; www.lrs.lt).

2905. 2006-03-16 | 13:08:34

Ar norint užregistruoti prekinį ženklą ir domeną reikia pildyti du atskirus prašymus ?

Interneto tinklalapio adresai gali būti registruojami prekių ženklais Prekių ženklų įstatymo (skyrius „Teisinė informacija“) ir Prekių ženklų registravimo taisyklių ZR/03/2004 nustatyta tvarka, jeigu jie atitinka Įstatymo 6 straipsnio reikalavimus. Vienam ženklui įregistruoti paduodama viena paraiška.

Puslapiai: 1    2    3    4    5    6  >>  
 


Norėdami užduoti klausimą apie pramoninės nuosavybės objektų (išradimų, dizaino, prekių ženklų ir puslaidininkinių gaminių topografijų) registravimo procedūras, užpildykite žemiau nurodytą formą ir atsakymą į Jūsų klausimą gausite elektroniniu paštu.

Vardas ir pavardė
El. paštas
Telefono nr.
Adresas
Klausimas