...  > Administracinė informacija >

VPB organizuojami konkursai

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras skelbia atranką pakaitinio valstybės tarnautojo – Teisės ir tarptautinių reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto, A lygio 11 kategorijos pareigoms užimti

TEISĖS IR TARPTAUTINIŲ REIKALŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pramoninės nuosavybės apsaugą, valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, civilinę ir civilinio proceso teisę, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles bei teisės aktų rengimo taisykles;
 • mokėti analizuoti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • gebėti taikyti teisės aktų nuostatas praktikoje;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus pramoninės nuosavybės teisinės apsaugos, VPB veiklos klausimais ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo, dalyvauja VPB komisijų darbe;
 • dalyvauja rengiant ir derinant ES teisės aktų ir tarptautinių sutarčių nuostatų perkėlimą į Lietuvos Respublikos teisės sistemą, Lietuvos pozicijas tarptautinėse ir ES institucijose nagrinėjamais klausimais pagal VPB kompetenciją ir atstovauja pristatant Lietuvos pozicijas tarptautinėse ir ES institucijose nagrinėjamais klausimais;
 • rengia teisės aktų nustatyta tvarka ataskaitų, pranešimų projektus apie VPB pasirašytų ar vykdomų tarptautinių sutarčių pramoninės nuosavybės teisinės apsaugos klausimais apie VPB įgyvendintus ES teisės aktus pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais, ES institucijų ir tarptautinių organizacijų priimtų sprendimų įgyvendinimą VPB ir teikia juos Skyriaus vedėjui;
 • bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitomis institucijomis, Lietuvos atstovais ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose, ES institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių pramoninės nuosavybės apsaugos tarnybomis;
 • dalyvauja apibendrinant teismų praktiką ir teisės aktus, susijusius su pramoninės nuosavybės teisine apsauga ir VPB veikla, VPB Apeliacinio skyriaus praktiką;
 • atstovauja teisės aktų nustatyta tvarka VPB interesams teismuose, informuoja Lietuvos Respublikos patentų, Lietuvos Respublikos topografijų, Lietuvos Respublikos dizaino, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrų tvarkytojus apie įsiteisėjusius teismų sprendimus ir nutartis dėl pramoninės nuosavybės objektų registracijų;
 • dalyvauja atliekant VPB viešųjų pirkimų teisinę priežiūrą, dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe;
 • dalyvauja VPB Apeliacinio skyriaus, nagrinėjančio apeliacijas ir protestus, posėdžiuose;
 • dalyvauja rengiant ir rengia informaciją pagal kompetenciją metinei atskaitai, kitiems leidiniams, kompetentingoms institucijoms ir teikia Skyriaus vedėjui;
 • dalyvauja rengiant ir teisės aktų nustatyta tvarka teikiant informaciją paskelbimui VPB tinklalapyje apie teisės aktus pramoninės nuosavybės teisinės apsaugos klausimais, VPB veiklą atstovaujant Lietuvos Respubliką ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose;
 • prižiūri ir pildo LINESIS duomenų bazę;
 • teikia VPB valstybės tarnautojams ir darbuotojams jų funkcijų vykdymui reikalingą teisinę informaciją;
 • nagrinėja prašymus ir pareiškimus;
 • rengia teisinių išvadų projektus teisės aktų taikymo klausimais ir teikia Skyriaus vedėjui;
 • vykdo Skyriaus vyriausiojo specialisto, atsakingo už personalo tvarkymą, funkcijas jam nesant darbe;
 • tvarko Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių registrą;
 • teikia informaciją apie nacionalinį pramoninės nuosavybės teisinį reglamentavimą tarptautinių organizacijų ir ES institucijų tvarkomose duomenų bazėse ir interneto portaluose;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

  Išsamesnė informacija:

  tel. 2780259, daina.balciuniene@vpb.gov.lt

  Pretendentai pateikia dokumentus (prašymą leisti dalyvauti konkurse, Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą, užpildytą Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2018 m. liepos 16 d.

  Plačiau apie organizuojamą atranką į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas – Valstybės tarnybos departamento internetinėje svetainėje adresu:

  http://portalas.vtd.lt/lt/4/vtd-web-servisai/vtdkonkursai-319.html, pasirenkant skyrelį „Pakaitinių atrankos“.

   

   

  Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras skelbia konkursą

  Išradimų skyriaus eksperto (vyriausiojo specialisto, A lygio 12 kategorijos) pareigoms užimti

   

  IŠRADIMŲ SKYRIAUS

  EKSPERTO (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO)

  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities chemijos ar biochemijos krypties, biomedicinos mokslų studijų srities molekulinės biologijos ar mikrobiologijos krypties, arba technologijos mokslų studijų srities chemijos inžinerijos krypties (magistro kvalifikacinį laipsnį);
  • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pramoninės nuosavybės apsaugos srityje;
  • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius išradimų teisinę apsaugą, valstybės registrų tvarkymą, duomenų apsaugą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
  • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
  • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
  • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  • siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos patentų įstatymo, Europos patentų konvencijos nuostatas atlieka ekspertizę, priima sprendimus dėl išradimų patentų, papildomos apsaugos liudijimų išdavimo, Europos patentų įsigaliojimo Lietuvos Respublikoje, kitus sprendimus ir atlieka kitus veiksmus, numatytus Patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo, Papildomos apsaugos liudijimų išdavimo, Europos patentų galiojimo išplėtimo taisyklėse ir Europos patentų paraiškų padavimo ir Europos patentų galiojimo Lietuvos Respublikoje tvarkoje;
  • dalyvauja tvarkant ir saugant Lietuvos Respublikos patentų registrą (toliau – Registras) teisės aktų nustatyta tvarka;
  • rengia skelbimui patentines paraiškas ir duomenis apie išduotus patentus, išduotus ir neišduotus papildomos apsaugos liudijimus, Lietuvos Respublikoje įsigaliojusius Europos patentus;
  • rengia patentų aprašymų medžiagą panaudojant Registro duomenis ir paraiškos dokumentus bei teikia registro tvarkytojui;
  • rengia oficialią informaciją, statistinius duomenis, nustatyta tvarka juos teikia Skyriaus vedėjui;
  • teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo, dalyvauja juos rengiant;
  • teikia pasiūlymus dėl Patentų registro ir Europos patentų duomenų bazės tvarkymui naudojamos programinės įrangos tobulinimo;
  • dalyvauja Valstybinio patentų biuro (toliau – VPB) Apeliacinio skyriaus, nagrinėjančio apeliacijas, posėdžiuose;
  • nagrinėja prašymus ir pareiškimus;
  • dalyvauja organizuojant VPB renginius;
  • bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų įstaigų darbuotojais;
  • vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

  Išsamesnė informacija:

  tel. 2780259, el. p. daina.balciuniene@vpb.gov.lt

  Pretendentai pateikia dokumentus per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu

  http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html#p:1

   

  Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras skelbia konkursą

  Prekių ženklų ir dizaino skyriaus Ekspertizių poskyrio eksperto (vyresniojo specialisto, A lygio 10 kategorijos) pareigoms užimti

   

  PREKIŲ ŽENKLŲ IR DIZAINO SKYRIAUS EKSPERTIZIŲ POSKYRIO

  EKSPERTO (VYRESNIOJO SPECIALISTO)

  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

   

  SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių, socialinių ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
  • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius prekių ženklų teisinę apsaugą, duomenų apsaugą, valstybės registrų tvarkymą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
  • gebėti valdyti, kaupti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;
  • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
  • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  • atlieka nacionalinių prekių ženklų bei jų paraiškų ekspertizes ir priima sprendimus teisės aktų nustatyta tvarka;
  • tikrina prekių/paslaugų sąrašo atitikimą galiojančiai Nicos klasifikacijos redakcijai;
  •  dalyvauja tvarkant ir saugant Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą teisės aktų nustatyta tvarka;
  • teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo, Nicos klasifikacijos tobulinimo;
  • dalyvauja Valstybinio patentų biuro (toliau – VPB) Apeliacinio skyriaus, nagrinėjančio apeliacijas ir protestus, posėdžiuose;
  • atlieka paieškas nacionalinėje prekių ženklų duomenų bazėje, formuoja bei perduoda paieškų ataskaitas Prekių ženklų ir dizaino skyriaus Registrų administravimo poskyrio vedėjui;
  • rengia oficialią informaciją, statistinius duomenis, nustatyta tvarka juos teikia Poskyrio vedėjui;
  • analizuoja nacionalinę, tarptautinę ir Europos Sąjungos prekių ženklų registracijos praktiką, dalyvauja ją apibendrinant; dalyvauja apibendrinant VPB Apeliacinio skyriaus ir teismų praktiką;
  • dalyvauja organizuojant VPB renginius;
  • bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų įstaigų darbuotojais;
  • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

  Išsamesnė informacija:

  tel. 2780259, el. p. daina.balciuniene@vpb.gov.lt

  Pretendentai pateikia dokumentus per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu

  http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html#p:1