...  > Prekių ženklai > Nicos klasifikacija >

Nicos sutartis

DĖL TARPTAUTINĖS PREKIŲ IR PASLAUGŲ KLASIFIKACIJOS ŽENKLŲ REGISTRAVIMO REIKMĖMS

Priimta 1957 m. birželio 15 d.,
peržiūrėta 1967 m. liepos 14 d. Stokholme,
1977 m. gegužės13 d. Ženevoje ir
pataisyta 1979 m. spalio 28 d. Ženevoje *

1 straipsnis

Specialiosios sąjungos įsteigimas;
Tarptautinės klasifikacijos priėmimas;
Klasifikacijos sąvoka ir kalbos

(1) Šalys, kurioms taikoma ši sutartis, sudaro Specialiąją sąjungą ir priima bendrą prekių ir paslaugų klasifikaciją (toliau - Klasifikacija) ženklų registravimo reikmėms.

(2) Klasifikacija susideda iš:

(i) Klasių sąrašo kartu su paaiškinimais;

(ii) Abėcėlinio prekių ir paslaugų sąrašo (toliau - Abėcėlinis sąrašas) su nuoroda klasės, prie kurios priskiriama kiekviena prekė ar paslauga.

(3) Klasifikaciją sudaro:

(i) Tarptautinio intelektinės nuosavybės biuro (toliau - Tarptautinis biuras), minimo Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos steigiamojoje konvencijoje, 1971 metais paskelbta klasifikacija; suprantant, kad į tą leidinį įtraukti klasių sąrašo paaiškinimai bus traktuojami kaip laikini ir rekomendaciniai, kol 3 straipsnyje minimas Ekspertų komitetas parengs klasių sąrašo paaiškinimus;

(ii) pataisos ir papildymai, kurie pagal 1957 metų birželio 15 dienos Nicos sutarties 4(1) straipsnį bei pagal šios sutarties 1967 metų liepos 14 dienos Stokholmo aktą įsigaliojo iki įsigaliojant dabartiniam aktui;

(iii) visi pagal šio akto 3 straipsnį padaryti pakeitimai, įsigaliojantys pagal jo 4(1) straipsnį.

(4) Klasifikacija parengta anglų ir prancūzų kalbomis; abu tekstai turi vienodą galią.

(5)(a) Vienas autentiškas (3)(i) punkte minimos Klasifikacijos kartu su 3(ii) punkte nurodytomis pataisomis ir papildymais, kurie įsigaliojo iki datos, kai šis aktas tapo atviras pasirašyti, egzempliorius prancūzų kalba, deponuotas Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos Generaliniam direktoriui (toliau atitinkamai Organizacija ir Generalinis direktorius). Tų (3)(ii) punkte minimų pataisų ir papildymų, kurie įsigalioja, kai šis aktas tampa atviras pasirašyti, vienas autentiškas egzempliorius prancūzų kalba taip pat deponuojamas Generaliniam direktoriui.

(b) (a) papunktyje minimų tekstų vertimą į anglų kalbą tuoj po šio akto įsigaliojimo parengia 3 straipsnyje minimas Ekspertų komitetas. Autentiškas jo egzempliorius deponuojamas Generaliniam direktoriui.

(c) (3)(iii) punkte numatytų pakeitimų vienas autentiškas egzempliorius prancūzų ir anglų kalbomis bus deponuojamas Generaliniam direktoriui.

(6) Oficialius Klasifikacijos tekstus arabų, vokiečių, italų, portugalų, rusų, ispanų ir kitomis kalbomis, kurias gali nustatyti 5 straipsnyje minima Asamblėja, po konsultacijų su suinteresuotų šalių vyriausybėmis parengia Generalinis direktorius pagal jų pateiktus vertimus arba kitu Specialiosios sąjungos biudžetui ar Organizacijai finansinių pasekmių neturinčiu būdu.

(7) Abėcėliniame sąraše prieš kiekvieną prekių ar paslaugų nuorodą rašomas eilės numeris (jis kartu nurodo ir kalbą, kuria sudarytas šis sąrašas) ir:

(i) eilės numeris, žymintis tą pačią nuorodą Abėcėliniame sąraše prancūzų kalba, jeigu Abėcėlinis sąrašas sudarytas anglų kalba, ir atvirkščiai;

(ii) eilės numeris, žymintis tą pačią nuorodą Abėcėliniame sąraše anglų arba prancūzų kalba, jeigu bet koks abėcėlinis sąrašas yra sudarytas (6) punkte numatyta tvarka.

2 straipsnis

Klasifikacijos teisinė galia ir taikymas

(1) Su sąlyga, kad laikomasi šios sutarties reikalavimų, Klasifikacija turi tokią galią, kokią jai suteikia kiekviena Specialiosios sąjungos šalis. Klasifikacija neįpareigoja Specialiosios sąjungos šalių nei bet kuriam ženklui suteikiamos apsaugos apimties, nei paslaugų ženklų pripažinimo požiūriu.

(2) Kiekviena Specialiosios sąjungos šalis pasilieka teisę taikyti Klasifikaciją kaip pagrindinę arba kaip papildomą sistemą.

(3) Specialiosios sąjungos šalių kompetentingos tarnybos oficialiuose su ženklų registracija susijusiuose dokumentuose bei leidiniuose vartoja prekių ir paslaugų, kurioms registruojami ženklai, klasių numerius pagal Klasifikaciją.

(4) Bet kurio pavadinimo įtraukimas į Abėcėlinį sąrašą neturi jokios reikšmės galimoms teisėms į tą pavadinimą.

3 straipsnis

Ekspertų komitetas

(1) Sudaromas Ekspertų komitetas, kuriame atstovaujama kiekvienai Specialiosios sąjungos šaliai.

(2)(a) Generalinis direktorius gali, o Ekspertų komiteto prašymu privalo pasiūlyti Specialiajai sąjungai nepriklausančioms šalims - Organizacijos arba Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos narėms stebėtojų teisėmis būti atstovaujamoms Ekspertų komiteto posėdžiuose.

(b) Generalinis direktorius kviečia su ženklų registracija susijusias tarpvalstybines organizacijas, kurių bent viena valstybė yra Specialiosios sąjungos narė, stebėtojų teisėmis būti atstovaujamas Ekspertų komiteto posėdžiuose.

(c) Generalinis direktorius gali, o Ekspertų komiteto prašymu privalo pasiūlyti kitų tarpvalstybinių organizacijų ir tarptautinių nevalstybinių organizacijų atstovams dalyvauti svarstant juos dominančius klausimus.

(3) Ekspertų komitetas:

(i) priima sprendimus dėl Klasifikacijos pakeitimų;

(ii) teikia Specialiosios sąjungos šalims rekomendacijas, lengvinančias naudojimąsi Klasifikacija ir skatinančias vienodai ją taikyti;

(iii) imasi visų kitų priemonių, kurios, neturėdamos finansinių padarinių Specialiosios sąjungos biudžetui arba Organizacijai, prisideda prie Klasifikacijos taikymo besivystančiose šalyse;

(iv) turi teisę sudaryti pakomitečius ir darbo grupes.

(4) Ekspertų komitetas priima savo procedūros taisykles. Jos sudaro galimybę toms (2)(b) punkte minimoms tarpvalstybinėms organizacijoms, kurios gali svariai prisidėti prie Klasifikacijos tobulinimo, dalyvauti Ekspertų komiteto pakomitečių ir darbo grupių veikloje.

(5) Siūlymus dėl Klasifikacijos pakeitimų gali teikti kompetentinga Specialiajai sąjungai priklausančios šalies tarnyba, Tarptautinis biuras, bet kuri (2)(b) punkte nurodytomis sąlygomis Ekspertų komitete atstovaujama tarpvalstybinė organizacija ir bet kuri šalis arba organizacija, kuriai Ekspertų komitetas specialiai pasiūlo parengti tokius siūlymus. Šie siūlymai teikiami Tarptautiniam biurui, o šis perduoda juos Ekspertų komiteto nariams ir stebėtojams ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki tos Ekspertų komiteto sesijos, kurioje siūlymai turi būti svarstomi.

(6) Kiekviena Specialiosios sąjungos šalis turi vieną balsą.

(7)(a) Vadovaujantis (b) papunkčiu Ekspertų komiteto sprendimai priimami Specialiojoje sąjungoje atstovaujamų ir balsavime dalyvaujančių šalių paprastąja balsų dauguma.

(b) Sprendimai padaryti Klasifikacijos pakeitimus priimami Specialiojoje sąjungoje atstovaujamų ir balsavime dalyvaujančių šalių keturiais penktadaliais balsų. Pakeitimu vadinamas bet koks prekių ar paslaugų perkėlimas iš vienos klasės į kitą arba naujos klasės sudarymas.

(c) Pagal(4) punkte minimą procedūros taisyklę Klasifikacijos pakeitimai, išskyrus ypatingus atvejus, daromi nustatytų laikotarpių pabaigoje; kiekvieno laikotarpio trukmę nustato Ekspertų komitetas.

(8) Į susilaikiusiųjų balsus neatsižvelgiama.

4 straipsnis

Pranešimas apie pakeitimus, jų įsigaliojimas ir skelbimas

(1) Tarptautinis biuras praneša kompetentingoms Specialiosios sąjungos šalių tarnyboms apie Ekspertų komiteto sprendimus padaryti pakeitimus ir apie jo rekomendacijas. Pataisos įsigalioja po šešių mėnesių nuo pranešimo išsiuntimo datos. Bet kokie kiti pakeitimai įsigalioja nuo datos, kurią Ekspertų komitetas nurodo pakeitimų priėmimo metu.

(2) Tarptautinis biuras įtraukia į Klasifikaciją įsigaliojusius pakeitimus. Pranešimai apie juos skelbiami tuose periodiniuose leidiniuose, kuriuos nurodo 5 straipsnyje minima Asamblėja.

5 straipsnis

Specialiosios sąjungos Asamblėja

(1)(a) Iš Specialiosios sąjungos šalių, ratifikavusių ar prisijungusių prie šio akto, sudaroma Asamblėja.

(b) Kiekvienos šalies vyriausybei atstovauja vienas delegatas, galintis turėti pavaduotojų, patarėjų ir ekspertų.

(c) Kiekvienos delegacijos išlaidas sumoka ją paskyrusi vyriausybė.

(2)(a) Vadovaudamasi 3 ir 4 straipsniais Asamblėja:

(i) nagrinėja visus Specialiosios sąjungos išlaikymo, plėtros ir šios sutarties vykdymo klausimus;

(ii) duoda nurodymus Tarptautiniam biurui dėl peržiūros konferencijų rengimo atsižvelgdama į šio Akto neratifikavusių arba prie jo neprisijungusių šalių siūlymus;

(iii) nagrinėja ir tvirtina Organizacijos Generalinio direktoriaus su Specialiąja sąjunga susijusias ataskaitas bei veiklą ir duoda jam visus reikiamus nurodymus Specialiosios sąjungos kompetencijai priklausančiais klausimais;

(iv) parengia Specialiosios sąjungos programą, tvirtina jos dvejų metų biudžetą ir finansines ataskaitas;

(v) tvirtina finansinį Specialiosios sąjungos reglamentą;

(vi) be 3 straipsnyje minimo Ekspertų komiteto, steigia kitus ekspertų komitetus ir darbo grupes, kuriuos mano esant reikalingus Specialiosios sąjungos tikslams pasiekti;

(vii) sprendžia, kurioms Specialiajai sąjungai nepriklausančioms šalims ir tarpvalstybinėms bei tarptautinėms nevyriausybinėms organizacijoms leisti dalyvauti posėdžiuose stebėtojų teisėmis;

(viii) priima 5-8 straipsnių pataisas;

(ix) atlieka visus būtinus veiksmus, diktuojamus Specialiosios sąjungos tikslų;

(x) atlieka visas kitas su šia sutartimi susijusias funkcijas.

(b) Susipažinusi su Organizacijos Koordinacinio komiteto nuomone Asamblėja priima sprendimus kitais Organizacijos administruojamoms sąjungoms rūpimais klausimais.

(3)(a) Kiekviena iš šalių Asamblėjos narių turi vieną balsą.

(b) Pusė šalių Asamblėjos narių sudaro kvorumą.

(c) Neatsižvelgdama į (b) papunkčio nuostatas Asamblėja gali priimti sprendimus, jeigu bet kurioje sesijoje atstovaujamų šalių skaičius yra mažesnis negu pusė, bet lygus trečdaliui šalių Asamblėjos narių skaičiaus arba jį viršija. Tačiau sprendimai (išskyrus savo pačios procedūrų klausimais) įsigalioja tik tada, jei laikomasi toliau nurodytų sąlygų. Tarptautinis biuras praneša minėtus sprendimus toms šalims Asamblėjos narėms, kurioms nebuvo atstovaujama, ir pasiūlo joms per tris mėnesius nuo pranešimo datos pranešti raštu, kaip jos balsuoja: už, prieš ar susilaiko. Jeigu šiam terminui pasibaigus balsavusių už, prieš ar susilaikiusių šalių skaičius pasiekia kvorumui sesijos metu reikalingą šalių skaičių, tokie sprendimai įsigalioja su sąlyga, kad tuo pat metu susidaro būtina balsų dauguma.

(d) Vadovaudamasi 8(2) straipsnio nuostatomis Asamblėja priima sprendimus dviejų trečdalių balsų dauguma.

(e) Į susilaikiusiųjų balsus neatsižvelgiama.

(f) Delegatas gali atstovauti tik vienai šaliai ir balsuoti tik jos vardu.

(g) Toms Specialiosios sąjungos šalims, kurios nėra Asamblėjos narės, leidžiama dalyvauti jos posėdžiuose stebėtojų teisėmis.

(4)(a) Asamblėja kartą per dvejus metus Generalinio direktoriaus šaukimu renkasi į eilinę sesiją. Ji, išskyrus ypatingus atvejus, vyksta tuo pat metu ir toje pat vietoje kaip ir Organizacijos generalinės asamblėjos sesija.

(b) Vieno ketvirtadalio šalių Asamblėjos narių prašymu Asamblėja Generalinio direktoriaus šaukimu renkasi į neeilinę sesiją.

(c) Generalinis direktorius rengia kiekvienos sesijos darbotvarkę.

(5) Asamblėja priima savo procedūros taisykles.

6 straipsnis

Tarptautinis biuras

(1)(a) Tarptautinis biuras atlieka Specialiosios sąjungos administracinį darbą.

(b) Tarptautinis biuras rengia posėdžius ir aptarnauja Asamblėjos Sekretoriatą, Ekspertų komitetą bei kitus ekspertų komitetus ir darbo grupes, kurias gali sudaryti Asamblėja arba Ekspertų komitetas.

(c) Generalinis direktorius yra vyriausiasis Specialiosios sąjungos pareigūnas ir jai atstovauja.

(2) Generalinis direktorius ir bet kuris jo paskirtas darbuotojas dalyvauja visuose Asamblėjos, Ekspertų komiteto ir kitų ekspertų komitetų ar darbo grupių, kurias įsteigia Asamblėja ar Ekspertų komitetas, posėdžiuose be balsavimo teisės. Generalinis direktorius arba jo paskirtas darbuotojas yra šių organų sekretorius ex officio.

(3)(a) Vadovaudamasis Asamblėjos nurodymais Tarptautinis biuras rengia Sutarties nuostatų, išskyrus 5-8 straipsnius, peržiūros konferencijas.

(b) Tarptautinis biuras gali konsultuotis su tarpvalstybinėmis ir tarptautinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis dėl tokių konferencijų rengimo.

(c) Generalinis direktorius ir jo paskirti asmenys dalyvauja tokių konferencijų diskusijose be balsavimo teisės.

(4) Tarptautinis biuras atlieka ir kitus jam pavestus darbus.

7 straipsnis

Finansiniai klausimai

(1)(a) Specialioji sąjunga turi biudžetą.

(b) Specialiosios sąjungos biudžetą sudaro jos pačios pajamos ir išlaidos, jos įnašai į sąjungų bendrųjų išlaidų biudžetą, o tam tikrais atvejais - ir atskaitymai į Organizacijos konferencijų biudžetą.

(c) Sąjungų bendrosios išlaidos yra tokios išlaidos, kurios susijusios ne tik su Specialiąja sąjunga, bet ir su viena ar keliomis Organizacijos administruojamomis sąjungomis. Specialiosios sąjungos dalis tokiose bendrosiose išlaidose yra proporcinga jos suinteresuotumui tokiomis išlaidomis.

(2) Specialiosios sąjungos biudžetas sudaromas atsižvelgiant į koordinavimo su kitų Organizacijos administruojamų sąjungų biudžetais reikalavimus.

(3) Specialiosios sąjungos biudžetą sudaro:

(i) Specialiosios sąjungos šalių įnašai;

(ii) rinkliavos ir mokesčiai už Tarptautinio biuro teikiamas paslaugas, susijusias su Specialiosios sąjungos veikla;

(iii) pajamos, gautos pardavus Tarptautinio biuro leidinius, susijusius su Specialiąja sąjunga, ir perdavus teisę į tokius leidinius;

(iv) dovanos, paveldas ir subsidijos;

(v) rentos, palūkanos ir įvairios kitos pajamos.

(4)(a) Nustatant (3)(1) punkte minimo įnašo dydį kiekviena Specialiosios sąjungos šalis priskiriama prie tos pačios klasės, prie kurios ji priklauso Paryžiaus pramoninės nuosavybės apsaugos sąjungoje, ir moka savo metinius įnašus pagal tokį pat vienetų kiekį, koks yra nustatytas atitinkamai Sąjungos klasei.

(b) Metinis kiekvienos Specialiajai sąjungai priklausančios šalies įnašas yra suma, kurios santykis su bendra į Specialiosios sąjungos biudžetą visų šalių įnešama suma yra toks, kaip jai nustatytų vienetų skaičiaus - su bendru visų įnašus mokančių šalių vienetų skaičiumi.

(c) Įnašai mokami nuo kiekvienų metų sausio pirmos dienos.

(d) Uždelsusi sumokėti šalis netenka teisės balsuoti Specialiosios sąjungos organuose, jeigu jos įsiskolinimas prilygsta jai privalomų įnašų už dvejus ankstesnius metus sumai arba ją viršija. Tačiau bet kuris Specialiosios sąjungos organas gali leisti tai šaliai ir toliau naudotis balsavimo teise tol, kol bus manoma, kad uždelsta sumokėti dėl išimtinių ir neišvengiamų aplinkybių.

(e) Jeigu iki naujo finansinio laikotarpio pradžios biudžetas nepatvirtinamas, jis, kaip numatyta finansiniame reglamente, išlieka praėjusių metų dydžio.

(5) Generalinis direktorius nustato rinkliavų ir mokesčių už Tarptautinio biuro suteiktas su Specialiąja sąjunga susijusias paslaugas dydį ir praneša apie tai Asamblėjai.

(6)(a) Specialioji sąjunga turi apyvartinių lėšų fondą, susidedantį iš vienkartinių kiekvienos Specialiajai sąjungai priklausančios šalies įmokų. Jeigu šis fondas tampa nepakankamas, Asamblėja sprendžia jo padidinimo klausimą.

(b) Pradinis kiekvienos šalies įmokos į šį fondą dydis arba papildomos įmokos fondui padidinti dydis yra proporcingas tos šalies įnašui fondo įsteigimo arba sprendimo jį padidinti priėmimo metais.

(c) Įmokų dydį ir terminus Generalinio direktoriaus pasiūlymu nustato Asamblėja, išklausiusi Organizacijos Koordinacinio komiteto nuomonę.

(7)(a) Sutartyje dėl vyriausiosios būstinės, sudaromoje su ta šalimi, kurios teritorijoje ji yra, numatoma, kad apyvartinių lėšų fondui tapus nepakankamu ta šalis suteiks avansą. Avanso dydį ir jo suteikimo sąlygas reglamentuoja kiekvienu konkrečiu atveju sudaromos šalies ir Organizacijos sutartys.

(b) (a) papunktyje minima šalis ir Organizacija, pranešusios raštu, turi teisę denonsuoti įsipareigojimą suteikti avansą. Denonsavimas įsigalioja praėjus trejiems metams nuo tų metų, kai buvo pateiktas pranešimas, pabaigos.

(8) Sąskaitų auditą, kaip nustatyta finansiniame reglamente, atlieka viena arba kelios Specialiajai sąjungai priklausančios šalys arba nepriklausomi auditoriai, kuriuos jų sutikimu skiria Asamblėja.

8 straipsnis

5-8 straipsnių pataisos

(1) Siūlymus dėl 5, 6, 7 ir šio straipsnio pataisų gali teikti bet kuri šalis Asamblėjos narė arba Generalinis direktorius. Apie tokius siūlymus Generalinis direktorius praneša šalims Asamblėjos narėms ne mažiau kaip prieš šešis mėnesius iki jų nagrinėjimo Asamblėjoje.

(2) (1) punkte nurodytų straipsnių pataisas Asamblėja priima trim ketvirtadaliais balsavime dalyvaujančių šalių balsų; bet kokia 5 straipsnio ir šio punkto pataisa priimama keturiais penktadaliais balsavime dalyvaujančių šalių balsų.

(3) Bet kokios (1) punkte nurodytų straipsnių pataisos įsigalioja praėjus vienam mėnesiui po to, kai Generalinis Direktorius gauna trijų ketvirtadalių šalių, kurios pataisų priėmimo metu buvo Asamblėjos narės, pranešimus raštu apie pataisų priėmimą pagal jų konstitucinių procesų reikalavimus. Bet kokios taip priimtos minėtų straipsnių pataisos yra privalomos visoms šalims Asamblėjos narėms priėmimo metu arba ir toms šalims, kurios tampa narėmis vėliau. Bet kuri Specialiosios sąjungos šalių finansinius įsipareigojimus padidinanti pataisa yra privaloma tik toms iš jų, kurios praneša sutinkančios su tokia pataisa.

9 straipsnis

Ratifikavimas ir prisijungimas; įsigaliojimas

(1) Bet kuri šį aktą pasirašiusi Specialiosios sąjungos šalis gali jį ratifikuoti, o nepasirašiusi - prie jo prisijungti.

(2) Bet kuri Specialiajai sąjungai nepriklausanti šalis Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos narė gali prisijungti prie šio akto ir taip tapti Specialiosios sąjungos nare.

(3) Ratifikavimo ir prisijungimo dokumentai deponuojami Generaliniam direktoriui.

(4)(a) Šis aktas įsigalioja praėjus trims mėnesiams po to, kai įvykdomos šios sąlygos:

(i) šešios ar daugiau šalių deponuoja savo ratifikavimo ar prisijungimo dokumentus;

(ii) bent trys iš minėtų šalių tą dieną, kai šis aktas tampa atviras pasirašyti, yra Specialiosios sąjungos narės.

(b) (a) papunktyje nurodyta įsigaliojimo tvarka taikoma toms šalims, kurios ne mažiau kaip prieš tris mėnesius iki jo įsigaliojimo deponavo savo dokumentus dėl prisijungimo ar ratifikavimo.

(c) Kiekvienai šaliai, kuriai netaikomos (b) papunkčio nuostatos, šis aktas įsigalioja praėjus trims mėnesiams nuo tos dienos, kai Generalinis direktorius praneša apie jo ratifikavimą ar prisijungimą, jeigu prisijungimo ar ratifikavimo dokumentuose nenurodyta vėlesnė data. Tokiu atveju aktas tai šaliai įsigalioja nuo nurodytos datos.

(5) Ratifikavimas ar prisijungimas savaime reiškia visų šio akto punktų bei visų jo teikiamų privalumų pripažinimą.

(6) Įsigaliojus šiam aktui jokia šalis negali ratifikuoti ankstesnio šios sutarties akto arba prie jo prisijungti.

10 straipsnis

Galiojimo trukmė

Šios sutarties galiojimo trukmė tokia pati kaip Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos.

11 Straipsnis

Peržiūrėjimas

(1) Ši sutartis gali būti peržiūrima Specialiosios sąjungos šalių konferencijoje.

(2) Sprendimą sušaukti peržiūros konferenciją priima Asamblėja.

(3) 5-8 straipsnių pataisos gali būti padarytos sutarties peržiūros konferencijoje arba 8 straipsnyje nurodytomis sąlygomis.

12 straipsnis

Denonsavimas

(1) Bet kuri šalis gali denonsuoti šį aktą nusiųsdama pranešimą Generaliniam direktoriui. Toks denonsavimas taip pat reiškia ir ankstesnio šios sutarties akto ar aktų, kuriuos denonsuojanti šalis buvo ratifikavusi ar prie kurių buvo prisijungusi, denonsavimą; denonsavimas taikomas tik jį paskelbusiai šaliai, o sutartis toliau galioja kitoms Specialiosios sąjungos šalims.

(2) Denonsavimas įsigalioja praėjus vieneriems metams nuo tos dienos, kai Generalinis direktorius gauna pranešimą.

(3) Nė viena šalis negali pasinaudoti šiame straipsnyje suteikta denonsavimo teise nepraėjus penkeriems metams nuo savo įstojimo į Specialiąją sąjungą.

13 straipsnis

Nuoroda į Paryžiaus konvencijos 24 straipsnį

Šiai sutarčiai taikomos 1967 metų Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos Stokholmo akto 24 straipsnio nuostatos, su sąlyga, kad jei ateityje bus padaryta tų nuostatų pataisų, šios sutarties paskutinė pataisa galios toms Specialiosios sąjungos šalims, kurioms ta pataisa privaloma.

14 straipsnis

Pasirašymas; kalbos; depozitaro funkcijos; pranešimai

(1)(a) Pasirašytas vienas šio akto egzempliorius, kurio tekstai anglų ir prancūzų kalbomis yra autentiški ir lygiaverčiai, deponuojamas Generaliniam direktoriui.

(b) Pasikonsultavęs su suinteresuotomis vyriausybėmis Generalinis direktorius per du mėnesius nuo šio akto pasirašymo dienos parengia oficialius jo tekstus rusų ir ispanų kalbomis, kuriomis, kaip ir (a) papunktyje nurodytomis kalbomis, buvo pasirašyti autentiški Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos steigiamosios konvencijos tekstai.

(c) Pasikonsultavęs su suinteresuotomis vyriausybėmis Generalinis direktorius parengia oficialius šio akto tekstus arabų, vokiečių, italų, portugalų bei kitomis Asamblėjos nurodytomis kalbomis.

(2) Šį aktą galima pasirašyti iki 1977 metų gruodžio 31 dienos.

(3)(a) Generalinis direktorius perduoda du jo patvirtintus pasirašyto akto teksto egzempliorius visų Specialiosios sąjungos šalių vyriausybėms, o paprašytas - ir bet kurios kitos šalies vyriausybei.

(b) Generalinis direktorius perduoda du jo patvirtintus pasirašyto akto bet kokių pataisų egzempliorius visų Specialiosios sąjungos šalių vyriausybėms, o paprašytas - ir bet kurios kitos šalies vyriausybei.

(4) Generalinis direktorius įregistruoja šį Aktą Jungtinių Tautų Organizacijos Sekretoriate.

(5) Generalinis direktorius praneša visų Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos šalių vyriausybėms apie:

(i) pasirašymą (1) punkte nurodytomis sąlygomis;

(ii) ratifikavimo ar prisijungimo dokumentų deponavimą 9(3) straipsnyje nurodytomis sąlygomis;

(iii) šio akto įsigaliojimą 9(4)(a) straipsnyje nurodytomis sąlygomis;

(iv) šio akto pataisų priėmimą 8(3) straipsnyje nurodytomis sąlygomis;

(v) pataisų įsigaliojimo datas;

(vi) gautus pranešimus apie denonsavimą 12 straipsnyje nurodytomis sąlygomis.

* * *