...  > Administracinė informacija >

VPB organizuojami konkursai

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras skelbia konkursą

Išradimų skyriaus eksperto (vyriausiojo specialisto, A lygio 12 kategorijos) pareigoms užimti

IŠRADIMŲ SKYRIAUS EKSPERTO (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 

Išsamesnė informacija:

tel. 2780259, el. p. daina.balciuniene@vpb.gov.lt

Pretendentai pateikia dokumentus per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu

http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html#p:1

 

 

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras skelbia konkursą Išradimų skyriaus eksperto (vyriausiojo specialisto, A lygio 12 kategorijos) pareigoms užimti

 

IŠRADIMŲ SKYRIAUS

EKSPERTO (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

Išsamesnė informacija:

tel. 2780259, el. p. daina.balciuniene@vpb.gov.lt

Pretendentai pateikia dokumentus per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu

http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html#p:1

 

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras skelbia konkursą

Prekių ženklų ir dizaino skyriaus Ekspertizių poskyrio eksperto (vyresniojo specialisto, A lygio 10 kategorijos) pareigoms užimti

 

PREKIŲ ŽENKLŲ IR DIZAINO SKYRIAUS EKSPERTIZIŲ POSKYRIO

EKSPERTO (VYRESNIOJO SPECIALISTO)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių, socialinių ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius prekių ženklų teisinę apsaugą, duomenų apsaugą, valstybės registrų tvarkymą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • gebėti valdyti, kaupti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • atlieka nacionalinių prekių ženklų bei jų paraiškų ekspertizes ir priima sprendimus teisės aktų nustatyta tvarka;
 • tikrina prekių/paslaugų sąrašo atitikimą galiojančiai Nicos klasifikacijos redakcijai;
 •  dalyvauja tvarkant ir saugant Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo, Nicos klasifikacijos tobulinimo;
 • dalyvauja Valstybinio patentų biuro (toliau – VPB) Apeliacinio skyriaus, nagrinėjančio apeliacijas ir protestus, posėdžiuose;
 • atlieka paieškas nacionalinėje prekių ženklų duomenų bazėje, formuoja bei perduoda paieškų ataskaitas Prekių ženklų ir dizaino skyriaus Registrų administravimo poskyrio vedėjui;
 • rengia oficialią informaciją, statistinius duomenis, nustatyta tvarka juos teikia Poskyrio vedėjui;
 • analizuoja nacionalinę, tarptautinę ir Europos Sąjungos prekių ženklų registracijos praktiką, dalyvauja ją apibendrinant; dalyvauja apibendrinant VPB Apeliacinio skyriaus ir teismų praktiką;
 • dalyvauja organizuojant VPB renginius;
 • bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų įstaigų darbuotojais;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Išsamesnė informacija:

tel. 2780259, el. p. daina.balciuniene@vpb.gov.lt

Pretendentai pateikia dokumentus per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu

http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html#p:1