LIETUVOS RESPUBLIKOS
VALSTYBINIS PATENTŲ BIURAS
P R A N E Š I M A S
 
2001 01 03 Nr. 01

Dėl Lietuvos Respublikos prekių ženklų registracijos patęsimo

 

2001 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas (toliau – Įstatymas), priimtas 2000 m. spalio 10 d., Nr. VIII-1981 (Žin., 2000, Nr. 92-2844).

Vadovaudamiesi šiuo Įstatymu pranešame, kad 2001 metais baigiasi nustatytas 10 metų prekių ženklų, kuriems įregistruoti paraiškos Valstybiniam patentų biurui (toliau – VPB) buvo pateiktos 1991 metais, pagal tuo metu galiojusius teisės aktus, registracijos galiojimo terminas.

Prekių ženklų registracijos buvo pradėtos publikuoti 1992 metais Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje “Išradimai. Pramoninis dizainas. Prekių ir paslaugų ženklai. Firmų vardai”.

Pagal Įstatymo 36 straipsnį, pasibaigus ženklo registracijos galiojimo terminui, jis gali būti pratęsta kiekvieną kartą ne ilgiau kaip 10 metų. Ženklo savininkas arba jo įgaliotas atstovas turi pateikti VPB šiuos dokumentus:

1) prašymą pratęsti ženklo registracijos galiojimo terminą;

2) dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas nustatyto dydžio mokestis;

3) įgaliojimą atstovui, jeigu prašymą paduoda ženklo savininko įgaliotas asmuo.

Prašymas spausdinamas VPB nustatytos formos blanke (ZP-13/2001 forma).

Mokestis už ženklo registracijos galiojimo termino pratęsimą turi būti sumokėtas prašymo padavimo dieną galiojančiais dydžiais. (http://www.vpb.lt)

Užsienio valstybių fiziniai asmenys, nuolat negyvenantys Lietuvos Respublikoje, ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, neturintys Lietuvos Respublikoje įregistruoto filialo arba atstovybės, prašymus ir kitus būtinus dokumentus VPB pateikia tik per Lietuvos Respublikos patentinius patikėtinius (Įstatymo 11 straipsnis).

Ženklo galiojimas pratęsiamas VPB sprendimu, jeigu laikomasi šių sąlygų:

1) prašymas turi būti pateiktas paskutiniaisiais ženklo registracijos galiojimo metais.
2) kartu su prašymu turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas nustatytas mokestis.

Ženklo savininkas, sumokėjęs nustatyto mokesčio už ženklo registracijos galiojimo pratęsimą 50 procentų dydžio priemoką, prašymą gali paduoti ir per 6 mėnesius nuo ženklo galiojimo pasibaigimo dienos;

Nuo 2001 m. sausio 1 d. mokestis už ženklo galiojimo pratęsimą 240 Lt.

Už kiekvieną daugiau nei vieną prekių ir (ar) paslaugų, kurioms žymėti įregistruotas ženklas, klasę mokamas nustatytas 120 Lt papildomas mokestis.

Pratęsiant ženklo galiojimą nedaromi jokie Prekių ženklų registro pakeitimai, palyginus su paskutiniuoju ženklo registracijos duomenų pavidalu iki ženklo galiojimo pasibaigimo datos, išskyrus prekių ir (ar) paslaugų sąrašo sumažinimą, pratęsiant ženklo galiojimą tiktai daliai prekių ir (ar) paslaugų.

Jeigu ženklo savininkas arba jo atstovas per Įstatymo nustatytą laiką nesikreipė į VPB dėl ženklo registracijos galiojimo pratęsimo arba nesumokėjo nustatyto mokesčio, ženklo galiojimas nepratęsiamas ir Įstatymo 24 straipsnio nustatyta tvarka išregistruojamas iš Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro.

Prekių ženklų įstatymas, Prekių ženklų registravimo taisyklės, dokumentų blankai ir kita susijusi su ženklų registravimu informacija paskelbta Valstybinio patentų biuro tinklapyje Internete http://www.vpb.lt

Prašymai dėl ženklo registracijos pratęsimo priimami Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure, Kalvarijų g. 3, LT-2600 Vilnius.

VPB informacinis telefonas 780290.

 

VPB informacija
2001-01-12