...  > Administracinė informacija >

Darbo reglamentas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų
biuro direktoriaus 2015 m. sausio 22 d.
įsakymu Nr.     3R-4

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO

DARBO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro (toliau – VPB) darbo tvarką.

2.   Reglamento nuostatos taikomos tiek, kiek teisinių santykių, susijusių su VPB darbo tvarka, nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

3.   VPB savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos patentų įstatymu, Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymu, Lietuvos Respublikos dizaino įstatymu, kitais įstatymais bei Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, VPB nuostatais, šiuo Reglamentu ir kitais teisės aktais.

4.   Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, taip pat užsienio institucijose, organizacijose ir jų renginiuose VPB atstovauja VPB direktorius arba jo pavedimu pagal kompetenciją VPB direktoriaus pavaduotojas (-ai) ar kiti VPB valstybės tarnautojai (toliau – tarnautojai), darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir gaunantys darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau – darbuotojai).

5.   VPB atstovaujančių, informaciją teikiančių tarnautojų bei darbuotojų pozicija turi sutapti su oficialia VPB pozicija. VPB atstovaujantys tarnautojai bei darbuotojai turi ją suderinti su VPB direktoriumi arba su VPB direktoriaus pavaduotoju (-ais) pagal jo (jų) koordinuojamas sritis tiesiogiai arba per VPB skyrių ir (arba) poskyrių vedėjus.

6.   VPB darbas organizuojamas remiantis VPB direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo (-ų) (toliau – vadovybė) ir tarnautojų bei darbuotojų bendradarbiavimo principu; inter alia šis principas reiškia, kad VPB vadovybė turėtų stengtis kuo aiškiau išdėstyti savo veiklos ir kokybės prioritetus bei reikalavimus, o VPB tarnautojai ir darbuotojai, kilus neaiškumams dėl VPB vadovybės veiklos ar kokybės prioritetų ar reikalavimų bei siekiant gerinti VPB darbo kokybę, privalo konsultuotis su savo tiesioginiu vadovu, VPB direktoriumi, VPB direktoriaus pavaduotoju (-ais) pagal koordinuojamas sritis ir kitais tarnautojais bei darbuotojais pagal kompetenciją.

7.   Esant objektyvioms aplinkybėms VPB direktorius gali priimti sprendimus neatsižvelgdamas į šio Reglamento nuostatas.

 

II SKYRIUS. BENDRIEJI VPB STRUKTŪROS IR DARBO KLAUSIMAI

 

I SKIRSNIS. VPB ADMINISTRACIJA

 

8.  VPB vadovauja direktorius, kurį VPB nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 1R-100 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Lietuvos Respublikos teisingumo ministras (toliau – teisingumo ministras).

9.  Teisingumo ministerijos nustatyta tvarka VPB direktorius atsiskaito už VPB veiklą, teisingumo ministro reikalavimu – už savo veiklą.

10.     VPB direktoriaus kompetenciją nustato VPB nuostatai ir kiti teisės aktai.

11.     VPB direktorius koordinuoja ir kontroliuoja VPB skyrių veiklą per direktoriaus pavaduotoją (-us), skyrių vedėjus ir tiesiogiai.

12.     VPB direktorių jam nesant dėl ligos, komandiruotės, atostogų ar kitų svarbių priežasčių pavaduoja teisingumo ministro ar VPB direktoriaus įsakymu paskirtas pavaduotojas ar vienas iš pavaduotojų, o kai jų nėra arba jų nesant dėl svarbių priežasčių, – VPB direktoriaus įsakymu paskirtas tarnautojas.

13.     Pasiūlymus dėl VPB administracijos struktūros teisingumo ministrui teikia VPB direktorius. Pasiūlymai dėl VPB administracijos struktūros formuojami vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymu, atsižvelgiant į įstatymų ir kitų teisės aktų VPB pavestos srities valstybės valdymo funkcijas, nustatytus tikslus ir uždavinius, metinius veiklos planus ir teisingumo ministro patvirtintą didžiausią leistiną tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičių VPB.

14.     VPB administracijos struktūrą sudaro padaliniai – skyriai, kuriems vadovauja vedėjai (toliau – padalinių vadovai). VPB skyrių gali sudaryti poskyriai, kuriems vadovauja poskyrio vedėjai.

15.     VPB padalinių darbas organizuojamas vadovaujantis VPB direktoriaus patvirtintais nuostatais. Padalinių vadovai, kiti tarnautojai vadovaujasi jų pareigybių aprašymais, parengtais ir patvirtintais pagal Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 685 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos patvirtinimo“, darbuotojai – pareigybių aprašymais. Pareigybių aprašymus rengia ir teikia tvirtinti VPB direktoriui direktoriaus pavaduotojas (-ai) arba padalinių vadovai, suderinę su direktoriaus pavaduotoju pagal koordinuojamas sritis. Nepriklausančių padaliniams tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus rengia ir teikia tvirtinti VPB direktoriui Teisės ir tarptautinių reikalų skyrius.

 

II SKIRSNIS. VPB VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

16.     VPB veikla organizuojama vadovaujantis teisingumo ministro tvirtinamais metiniais veiklos planais. Pasiūlymai dėl VPB metinių veiklos planų rengiami vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, atsižvelgiant į Vyriausybės programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano nuostatas ir Teisingumo ministerijos strateginius veiklos planus. VPB metinis veiklos planas skelbiamas VPB interneto svetainėje.

17.     Padaliniai pagal savo kompetenciją VPB direktoriaus įsakymu nustatytais terminais ir tvarka rengia pasiūlymus metiniam planui tobulinti (peržiūrėti) bei atsiskaito už plane numatytų priemonių vykdymą. VPB direktorius už metinio plano vykdymą atsiskaito teisingumo ministrui teisės aktų nustatyta tvarka. VPB metinė veiklos ataskaita kasmet skelbiama VPB interneto svetainėje.

18.     VPB direktorius VPB valdymą organizuoja per patariamąjį organą – direktoratą. VPB direktoratą sudaro VPB direktorius, direktoriaus pavaduotojas (-ai), vyriausiasis patarėjas ir padalinių vadovai.

19.     Direktoratui vadovauja ir jo pasitarimus šaukia VPB direktorius paprastai kiekvieno mėnesio antrąjį antradienį. Šių pasitarimų metu aptariama metinių VPB veiklos planų vykdymo eiga, praėjusio mėnesio veiklos rezultatai, VPB veikloje iškylančios problemos, svarstomi jų sprendimo būdai.

20.     Pasitarimo darbotvarkę tvirtina VPB direktorius. Darbotvarkė pasitarimo dalyviams turi būti įteikta ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki pasitarimo.

21.     Prireikus į pasitarimus kviečiami Lietuvos technikos bibliotekos atstovai, VPB veikiančios profesinės sąjungos atstovai, kiti tarnautojai ir darbuotojai.

22.     VPB direktorius įsakymu gali sudaryti nuolatinio ir laikino pobūdžio darbo grupes ir komisijas įvairiems klausimams nagrinėti ir išvadoms teikti, pasiūlymams bei teisės aktų projektams rengti.

23.     VPB direktoriaus pavaduotojas (-jai) gali organizuoti VPB padalinių vadovų, kitų tarnautojų ar darbuotojų pasitarimus jiems pavestų uždavinių vykdymo klausimais.

24.     VPB techniškai aptarnauja Patentinių patikėtinių komisiją ir Leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus ar juos mėgdžiojantį žymenį, taip pat garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus prekių ženkluose ir dizaine suteikimo komisiją.

25.     Padalinių vadovai ir padaliniams nepriklausantys VPB tarnautojai ar darbuotojai už jiems pavestą veiklos sritį, pavestų uždavinių ir funkcijų, VPB direktoriaus įsakymų, rezoliucijų, žodinių pavedimų ir pavedimų raštu vykdymą yra tiesiogiai atsakingi VPB direktoriui ir pagal kompetenciją padalinį koordinuojančiam direktoriaus pavaduotojui.

26.     VPB direktoriaus pavaduotojas (-ai) pagal jam (jiems) nustatytas koordinavimo veiklos sritis kontroliuoja padalinių vadovų darbą, koordinuoja šių padalinių veiklą.

27.     Padalinių vadovai atsako už padaliniams pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą, darbo organizavimą, pavedimų vykdymą laiku ir kokybiškai.

28.     VPB tarnautojai ir darbuotojai savo veikloje privalo vadovautis pavaldumo principu – dėl darbo organizavimo iškilusius klausimus spręsti pirmiausiai tiesiogiai kreipdamiesi į tiesioginį vadovą. Nepavykus išspręsti klausimo, kreipiamasi į padalinio veiklą pagal atitinkamą veiklos sritį koordinuojantį direktoriaus pavaduotoją, po to, jei reikia, – į VPB direktorių. Į kitas valstybės institucijas paprastai kreipiamasi tada, kai šiame punkte nustatyta tvarka nepavyksta išspręsti iškilusių darbo organizavimo klausimų.

 

III SKIRSNIS. SIUNČIAMŲ IR VIDAUS DOKUMENTŲ DERINIMAS, VIZAVIMAS IR PASIRAŠYMAS

 

29.     VPB direktorius pasirašo visus VPB siunčiamus ir vidaus dokumentus (įsakymus, sutartis, susitarimus, ieškinius, pareiškimus, skundus, atsiliepimus teismams ir kitus teisminius dokumentus, įgaliojimus, suteikiamus tarnautojams ir darbuotojams atstovauti VPB nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis, kitus Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų jam priskirtus pasirašyti dokumentus), išskyrus tuos, kuriuos pasirašo šio Reglamento 31 punkte numatyti VPB tarnautojai ir darbuotojai.

30.     VPB įsakymai ar kiti dokumentai prieš pateikiant pasirašyti VPB direktoriui turi būti suderinti su:

            30.1. kitais pavedimo vykdytojais;

30.2. dokumentą rengusio tarnautojo ar darbuotojo padalinio vadovu;

30.3. kitų VPB padalinių vadovais, jei dokumento turinys susijęs su minėtų padalinių kompetencijai priskirtais klausimais;

30.4. VPB direktoriaus pavaduotoju (-ais) pagal jo (-ų) kompetencijas ir koordinuojamas veiklos sritis.

31.     VPB tarnautojai ir darbuotojai turi teisę pasirašyti šiuos VPB dokumentus:

31.1. viešųjų pirkimų dokumentus – VPB viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyti viešuosius pirkimus vykdantys asmenys;

31.2. išrašus iš valstybės registrų, informacinio pobūdžio pranešimus ar atsakymus interesantams dėl pramoninės nuosavybės objektų registravimo teisės aktų nustatyta tvarka – VPB padalinių vadovai bei tarnautojai ir darbuotojai pagal savo kompetenciją;

31.3. perduodamą skelbti VPB svetainėje, oficialiame biuletenyje ar tarptautinėms organizacijoms pramoninės nuosavybės apsaugos informaciją – tarnautojas, kuriam pavesta vykdyti šias funkcijas;

31.4. pranešimus SODRAI – Teisės ir tarptautinių reikalų skyriaus tarnautojas, atsakingas už personalo tvarkymą, bei Finansų ir strateginio planavimo skyriaus tarnautojas ar darbuotojas pagal kompetenciją;

31.5. pranešimus ar kitą informaciją Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – Finansų ir strateginio planavimo skyriaus tarnautojas ar darbuotojas;

31.6. kiti VPB tarnautojai ir darbuotojai – VPB direktoriaus pavedimu.

32.     Kiekvieno dokumentų valdymo sistemos (toliau – DVS) naudotojo prisijungimo duomenys (vartotojas ir slaptažodis) vienareikšmiškai identifikuoja konkretų tarnautoją ar darbuotoją, kurio duomenys, logiškai susieti su pasirašomu dokumentu, laikomi elektroniniu parašu ir turi tokią pat teisinę galią, kaip ir parašas VPB rašytiniuose vidaus dokumentuose.

33.     VPB siunčiami raštai ar dokumentai prieš teikiant pasirašyti VPB direktoriui turi būti vizuoti rengėjo, jo padalinio vadovo, taip pat pagal kompetenciją kitų susijusių padalinių vadovų ir atitinkamą sritį koordinuojančio direktoriaus pavaduotojo.

            Vizuodamas dokumento projektą VPB tarnautojas ar darbuotojas patvirtina, kad yra su juo susipažinęs, jam pritaria ir pagal kompetenciją prisiima atsakomybę. Jeigu VPB tarnautojas ar darbuotojas nepritaria pateiktam dokumento projektui, jis gali vizuoti jį su pastaba, vizuojamame dokumente arba prie jo pridedamame dokumente išdėstydamas savo argumentuotą nuomonę.       

            Siunčiamas dokumentas vizuojamas pačiame rašte, jeigu dokumentas yra popierinis. Jeigu rengiamas vienas dokumento egzempliorius, rengėjo ir derinančių asmenų vizos dedamos dokumento projekto antroje lapo pusėje. Jeigu rengiami du arba daugiau dokumento egzemplioriai, rengėjo ir derinančių asmenų vizos dedamos VPB liekančiame egzemplioriuje ties rengėjo žyma.

            Jeigu siunčiamas dokumentas rengiamas kaip elektroninis dokumentas, jis vizuojamas DVS, naudojant arba nenaudojant kvalifikuotą tarnautojo elektroninį parašą.

            Vidaus dokumentas vizuojamas pačiame dokumente, jeigu dokumentas yra popierinis. Jeigu dokumentas rengiamas kaip elektroninis dokumentas, jis vizuojamas DVS, naudojant arba nenaudojant kvalifikuotą tarnautojo elektroninį parašą.

34.     VPB siunčiami VPB direktoriaus ar kitų pagal šio reglamento 31 punktą tarnautojų ar darbuotojų pasirašyti raštai turi būti įforminti VPB blanke su herbu, popierine forma arba kaip elektroniniai dokumentai, išskyrus atvejus, kai teisės aktai nustato kitokią siunčiamų dokumentų įforminimo tvarką.

            Siunčiami raštai, kurie rengiami kaip elektroniniai dokumentai, turi būti pasirašyti VPB direktoriaus ar tarnautojo ar darbuotojo, nurodyto Reglamento 31 punkte, kvalifikuotu elektroniniu parašu.

35.     Vidaus dokumentai rengiami VPB vidaus blankuose, popierine forma arba kaip elektroniniai dokumentai.

Jeigu vidaus dokumentas rengiamas kaip elektroninis dokumentas, jis turi būti pasirašytas VPB direktoriaus kvalifikuotu elektroniniu parašu, jeigu šis dokumentas yra nuolatinio saugojimo. Jeigu vidaus dokumentas nėra nuolatinio saugojimo, jis gali būti pasirašytas VPB direktoriaus kvalifikuotu arba nekvalifikuotu elektroniniu parašu.

 

III SKYRIUS. PAVEDIMAI, JŲ VYKDYMAS IR KONTROLĖ

 

IV SKIRSNIS. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, MINISTRO PIRMININKO, TEISINGUMO MINISTRO PAVEDIMAI

 

36.     Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ministro Pirmininko, teisingumo ministro, viceministrų ar Teisingumo ministerijos kanclerio pavedimus savo rezoliucija vykdyti nurodo VPB direktorius, kuris organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą.

Už šių pavedimų vykdymo kontrolę atsakingas VPB direktorius.

 

V SKIRSNIS. VPB DIREKTORIAUS IR VPB DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAVEDIMAI

 

37.     Pavedimai gali būti duodami VPB direktoriaus įsakymais, VPB direktoriaus ar VPB direktoriaus pavaduotojo (-ų) rezoliucijomis (raštu ar elektronine forma) ir žodiniais pavedimais.

38.     Duoti pavedimus turi teisę:

38.1. VPB direktorius – VPB direktoriaus pavaduotojui (-ams), padalinių vadovams, kitiems VPB tarnautojams ir darbuotojams;

38.2. VPB direktoriaus pavaduotojas (-ai) – pagal kompetenciją koordinuojamų VPB padalinių vadovams, tarnautojams ir darbuotojams.

 

VI SKIRSNIS. PAVEDIMŲ VYKDYMO TVARKA

 

39.     Pavedimai (išskyrus pavedimus parengti atitinkamą teisės akto projektą), jeigu nenurodytas konkretus įvykdymo laikas, turi būti įvykdyti per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos. Pavedimai parengti atitinkamo teisės akto projektą, jeigu pavedime, įstatyme ar kitame teisės akte, kurio pagrindu duodamas pavedimas, nenurodytas konkretus įvykdymo terminas, turi būti įvykdyti per 3 mėnesius nuo jų gavimo dienos.

40.     Kai pavedimus pavesta vykdyti keliems vykdytojams, už pavedimo vykdymo organizavimą ir jo įvykdymą laiku atsakingas pirmasis rezoliucijoje nurodytas VPB padalinys ar tarnautojas (darbuotojas). Kiti pavedime nurodyti padaliniai ar tarnautojai (darbuotojai) pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ir informaciją pirmajam vykdytojui.

41.     Kai pavedimus pavesta vykdyti per DVS, pavedimas turi būti įvykdytas per DVS nurodytą terminą, visiems vykdytojams DVS pažymint įvykdymo faktą (pvz., susiejant su parengtu dokumentu, nurodant, kad atsakyta (diena) raštu Nr.<...>, elektroniniu paštu, telefonu ir pan.).

42.     Padalinių vadovai gali raštu ar elektronine forma paprašyti kitų VPB padalinių, kuriems nepavesta vykdyti pavedimą, pateikti nuomonę ar informaciją pagal savo kompetenciją. Dėl tokio prašymo pateikimo įvykdymo terminas nepratęsiamas.

43.     Laikoma, kad pavedimas įvykdytas, jeigu išspręsti visi jame pateikti klausimai arba į juos atsakyta iš esmės. Jeigu pavedimas įvykdomas netinkamai, visa medžiaga grąžinama tobulinti rengėjams, tačiau pavedimo įvykdymo terminas nepratęsiamas.

44.     VPB direktoriaus pavedimų įvykdymą per DVS kontroliuoja vyriausiasis specialistas-referentas. Kitus pavedimus kontroliuoja pavedimą davęs VPB direktoriaus pavaduotojas arba padalinio vadovas.

45.     Jeigu įvykdyti pavedimo per nustatytą laiką negalima dėl objektyvių priežasčių, apie tai nedelsiant pranešama pavedimą davusiam asmeniui, kuris priima sprendimą dėl pavedimo termino pratęsimo.

46.     Pavedimų vykdymo apskaitą tvarko Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius, naudodamasis DVS.

 

IV SKYRIUS. ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ RENGIMAS

 

VII SKIRSNIS. TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ SUDARYMAS

 

47.     Pasiūlymus dėl prisijungimo prie daugiašalių tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu sudaromų tarptautinių sutarčių pramoninės nuosavybės apsaugos srityje VPB teikia Teisingumo ministerijai Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių rengimo ir sudarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 1179 „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių rengimo ir sudarymo taisyklių patvirtinimo“  nustatyta tvarka.

48.     Pasiūlymus dėl VPB kompetencijai priskirtų tarptautinių sutarčių pasirašymo, prisijungimo prie jų ar jų ratifikavimo dokumentų projektų rengia Teisės ir tarptautinių reikalų skyrius.

49.     VPB vardu sudaromus tarptautinius susitarimus, jeigu juose nėra privalomų įpareigojimų Vyriausybei, ministerijoms, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, pasirašo VPB direktorius.

50.     VPB teikia pastabas dėl ministerijų ar kitų valstybės institucijų ir įstaigų rengiamų tarptautinių sutarčių pramoninės nuosavybės apsaugos srityje. Išvadas dėl tokių tarptautinių sutarčių rengia Teisės ir tarptautinių reikalų skyrius, įvertinęs padalinio, kurio veiklos sritį gali reguliuoti tarptautinės sutarties nuostatos, išvadas.

 

VIII SKIRSNIS. NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ RENGIMAS IR DERINIMAS

 

51.     VPB, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą ir jos įgyvendinimo priemones, priklausančias VPB kompetencijai, vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ministro Pirmininko (Ministrui Pirmininkui pavedus – Vyriausybės kanclerio), teisingumo ministro, viceministro ar ministerijos kanclerio pavedimus, taip pat savo iniciatyva rengia ir teikia Teisingumo ministerijai pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektų (toliau – teisės aktų projektai), rengia VPB direktoriaus priimamų norminių teisės aktų projektus, dalyvauja kartu su kitomis valstybės institucijomis rengiant teisės aktų projektus.

52.     VPB rengiami teisės aktų projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymą, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, patvirtintas teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, ir Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“.

53.     Teisės aktų projektams rengti VPB direktoriaus įsakymu paprastai sudaromos darbo grupės (komisijos) iš VPB tarnautojų. Jei reikia, į darbo grupių (komisijų) sudėtį gali būti įtraukiami suinteresuotų ministerijų, Vyriausybės įstaigų, mokslo ir studijų institucijų, kitų įstaigų bei organizacijų atstovai.

Siūlymus dėl darbo grupių (komisijų) sudarymo ir jų sudėties rengia VPB direktoriaus pavaduotojas (-ai), padalinių vadovai, pagal padalinio ar koordinuojamos srities veiklą, kurią numato reglamentuoti teisės aktas, ir pateikia VPB direktoriui. Kartu pateikiamas VPB direktoriaus įsakymo projektas šiuo klausimu, nurodant darbo grupės (komisijos) sudėtį, darbo grupės (komisijos) pirmininką, jo pavaduotoją (jeigu reikia), pagrindinį rengėją, projektų parengimo terminus.

54.     Įsakymu paskirtas pagrindinis rengėjas yra atsakingas už projekto techninį parengimą, projekto tobulinimą atsižvelgiant į darbo grupėje (komisijoje), padalinyje suderintas pastabas ir pasiūlymus, gautus iš kitų padalinių, suinteresuotų institucijų, kuriems teisės akto projektas buvo pateiktas derinti.

55.     Jei projektą rengia darbo grupė (komisija), projekto rengimo eigą (projekto parengimo darbų paskirstymą, nuomonių, pastabų, pasiūlymų derinimo tvarką) nustato darbo grupės (komisijos) pirmininkas. Parengtas projektas su priedais (jei yra) teikiamas suinteresuotų padalinių derinimui.

56.     Darbo grupės (komisijos) pirmininkas, projektą rengusio padalinio vadovas atsako už parengtų teisės aktų projektų pateikimą derinti suinteresuotiems padaliniams.

57.     Jeigu derinant teisės akto projektą su suinteresuotais padaliniais pareiškiamos pagrįstos pastabos ir pasiūlymai dėl pateikto teisės akto projekto, pagrindinis projekto rengėjas, gavęs nurodymą iš darbo grupės (komisijos) pirmininko ar projektą rengusio padalinio vadovo, turi teisės akto projektą atitinkamai pakeisti (papildyti). Jis taip pat atsako už papildomą projekto suderinimą su suinteresuotais padaliniais.

58.     Jei projekto suderinti nepavyksta, darbo grupės (komisijos) pirmininkui ar projektą rengusio padalinio vadovui pavedus pagrindinis projekto rengėjas parengia projekto priedą – derinimo pažymą, kurioje nurodoma tik tos pastabos ir pasiūlymai, į kuriuos neatsižvelgta ir priežastys, kodėl neatsižvelgta.

59.     Derinimo pažyma kartu su projektu teikiama VPB direktoriaus pavaduotojui (-ams) pagal koordinuojamas sritis, kuris (kurie) imasi priemonių padalinių pozicijų suderinimui.

60.     Jeigu VPB tarnautojams nepavyksta nesutarimų išspręsti, nesutarimus keliantis teisės akto projektas ir derinimo medžiaga įteikiama VPB direktoriui, kuris priima galutinį ir rengėjams privalomą sprendimą dėl projekto.

61.     Norminiai teisės aktų projektai prieš perduodant VPB direktoriui pateikiami Teisės ir tarptautinių reikalų skyriui išvadoms dėl jų atitikties galiojantiems įstatymams ir kitiems teisės aktams. Pateiktas projektas Teisės ir tarptautinių reikalų skyriuje taip pat ištaisomas teisinės technikos požiūriu ir grąžinamas projekto rengėjui.

62.     Parengto teisės akto projekto ir jo priedų, projekto lyginamojo varianto, jeigu reikia – kitų susijusių dokumentų (aiškinamasis raštas, atitikties lentelė, numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, derinimo pažyma) originalai pateikiami vizuoti VPB direktoriui.

63.     Parengti teisės aktų projektai suinteresuotoms institucijoms teikiami derinti ir derinami Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“, Teisės aktų projektų skelbimo Seimo teisės aktų informacinės sistemos projektų registravimo posistemėje taisyklių, patvirtintų teisingumo ministro 2009 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1R-315 „Dėl Teisės aktų projektų skelbimo Seimo teisės aktų informacinės sistemos projektų registravimo posistemėje taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

 

IX SKIRSNIS. KITŲ INSTITUCIJŲ PATEIKTŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ IR ES DOKUMENTŲ DERINIMAS

 

64.     VPB privalo pateikti savo išvadas dėl jam derinti pateiktų projektų Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka ir terminais.

65.     Lietuvos Respublikos pozicijos ES institucijose nagrinėjamais pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais rengiamos, derinamos ir pateikiamos Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“ nustatyta tvarka.

66.     VPB gauti oficialūs ES teisės aktai, jų projektai ir kita su šiais dokumentais susijusi informacija perduodami Teisės ir tarptautinių reikalų skyriui saugoti, naudoti, informuoti padalinius pagal kompetenciją ar išvadoms teikti.

 

X SKIRSNIS. VPB VIDAUS TEISĖS AKTŲ RENGIMAS

 

67.     Vidaus teisės aktų (įsakymų, tvarkų, taisyklių ir pan.) projektus pagal savo kompetenciją rengia VPB padaliniai.

68.     Parengti vidaus teisės aktų projektai paprastai teikiami kitų padalinių derinimui pagal kompetenciją. Suderinti ir vizuoti vidaus teisės aktų projektai teikiami VPB direktoriui tvirtinti.

69.   VPB direktorius, vykdydamas nustatytas funkcijas, priima ir pasirašo įsakymus. VPB direktorius pagal VPB kompetenciją gali leisti įsakymus kartu su kitomis valstybės institucijomis.

70.    VPB direktoriaus įsakymai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymą, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, patvirtintas teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, ir Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“.

71.   Įsakymus pasirašo VPB direktorius, jo nesant – VPB direktorių pavaduojantis tarnautojas.

72.  VPB direktorius, spręsdamas savo kompetencijai priskirtus klausimus, priima įsakymus dėl:

            72.1. VPB tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymų, tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašų tvirtinimo;

            72.2 VPB padalinių nuostatų tvirtinimo;

            72.3. VPB tarnautojų, darbuotojų priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų, atostogų suteikimo, pašalpų, tarnybinių ir drausminių nuobaudų skyrimo, jų skatinimo, tarnybinių komandiruočių (Lietuvos Respublikos teritorijoje ir į užsienį) ir kitų teisės aktais nustatytų personalo valdymo veiksmų, jeigu įstatymai nenustato kitaip;

            72.4. VPB direktoriaus pavaduotojo (-ų) koordinavimo sričių ir vykdytinų funkcijų nustatymo;

            72.5. komisijų, darbo grupių sudarymo;

            72.6. VPB veiklos srities taisyklių, tvarkos aprašų patvirtinimo;

            72.7. įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų jam suteiktų funkcijų vykdymo.

73.   VPB direktoriaus įsakymai rengiami pagal kompetenciją VPB padalinių, tarnautojų ar darbuotojų, vienu egzemplioriumi (originalas). Naudojimui daromos kopijos ir nuorašai, išrašai ar skaitmeninės kopijos.

74.   Teikiamas VPB direktoriui pasirašyti įsakymas vizuojamas šio Reglamento 33 punkte nustatyta tvarka. Įsakymo projektas turi būti vizuotas Teisės ir tarptautinių reikalų skyriaus vedėjo, o jei susijęs su VPB lėšų naudojimu,  ir Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo.

75.   Pasirašyti VPB direktoriaus įsakymai registruojami jų pasirašymo dienos data. VPB direktoriaus įsakymui suteikiamas registravimo eilės numeris pagal bendrąją numeraciją nuo metų pradžios iki pabaigos. VPB direktoriaus įsakymus, vadovaudamiesi VPB direktoriaus patvirtintu dokumentacijos planu, registruoja Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius per DVS.

Jeigu priimamas įsakymas kartu su kitomis valstybės institucijomis, jis registruojamas po to, kai įsakymą pasirašo visų institucijų vadovai, paskutinio vadovo pasirašymo dienos data. Valstybės institucijų vadovų pasirašytą įsakymą įformina ta institucija, kurios vadovas inicijavo įsakymą. Jei įsakymą inicijuoja VPB direktorius, VPB Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus specialistas, atsakingas už dokumentų registravimą, su kitų institucijų, kurių vadovai pasirašė bendrą įsakymą, administracijos padaliniais, atliekančiais dokumentų valdymo funkcijas, suteikia įsakymo registravimo datą bei numerį ir jį registruoja.

76.     VPB direktoriaus ne norminio pobūdžio įsakymai įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose įsakymuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.

 

V SKYRIUS. VPB DOKUMENTŲ VALDYMAS

 

XI SKIRSNIS. DOKUMENTŲ TVARKYMAS

 

77.     VPB veiklos dokumentai tvarkomi, apskaitomi ir saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės), Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158 „Dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Elektroninių dokumentų valdymo taisyklės) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų valdymą. VPB dokumentai rengiami vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“.

78.     Gaunamų ir siunčiamų dokumentų, susijusių su išradimų patentų, puslaidininkinių gaminių topografijų, prekių ženklų ir dizainų (toliau – pramoninės nuosavybės objektai) registravimu, tvarkymas atliekamas pagal tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos teisės aktus pramoninės nuosavybės apsaugos srityje, taip pat vadovaujantis Patentų įstatymu, Puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos įstatymu, Prekių ženklų įstatymu, Dizaino įstatymu,  Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 21 d. nutarimu Nr. 188 „Dėl Prekių ženklų registro nuostatų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos patentų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 1218 „Dėl Lietuvos Respublikos patentų registro įsteigimo ir Lietuvos Respublikos patentų registro nuostatų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos dizaino registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 325 „Dėl Lietuvos Respublikos dizaino registro įsteigimo ir Lietuvos Respublikos dizaino registro nuostatų patvirtinimo“, Patentų paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis VPB direktoriaus 1994 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 11 „Dėl Patentų paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo įgyvendinimo tvarka TZR/01/97, patvirtinta VPB direktoriaus 1997 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 41 „Dėl Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo įgyvendinimo“, Prekių ženklų registravimo taisyklėmis, patvirtintomis VPB direktoriaus 2004 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 3R-37 „Dėl prekių ženklų registravimo taisyklių patvirtinimo“, Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklėmis, patvirtintomis VPB direktoriaus 2005 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 3R-132 „Dėl apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“, Europos patentų paraiškų padavimo ir Europos patentų galiojimo Lietuvos Respublikoje (išplėtimo į Lietuvos Respubliką) tvarkos aprašu, patvirtintu VPB direktoriaus 2006 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 3R-29 „Dėl Europos patentų paraiškų padavimo ir Europos patentų galiojimo Lietuvos Respublikoje (išplėtimo į Lietuvos Respubliką) tvarkos aprašo patvirtinimo“, Dizaino registravimo taisyklėmis, patvirtintomis VPB direktoriaus 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3R-72 „Dėl Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo įgyvendinimo“  ir kitais teisės aktais.

79.     Darbą su dokumentais organizuoja, tvarko ir kontroliuoja Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius.

80.     Už dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, naudojimo, saugojimo bei jų užduočių vykdymo kontrolės organizavimą VPB padaliniuose atsakingi jų vadovai.

81.     Dokumentams rengti ir valdyti VPB naudoja DVS, pramoninės nuosavybės objektų registrų valdymo informacines sistemas. 

82.     VPB parengti ir su jo veikla susiję gauti dokumentai registruojami atitinkamuose dokumentų registruose, kurių sąrašą įsakymu tvirtina ir atsakingus asmenis paskiria VPB direktorius.

83.     Elektroniniai dokumentai VPB rengiami, paskirstomi, derinami, vizuojami, pasirašomi, saugomi ir pavedimų užduotys formuojamos naudojantis DVS.

84.     Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudarytų nuolatinių ir laikinųjų komisijų, taip pat Ministro Pirmininko, teisingumo ministro sudarytų darbo grupių (komisijų), kurių vadovais yra VPB tarnautojai, veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, susirašinėjimo medžiaga, įvairūs projektai, pažymos ir kt.) saugomi tame padalinyje, kuriam yra pavesta techniškai aptarnauti komisiją arba darbo grupę, ir nustatyta tvarka perduodami į VPB archyvą.

85.     Dokumentai su nuoroda ,,visiškai slaptai”, ,,slaptai”, ,,konfidencialiai”, ,,riboto naudojimo” priimami, rengiami, registruojami, tvarkomi, naudojami, dauginami, naikinami bei saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu, Įslaptintos informacijos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1307 „Dėl Įslaptintos informacijos administravimo taisyklių patvirtinimo“, ir Neskelbtinos informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu VPB direktoriaus 2012 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 3R-23 „Dėl neskelbtinos informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

XII SKIRSNIS. GAUTŲ DOKUMENTŲ REGISTRAVIMAS IR PASKIRSTYMAS

 

86.     Gautus dokumentus VPB Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius priima, patikrina, nustatyta tvarka registruoja ir perduoda VPB direktoriui, jei dokumentas nėra skirtas kitam VPB tarnautojui ar darbuotojui. Dokumentai skirstomi į registruotinus ir neregistruotinus. Registruotini dokumentai registruojami DVS.

87.     Tik Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriuje registruoti dokumentai laikomi oficialiai gautais. VPB padaliniai, tarnautojai, tiesiogiai iš kitų institucijų, įstaigų, organizacijų, piliečių ir kitų asmenų gavę dokumentus, adresuotus VPB direktoriui, jo pavaduotojui, padaliniui, VPB, taip pat minėtus dokumentus, kuriuos perdavė VPB direktorius, jo pavaduotojas (-ai), privalo nedelsdami pateikti registruoti Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriui.

88.     Gauti faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais dokumentai, jei yra užtikrinta jų teksto apsauga ir galima identifikuoti siuntėjo parašą, registruojami bendra tvarka.  Jei vėliau atsiunčiamas dokumento originalas, jis registruojamas ta pačia data ir numeriu, kaip anksčiau telekomunikacijų galiniais įrenginiais gautas dokumentas. Faksu gautų dokumentų gavimo data nustatoma pagal paskutinio puslapio priėmimo VPB datą. Skubūs dokumentai VPB direktoriui perduodami nedelsiant.

89.     Elektroniniu paštu gauti dokumentai registruojami tik tuo atveju, jeigu yra pasirašyti elektroniniu parašu arba yra gauti bendruoju VPB elektroninio pašto adresu spb@vpb.gov.lt ir galima identifikuoti jų siuntėją.

Elektroniniu paštu gauti dokumentai, gauti kitu VPB elektroninio pašto adresu ir jeigu jie yra pasirašyti elektroniniu parašu arba juose yra nurodyti siuntėjo vardas, pavardė, adresas, kuriuo jis pageidauja gauti atsakymą, telefonas (jeigu siuntėjas jį turi), gali būti registruojami VPB tarnautojo ar darbuotojo, į kurio elektroninio pašto dėžutę buvo siųstas dokumentas, pagrįstu pasiūlymu.

VPB tarnautojų ir darbuotojų elektroninio pašto adresais gauti dokumentai, kurių užduotis reikia vykdyti, persiunčiami VPB elektroninio pašto adresu: spb@vpb.gov.lt

90.     Elektroniniu parašu nepasirašyti gauti elektroniniai dokumentai arba gauti VPB neatpažįstamais elektroninio parašo formatais pasirašyti elektroniniai dokumentai laikomi nepasirašytais dokumentais. Gavus neatpažįstamo formato elektroninį dokumentą ar elektroninį dokumentą, kurio neįmanoma atidaryti ir apdoroti DVS naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis, apie tai pranešama siuntėjui. Už dokumentų registravimą atsakingas darbuotojas dėl to kreipiasi į elektroninio dokumento siuntėją, jei iš pateiktos informacijos yra galimybė nustatyti jo kontaktinius duomenis.

91.     Asmenų prašymai ir skundai registruojami Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriuje atskirai nuo kitos korespondencijos. Jeigu kartu su prašymu pateikiamas asmens dokumento originalas (asmens tapatybės dokumentas, gimimo liudijimas, mokslo baigimo pažymėjimas ar kt.), padarius jo kopijas, jis grąžinamas siuntėjui.

Tolimesnės procedūros gali būti pradėtos vykdyti tik užregistravus dokumentą.

92.     Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriuje atplėšiami visi gauti vokai, išskyrus su žyma „asmeniškai“ (jie perduodami adresatui neatplėšti). Taip pat neatplėšiami vokai, kuriuose atsiunčiami su viešaisiais pirkimais susiję dokumentai, ant kurių nurodytas pirkimo pavadinimas ir atplėšimo data, taip pat vokai, kurių siuntėjai nurodyti kaip potencialūs tiekėjai VPB viešųjų pirkimų komisijos pirmininko pateiktame sąraše. Jeigu dokumentą, gautą voke su žyma ,,asmeniškai”, adresatas nusprendžia užregistruoti, jį kartu su voku grąžina į Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrių.

93.     Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriuje gauti dokumentai patikrinami: ar atsiųsti nurodytu adresu, ar vokuose yra visi dokumente nurodyti priedai. Jei voke trūksta dokumentų arba jų priedų, apie tai Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius informuoja siuntėją.

94.     Kai VPB adresu gaunamas laiškas, adresuotas ne VPB, Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius neatplėštą laišką persiunčia reikiamu adresu arba grąžina siuntėjui.

95.     Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriuje neregistruotinų gautų dokumentų grupei priskiriami tie dokumentai, kurių užduočių nereikia vykdyti pagal viešojo administravimo funkcijas ir kurie yra nesusiję su atsakomybe ir rizika, kylančia dėl dokumentų neįtraukimo į dokumentų apskaitos sistemą: reklaminiai pranešimai, periodiniai leidiniai, sveikinimo laiškai, atvirukai, kvietimai, statistinių ataskaitų blankai, korespondencija su žyma „asmeniškai”, kita korespondencija, kuri yra privataus pobūdžio, taip pat dokumentai, parengti atliekant specialias funkcijas ir administruojant specialias sritis, kurie VPB direktoriaus nustatyta tvarka registruojami kituose padaliniuose.

96.     Užregistravus dokumentą, jo pirmajame lape dedamas registracijos spaudas. Registracijos spaude įrašoma dokumento gavimo data, registracijos numeris ir dokumentas perduodamas susipažinti ir spręsti dėl jo vykdymo VPB direktoriui. Gauto elektroninio dokumento registracijos numeris ir gavimo data nedėstomi elektroninio dokumento turinyje. Užregistravęs elektroninį dokumentą Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus tarnautojas ar darbuotojas imasi priemonių, kad elektroninio dokumento siuntėjui jo pageidavimu per 2 darbo dienas būtų pateiktas patvirtinimas, jog elektroninis dokumentas gautas, nurodant gavimo datą ir dokumento registracijos numerį, darbuotojo, priėmusio prašymą vardą, pavardę, pareigas. VPB gauti elektroniniai dokumentai registruojami gautų dokumentų registre, nurodant jame reikiamus duomenis.

97.     Užregistruoti dokumentai, tiesiogiai susiję su pramoninės nuosavybės objektų registracija, kuriems nebūtina VPB direktoriaus rezoliucija teisės aktų nustatyta tvarka, perduodami VPB padaliniams pramoninės nuosavybės objektų registracijos taisyklėse nustatyta  tvarka.

98.     Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius skubos tvarka VPB direktoriui perduoda dokumentus, gautus iš Lietuvos Respublikos Seimo, Prezidento kanceliarijos, Vyriausybės, Teisingumo ministerijos.

99.     VPB direktorius, susipažinęs su dokumentu, jo pirmojo lapo viršuje (tuščioje vietoje – ne ant teksto) užrašo rezoliuciją, kurioje paprastai nurodo padalinį (-ius) – vykdytoją (-us). Rezoliucijoje nurodoma, kaip būtų galima spręsti dokumente keliamus klausimus ir per kiek laiko tai turėtų būti atlikta.

Jei vykdyti gautą dokumentą pagal kompetenciją turi vykdyti rezoliucijoje nenurodyti padaliniai, dokumento originalas pateikiamas VPB direktoriui, kuris rašė rezoliuciją, ją papildyti

Rašant rezoliuciją elektroniniame dokumente, jo turinys nekeičiamas, o rezoliucijos turinys išdėstomas elektroninėmis DVS priemonėmis.

100.  Dokumentus su VPB direktoriaus rezoliucija vyriausiasis specialistas – referentas perduoda vykdytojui, prieš tai įrašęs rezoliuciją į dokumento registracijos kortelę DVS.

Kai VPB direktoriaus pavaduotojas jam nurodytą užduotį savo rezoliucija paveda vykdyti kitam tarnautojui ar darbuotojui, į dokumento registracijos kortelę DVS įrašoma papildoma VPB direktoriaus pavaduotojo rezoliucija.

Rezoliucijų įvykdymo terminus ir užduotis DVS nustato ir į DVS įrašo tų padalinių vadovai.

Elektroniniai dokumentai su vadovybės rezoliucijomis įkeliami į DVS.

101.  Jei rezoliucijoje nurodytas pavedimas duotas keliems vykdytojams, dokumento originalas perduodamas pirmajam rezoliucijoje nurodytam VPB padaliniui, tarnautojui ar darbuotojui, kuris organizuoja pavedimo vykdymą ir atsako už tai, kad jis būtų įvykdytas laiku. Kitiems rezoliucijoje nurodytiems vykdytojams per DVS įteikiamos skaitmeninės dokumento kopijos.

102.  Dokumentas su VPB direktoriaus rezoliucija turi būti perduotas vykdyti ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo rezoliucijos užregistravimo DVS. Padalinių vadovai jiems skirtus dokumentus, kurie neprivalo būti įteikti pasirašytinai, pasiima vieną kartą per darbo dieną (paprastai iki 14 val.) sekretoriate jiems skirtuose dėkluose.

103. Įvykdžius užduotį ar susipažinus su dokumentu, ne vėliau kaip per mėnesį dokumentas turi būti įdėtas į dokumentacijos plane nustatytą bylą.

 

XIII SKIRSNIS. SIUNČIAMŲ DOKUMENTŲ RENGIMAS, DERINIMAS, REGISTRAVIMAS IR IŠSIUNTIMAS

 

104.  Dokumentas rengiamas vienu egzemplioriumi, kai dokumento originalas nėra siunčiamas paštu. Kai paštu siunčiamas dokumento originalas, rengiami mažiausiai du dokumento egzemplioriai, iš kurių vienas paliekamas VPB.

105.  Siunčiami dokumentai turi būti įforminti pagal Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus. Dokumente nurodomi rengėjo vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Jeigu siunčiamas atsakymas į gautą dokumentą, turi būti nurodyti dokumento, į kurį atsakoma, rekvizitai.

106.  Ant siunčiamojo dokumento rekomenduojama rašyti ne daugiau kaip keturis adresatus. Jei dokumentą reikia išsiųsti daugiau kaip keturiems adresatams, parengiamas adresatų sąrašas su rengėjo parašu ir įteikiamas Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriui.

107.  Siunčiamų dokumentų projektai pateikiami VPB direktoriui pasirašyti. Dokumento projektas rengėjo įkeliamas į DVS.

108.  VPB direktoriui pasirašius popierinį siunčiamą dokumentą, pasirašymas pažymimas DVS, kur fiksuojama dokumento pavadinimas, rengėjas, adresatas (gavėjas) ir kita informacija, ir dokumentas sistemoje perduodamas registruoti. Dokumento originalas perduodamas Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus tarnautojui ar darbuotojui, atsakingam už registravimą.

109.  Siunčiamų popierinių dokumentų originalas arba jo elektroninė kopija (nuskenuota su parašu) išsiunčiama adresatui (gavėjui), o antrasis egzempliorius su vizomis saugomas atitinkamame VPB padalinyje arba DVS.

110.  VPB rengiami elektroniniai dokumentai turi būti parengti pagal specifikaciją, atitinkančią elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos reikalavimų aprašą. Rengiant elektroninį dokumentą jo turinyje parašo rekvizitas įforminamas be parašo, tvirtinimo ar suderinimo žymos – be parašo ir datos. Duomenys apie elektroninio dokumento registravimą (elektroninio dokumento data ir registracijos numeris) nurodomi Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėse nustatyta tvarka, nekeičiant elektroninio dokumento turinio ir užpildant elektroninio dokumento metaduomenis (kontekstinę informaciją).

111.  Pasirašyti siunčiami dokumentai registruojami Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus tarnautojo ar darbuotojo DVS, kuri siunčiamam dokumentui automatiškai suteikia registracijos numerį, ir išsiunčiami adresatams, o vizuotas popierinio dokumento egzempliorius  patvirtinamas Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus antspaudu ir grąžinamas į bylą. Siunčiamo popierinio dokumento (lydraščio) dešiniajame kampe užrašoma siuntimo data ir DVS suteiktas registracijos numeris, patvirtinantis užduoties įvykdymą.

112.  Jei popierinio dokumento originalo nebūtina siųsti, dokumento skaitmeninė kopija išsiunčiama elektroniniu paštu, o originalas lieka VPB. Šiuo atveju dokumente turi būti nuoroda „Originalas nebus siunčiamas“. Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus tarnautojas ar darbuotojas, išsiuntęs tokį dokumentą, jame nurodo, kad jis buvo išsiųstas elektroniniu paštu, ir nurodo išsiuntimo datą.

 

XIV SKIRSNIS. VPB VIDAUS DOKUMENTŲ TVARKYMAS

 

113.  VPB vidaus dokumentai registruojami VPB dokumentacijos plane nurodytuose padaliniuose, atsakinguose už VPB direktoriaus įsakymu patvirtintų registracijos bylų tvarkymą.

114.  Pasirašyti VPB direktoriaus įsakymai VPB veiklos klausimais Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriuje bei įsakymai personalo, komandiruočių ir atostogų klausimais – Teisės ir tarptautinių reikalų skyriuje registruojami jų pasirašymo dieną. Sutartys VPB veiklos klausimais registruojamos Finansų ir strateginio planavimo skyriuje sutarties pasirašymo dieną arba vėliau.

115.  Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus tarnautojas ar darbuotojas, atsakingas už VPB gautų, vidaus ir siunčiamųjų dokumentų registravimą, ar Teisės ir tarptautinių reikalų skyriaus tarnautojas, atsakingas už personalo tvarkymą, pagal kompetenciją supažindina VPB tarnautojus ir darbuotojus (nurodytus VPB direktoriaus įsakymo paskutinio lapo antroje pusėje) su įsakymais ar kitais dokumentais per DVS, arba išsiųsdamas elektroninį laišką iš tarnybinės elektroninio pašto dėžutės, arba pasirašytinai įteikdamas įsakymo kopiją ar nuorašą. Supažindinant VPB tarnautojus ir darbuotojus su įsakymais ar kitais dokumentais per DVS arba elektroniniu paštu, supažindinimo momentu laikomas dokumento nukreipimas susipažinti per DVS ar pranešimo su įsakymo skaitmenine kopija išsiuntimas į darbuotojo elektroninio pašto dėžutę darbuotojo darbo metu.

Jeigu įsakymas reglamentuoja padalinio veiklą, padalinio vadovas privalo su įsakymu supažindinti visus padalinio tarnautojus ir darbuotojus.

116.  VPB tarnautojai ir darbuotojai privalo kiekvieną darbo dieną iki 11 val. ir iki 16 val. patikrinti savo vartotojo paskyrą DVS ir elektroninio pašto dėžutę.

117.  Tarnybinis susirašinėjimas (raštai, pranešimai, paklausimai, prašymai, oficialios informacijos perdavimas, atsakymai į pavedimus, paklausimus ir kita) tarp VPB padalinių, atskirų VPB tarnautojų ir darbuotojų, VPB tarnautojų ir direktorato paprastai vykdomi surašant tarnybinius pranešimus, prašymus arba teikimus. Šiuos dokumentus pasirašo juos rengęs asmuo (jei atsakymas į rašte išdėstytą klausimą susijęs su viso padalinio veikla – suderina su padalinio vadovu ir, jeigu reikia, padalinio veiklą koordinuojančiu VPB direktoriaus pavaduotoju) ir pateikia Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriui registruoti. Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius, įregistravęs vidaus dokumentą, pasirašytinai perduoda jį adresatui.

118.  Tarnybinio susirašinėjimo dokumentą gavęs VPB tarnautojas ar darbuotojas pagal kompetenciją privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, atsakyti į jį raštu arba spręsti iškeltas problemas, arba imtis veiksmų, dėl kurių į jį buvo kreiptasi, arba motyvuotai raštu atsisakyti juos atlikti.

119.  Kompetentingo tarnautojo sprendimas, siūlymas VPB direktoriui, VPB direktoriaus pavaduotojui dėl sprendimo gali būti įforminami rezoliucija gautame tarnybiniame rašte arba atskiru tarnybiniu raštu. VPB direktoriaus, VPB direktoriaus pavaduotojų jų kompetencijos ribose, rezoliucijos registruojamos šio Reglamento nustatyta tvarka, su jomis supažindinamas pareiškėjas.

120.  Siekiant optimizuoti darbą, rekomenduojama nesusirašinėti su VPB padaliniais tais klausimais, kurie gali būti sprendžiami vietoje žodžiu, elektroniniu paštu arba telefonu.

 

VI SKYRIUS. ARCHYVO TVARKYMAS

 

121.  VPB archyvą tvarko VPB Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus tarnautojas ar darbuotojas, vadovaudamasis Dokumentų ir archyvų įstatymu, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, VPB dokumentacijos planu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės dokumentų tvarkymo sistemą.

122.  VPB archyvas formuojamas pagal VPB dokumentacijos planą.

123.  Už dokumentų tvarkymą, saugojimą ir parengimą perduoti archyvui yra atsakingas VPB Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus tarnautojas ar darbuotojas.

124.  VPB Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus tarnautojui ar darbuotojui perduotos bylos saugomos VPB archyve. Pasibaigus nustatytam laikino ir ilgo saugojimo bylų terminui, bylose esantys dokumentai sunaikinami Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka. Nuolat saugomos bylos, pasibaigus Dokumentų ir archyvų įstatymo 15 straipsnyje nurodytam terminui, perduodamos saugoti Lietuvos valstybės naujajam archyvui įstatymų nustatyta tvarka.

125.  VPB patalpa, specialiai įrengta dokumentams saugoti, ir dokumentų saugojimas joje turi atitikti Dokumentų saugojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl Dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo“.

 

VII SKYRIUS. UŽSIENIO VALSTYBIŲ OFICIALIŲ ASMENŲ, TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ IR ES ATSTOVŲ PRIĖMIMAS

 

126.  Užsienio valstybių oficialių asmenų, tarptautinių organizacijų ir ES atstovų priėmimą organizuoja Bendrųjų reikalų skyrius, bendradarbiaudamas su kitais padaliniais pagal kompetenciją.

127.  Organizuojant užsienio valstybių oficialių asmenų, tarptautinių organizacijų ir ES atstovų priėmimą darbo klausimais, VPB direktoriaus įsakymu paskiriamas tarnautojas ar darbuotojas, atsakingas už šį priėmimą. Atsakingas asmuo parengia ir pateikia VPB direktoriui tvirtinti priėmimo programą.

128.  Susitikimo programa pateikiama Bendrųjų reikalų skyriui, kuris rengia priėmimo sąmatą, organizuoja svečių pasitikimą, vykdo pirkimus, reikalingus svečių priėmimui.

129.  Pateikiamos apmokėti priėmimo išlaidų sąskaitos turi būti vizuotos už svečių priėmimą atsakingo VPB tarnautojo ar darbuotojo.

130.  Užsienio valstybių oficialių asmenų, tarptautinių organizacijų ir ES atstovų priėmimo išlaidų apmokėjimą reglamentuoja 2002 m. birželio 17 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 919 „Dėl reprezentacinių išlaidų”  ir VPB lėšų naudojimo reprezentacinėms išlaidoms tvarka, patvirtinta VPB direktoriaus  2005 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 3R-137 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro lėšų naudojimo reprezentacinėms išlaidoms tvarkos patvirtinimo“.

 

VIII SKYRIUS. PILIEČIŲ IR KITŲ ASMENŲ APTARNAVIMAS, PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS


131.  Asmenų prašymai (išskyrus paraiškas dėl pramoninės nuosavybės objektų registravimo ir prašymus dėl veiksmų pramoninės nuosavybės objektų registruose) nagrinėjami ir jie aptarnaujami vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“, Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure taisyklių, patvirtintų VPB direktoriaus 2007 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 3R-89 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

Nagrinėjant asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytų teisės aktų nuostatos taikomos tiek, kiek tų klausimų nereglamentuoja kiti įstatymai ir jų pagrindu priimti kiti teisės aktai.

132.  Asmenų skundai ir pranešimai nagrinėjami VPB inicijuojant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatytą administracinę procedūrą.

133.  Už informacijos teikimą piliečiams ir kitiems asmenims telefonu ar jiems apsilankius VPB atsako tarnautojai ir darbuotojai, kuriems tokios funkcijos nustatytos pareigybės aprašymuose. VPB asmenis vieno langelio principu aptarnauja tarnautojai ir darbuotojai, atliekantys asmenų aptarnavimo vieno langelio principu funkcijas. Šių tarnautojų ir darbuotojų kontaktai skelbiami VPB interneto svetainėje.

 

IX SKYRIUS. VISUOMENĖS INFORMAVIMO ORGANIZAVIMAS IR INFORMACIJOS TVARKYMAS

 

XV SKIRSNIS. VISUOMENĖS INFORMAVIMO ORGANIZAVIMAS

 

134.    Visuomenės informavimas vykdomas vadovaujantis VPB metiniu veiklos planu, VPB Pramoninės nuosavybės informacijos sklaidos planu, VPB Visuomenės švietimo priemonių planu.

135.    Už visuomenės informavimą apie VPB veiklą yra atsakingi VPB tarnautojai ar darbuotojai pagal pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. 

 

XVI SKIRSNIS. INFORMACIJOS TVARKYMAS: INFORMACIJOS KATEGORIJOS, INFORMACIJOS TEIKIMAS

 

136.    VPB tarnautojai ir darbuotojai vadovaujasi šiais teisės aktais, reglamentuojančiais darbą su informacija ir dokumentais, jų saugojimo ir naudojimo tvarką: Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“, Įslaptintos informacijos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1307 „Dėl Įslaptintos informacijos administravimo taisyklių patvirtinimo“, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“, Neskelbtinos informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu VPB direktoriaus 2012 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3R-23 „Dėl Neskelbtinos informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, Asmens duomenų tvarkymo VPB taisyklėmis, patvirtintomis VPB direktoriaus 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 3R-47 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo VPB taisyklių patvirtinimo“, VPB direktoriaus patvirtintais duomenų saugos dokumentais.

137.    VPB tarnautojas ar darbuotojas, atsakingas už viešuosius ryšius, teikia viešą informaciją apie VPB žiniasklaidai bei visuomenei, komentuoja su VPB veikla susijusius klausimus, informuodamas apie VPB direktoriaus arba tarnautojų vizitus, susitikimus ir kitus svarbius renginius, taip pat rengia pranešimus spaudai aktualiais klausimais, apibendrina su VPB veikla susijusią informaciją žiniasklaidoje ir teikia ją VPB direktoriui, direktoriaus pavaduotojui (-ams) ir padalinių vadovams pagal jų koordinuojamas sritis.

138.    Visa oficiali informacija, susijusi su VPB veikla, skelbiama VPB interneto svetainėje. Informacijos administravimo, pateikimo ir tvarkymo VPB interneto svetainėje funkcijas atlieka VPB direktoriaus įsakymu paskirti VPB tarnautojai ir darbuotojai.

139.    VPB tvarkomų valstybės registrų duomenys asmenims teikiami ir skelbiami VPB oficialiame biuletenyje, VPB interneto svetainėje įstatymų, registrų nuostatų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

140.    Informacija pagal visuomenės paklausimus teikiama Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

X SKYRIUS. Tarnybinės komandiruotės

 

141.    Tarnybinės komandiruotės organizuojamos ir įforminamos vadovaujantis Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“, ir VPB tarnybinių komandiruočių tvarkos aprašu, patvirtintu VPB direktoriaus 2007 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3R-9 „Dėl VPB tarnybinių komandiruočių tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

XI SKYRIUS. PERSONALO VALDYMAS

 

XVII SKIRSNIS. VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

142.    VPB tarnautojams ir darbuotojams taikomi vidaus tvarkos reikalavimai nustatomi VPB direktoriaus įsakymu tvirtinamose VPB vidaus tvarkos taisyklėse.  

 

XVIII SKIRSNIS. DARBO UŽMOKESČIO IR PRIEMOKŲ (PRIEDŲ) MOKĖJIMAS

 

143.    VPB tarnautojų ir darbuotojų darbas apmokamas Valstybės tarnybos įstatymo, Darbo kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo” nustatyta tvarka.

144.    Darbo užmokestis mokamas du kartus per mėnesį.

Už pirmąją mėnesio pusę – to mėnesio 19 d. (gali būti mokama prieš, jei ši diena – šeštadienis ar švenčių diena prieš savaitgalį, arba po, jei ši diena yra sekmadienis ar švenčių diena po savaitgalio) mokamas avansas, paprastai sudarantis 30 procentų VPB tarnautojo ar darbuotojo darbo užmokesčio dydžio. Avanso suma apvalinama ir gali būti padidinta arba sumažinta darbuotojo rašytiniu prašymu.

Už antrąją pusę – ne vėliau kaip iki kito mėnesio 4 d. (gali būti mokama prieš, jei ši diena – šeštadienis ar švenčių diena prieš savaitgalį, arba po, jei ši diena yra sekmadienis ar švenčių diena po savaitgalio) mokama VPB tarnautojo ar darbuotojo darbo užmokesčio suma, gauta atėmus išmokėto avanso sumą, išskaičius fizinių asmenų pajamų mokestį, įnašus socialiniam draudimui ir kitus darbuotojams iš darbo užmokesčio priklausiančius arba darbuotojo rašytiniu prašymu atliktus išskaitymus.

145.    VPB tarnautojui ar darbuotojui pateikus rašytinį prašymą, jam darbo užmokestis gali būti mokamas vieną kartą per mėnesį.

146.    Darbo užmokestis ir kiti mokėjimai pervedami į vieną tarnautojo ar darbuotojo nurodytą banko sąskaitą.

147.    Visiems darbuotojams Finansų ir strateginio planavimo skyrius el. paštu ar kitokia rašytine forma pateikia atsiskaitymo lapelius, kuriuose nurodomos apskaičiuotos, išmokėtos ir išskaičiuotos sumos.

148.    Priemokų ir priedų VPB tarnautojams ir darbuotojams skyrimo bei mokėjimo tvarką reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.

 

XIX SKIRSNIS. ATOSTOGŲ SUTEIKIMO TVARKA

 

149.    Kasmetinės, nemokamos atostogos, atostogos kvalifikacijai tobulinti bei kitos atostogos ir kitos poilsio laiko rūšys VPB tarnautojams ir darbuotojams suteikiamos Valstybės tarnybos įstatymo, Darbo kodekso nustatyta tvarka.

150.    VPB tarnautojams ir darbuotojams kasmetinės atostogos suteikiamos pagal kiekvienais kalendoriniais metais sudaromą atostogų suteikimo grafiką (eilę) arba VPB tarnautojų ir darbuotojų prašymus.

151.    Kasmet iki kovo 1 d. direktoriaus pavaduotojas (-ai), VPB tarnautojai, nepriskirti padaliniams, ir padalinių vadovai tarnautojų ir darbuotojų kasmetinių atostogų suteikimo grafikus pateikia Teisės ir tarptautinių reikalų skyriaus tarnautojui, atsakingam už personalo tvarkymą, kuris parengia apibendrintą kasmetinių atostogų suteikimo grafiką ir teikia tvirtinti VPB direktoriui. Grafikas tvirtinamas direktoriaus įsakymu iki einamųjų metų kovo 15 d. ir su šiuo įsakymu supažindinami VPB tarnautojai ir darbuotojai.

152.    VPB padalinių vadovai turi užtikrinti, kad jų atostogų metu jų funkcijoms vykdyti būtų paskirtas kitas tarnautojas ir kad atostogų laikotarpiu pagal galimybes būtų vykdomos padalinio, kurio veikla negali būti pertraukta, funkcijos.

153.    VPB tarnautojas ar darbuotojas dėl svarbių priežasčių negalintis grafike nurodytu laiku išeiti kasmetinių atostogų, norintis išeiti atostogų kitu laiku nei nurodytas grafike, turi pateikti VPB direktoriui raštišką prašymą, suderintą su padalinio vadovu bei Teisės ir tarptautinių reikalų skyriaus tarnautoju, atsakingu už personalo tvarkymą, dėl atostogų laiko pakeitimo (suteikimo).

154.    VPB tarnautojai ir darbuotojai atostogų išleidžiami VPB direktoriaus įsakymu, kurio projektą rengia Teisės ir tarptautinių reikalų skyriaus tarnautojas, atsakingas už personalo tvarkymą.

 

XX SKIRSNIS. SKATINIMAS BEI PAŠALPOS

 

155.    VPB tarnautojai skatinami Valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 1167 „Dėl vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo” ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

156.    VPB tarnautojams ir darbuotojams gali būti skiriamos piniginės išmokos tarnautojų ir darbuotojų 50, 60, 70 gyvenimo metų bei 10, 15, 20, 25, 30 ir 35 nepertraukiamo darbo metų Valstybiniame patentų biure progomis.

157.    Pašalpų skyrimo VPB tarnautojams ir darbuotojams tvarką ir sąlygas reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimas Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“.

158.    Pašalpos ir vienkartinės piniginės išmokos VPB tarnautojams ir darbuotojams skiriamos iš sutaupyto darbo užmokesčio fondo teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XXI SKIRSNIS. TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS

 

159.    VPB tarnautojų ir darbuotojų mokymas vykdomas vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

160.    Kasmet iki vasario 15 d. padalinių vadovai ir VPB tarnautojai ar darbuotojai, nepriskirti padaliniams, turi pateikti Teisės ir tarptautinių reikalų skyriaus tarnautojui, atsakingam už personalo tvarkymą, einamųjų metų tarnautojų ir darbuotojų mokymo poreikius, kuriuos apibendrinus sudaromas einamųjų metų VPB tarnautojų ir darbuotojų mokymo planas.

161.    Kiekvienas VPB tarnautojas ir darbuotojas per 3 darbo dienas turi pateikti Teisės ir tarptautinių reikalų skyriaus tarnautojui, atsakingam už personalo tvarkymą, dokumento, patvirtinančio dalyvavimą mokyme (kvalifikacijos tobulinime), kopiją, kuri saugoma VPB tarnautojo ar darbuotojo asmens byloje.

 

XXII SKIRSNIS. TARNAUTOJŲ PAŽYMĖJIMAI

 

162.    VPB tarnautojams Teisės ir tarptautinių reikalų skyriaus tarnautojas, atsakingas už personalo tvarkymą, išduoda valstybės tarnautojo pažymėjimus vadovaujantis 2002 m. liepos 11 d. Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 338 „Dėl valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo tvarkos taisyklių patvirtinimo” nustatyta tvarka.

 

XXIII SKIRSNIS. TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 

163.    VPB tarnautojams už tarnybinius nusižengimus gali būti taikoma tarnybinė atsakomybė, o už VPB padarytą materialinę žalą – materialinė atsakomybė Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

164.    VPB darbuotojams už darbo drausmės pažeidimus gali būti taikoma drausminė, o už VPB padarytą materialinę žalą – materialinė atsakomybė Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

165.    VPB tarnautojai ir darbuotojai, kuriems VPB direktoriaus įsakymu pavedama saugoti, priimti, išduoti, pirkti, gabenti, prižiūrėti VPB materialines vertybes, turi pasirašyti visiškos materialinės atsakomybės sutartis teisės aktų nustatyta tvarka.

166.    Įstatymų nustatytais atvejais VPB tarnautojams ir darbuotojams gali būti taikoma baudžiamoji, administracinė ar civilinė atsakomybė.

 

XXIV SKIRSNIS. TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į PAREIGAS IR ATLEIDIMAS IŠ JŲ

 

167.    Asmenys į valstybės tarnautojų pareigas priimami ir iš jų atleidžiami vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymu ir jo pagrindu priimtų teisės aktų nustatyta tvarka.

Konkursus į laisvas tarnautojų pareigas organizuoja Teisės ir tarptautinių reikalų skyriaus tarnautojas, atsakingas už personalo tvarkymą.

168.    Asmenys į darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto, pareigas priimami, darbo sutartys su jais sudaromos ir nutraukiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Darbo sutartis įforminama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 115 „Dėl Darbo sutarties ir Darbo sutarties su jūrininku pavyzdinių formų patvirtinimo“ patvirtintą pavyzdinę formą, vienas sutarties egzempliorius perduodamas priimtam darbuotojui, antrasis saugomas darbuotojo asmens byloje.

169.    Su šiuo Reglamentu, pareigybės aprašymu ir kitais reikiamais dokumentais priimamą tarnautoją (darbuotoją) supažindina Teisės ir tarptautinių reikalų skyriaus tarnautojas, atsakingas už personalo tvarkymą.

 

XXV SKIRSNIS. REIKALŲ PERDAVIMAS KEIČIANTIS VPB TARNAUTOJAMS AR DARBUOTOJAMS

 

170.    Keičiantis VPB tarnautojams ir darbuotojams reikalai, darbai, dokumentai, įranga, daiktai (toliau – reikalai) gali būti perduodami VPB direktoriui, VPB direktoriaus pavaduotojui, padalinio vadovui, kitam jo ar VPB direktoriaus nurodytam VPB tarnautojui ar darbuotojui VPB direktoriaus nustatyta tvarka.

171.    Reikalų perdavimo ir priėmimo aktu perduodama:

171.1. dokumentų bylos (sutvarkytos pagal VPB dokumentacijos planą);

171.2. darbai, kurie turi būti tęsiami, nurodant jų atlikimo terminus, pagrindines jų vykdymo, įgyvendinimo problemas;

171.3. kompiuterinė ir kita įranga;

171.4. patalpų, seifų raktai, magnetinės kortelės;

171.5. knygos, kita literatūra, įskaitant elektroninėse laikmenose;

171.6. antspaudai, spaudai, valstybės tarnautojo pažymėjimas;

171.7. elektroninio parašo formavimo įranga;

171.8. kitas turtas, įgytas už VPB lėšas.

172.    Apie VPB tarnautojo ar darbuotojo atleidimą iš pareigų arba priėmimą į kitas pareigas Teisės ir tarptautinių reikalų skyriaus tarnautojas, atsakingas už personalo tvarkymą, informuoja Informacinių technologijų skyrių, kuris imasi veiksmų, kad būtų apribotos (pakeistos) tarnautojo ar darbuotojo prieigos prie bendrųjų VPB pagrindinės kompiuterinės įrangos ir tinklo išteklių teisės.

173.    Vadovybė ar padalinio vadovas turi teisę reikalauti, kad atleidžiamas iš pareigų arba perkeliamas į kitas pareigas tarnautojas ar darbuotojas iki perkėlimo ar atleidimo datos įvykdytų jam pavestus darbus.

174.    Jei atleidžiamas iš pareigų arba priimamas į kitas pareigas VPB tarnautojas ar darbuotojas yra materialiai atsakingas asmuo, jam priskirtos materialinės vertybės perduodamos priimtam tarnautojui ar darbuotojui arba kitam VPB direktoriaus paskirtam tarnautojui ar darbuotojui pagal atskirą aktą, kurį surašo VPB direktoriaus sudaryta komisija ir tvirtina VPB direktorius.

175.    Teisės ir tarptautinių reikalų skyriaus tarnautojas, atsakingas už personalo tvarkymą, turi pranešti elektroninio parašo sertifikatą sudariusiai įstaigai, kad atleisto tarnautojo ar darbuotojo sertifikatą pripažintų negaliojančiu.

 

XII SKYRIUS. PROFESINIŲ SĄJUNGŲ VEIKLA

 

176.    VPB tarnautojai ir darbuotojai gali jungtis į profesines sąjungas ir dalyvauti jų veikloje Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo, Valstybės tarnybos įstatymo, Darbo kodekso nustatyta tvarka.

177.    Įstatymų nustatytais atvejais VPB dokumentų projektai darbo, socialiniais, ekonominiais klausimais derinami su įgaliotais profesinių sąjungų atstovais, apie kurių paskyrimą yra informuotas VPB direktorius.

178.    Profesinių sąjungų atstovai turi teisę teikti pasiūlymus ir dalyvauti vidaus teisės aktų rengimo, darbo grupių (komisijų) veikloje darbuotojų užimtumo, kvalifikacijos kėlimo, darbo organizavimo ir apmokėjimo, darbo ir gyvenimo sąlygų gerinimo klausimais.

179.    VPB veikiančios profesinės sąjungos turi teisę naudotis VPB patalpomis, jose esančia technika tik su VPB profesinių sąjungų veikla susijusioms reikmėms.

180.    Profesinių sąjungų kvietimu jų susirinkimuose paprastai dalyvauja VPB direktoriaus pavaduotojas ar kitas įgaliotas asmuo.

 

XIII SKYRIUS. ANTSPAUDŲ IR SPAUDŲ NAUDOJIMAS

 

181.    VPB antspaudai ir spaudai gaminami, naudojami, saugojami, sunaikinami ir apskaitomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos antspaudų ir spaudų apyvartos kontrolės įstatymu, Antspaudų saugojimo, apskaitos ir sunaikinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 5-V-684 „Dėl Antspaudų saugojimo, apskaitos ir sunaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei VPB antspaudų ir spaudų įsigijimo, apskaitos, naudojimo, saugojimo ir sunaikinimo tvarka, patvirtinta VPB direktoriaus 2004 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 3R-84.

182.    VPB turi antspaudą su Lietuvos valstybės herbu. Už VPB antspaudo naudojimą atsako VPB direktoriaus įgaliotas VPB tarnautojas ar darbuotojas.

183.    VPB antspaudas su Lietuvos valstybės herbu dedamas direktoriaus, jo pavaduotojo (-ų) ar kitų VPB tarnautojų ar darbuotojų pasirašytuose dokumentuose (kai tokį antspaudą dėti numato Lietuvos Respublikos įstatymai), taip pat kituose dokumentuose, atsižvelgiant į juose esančių žinių svarbą.

 

XIV SKYRIUS. PATALPŲ IR TURTO NAUDOJIMAS BEI APSAUGA

 

XXVI SKIRSNIS. PATALPŲ IR TURTO APSAUGOS ORGANIZAVIMAS

 

184.    VPB tarnautojai ir darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius VPB išteklius.

185.    VPB elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis tarnautojai ir darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.

186.    VPB tarnautojams ir darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis VPB elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.

187.    VPB tarnautojai ir darbuotojai turi imtis priemonių jiems patikėto turto apsaugai. Iškilus turto saugumo pavojui, VPB tarnautojas ar darbuotojas privalo imtis visų galimų teisėtų priemonių užkirsti kelią pavojui, nedelsiant informuoti Bendrųjų reikalų skyrių ir, jeigu reikia pagal aplinkybes, teisėsaugos institucijas.

188.    Bendrųjų reikalų skyrius, gavęs informaciją apie pavojų dėl turto saugumo, turi imtis tolimesnių neatidėliotinų priemonių turto saugumui užtikrinti.

189.    VPB tarnybinių patalpų vidinei apsaugai užtikrinti naudojamos magnetinės kortelės. VPB tarnautojai ir darbuotojai atsako už jiems patikėtos magnetinės kortelės saugumą ir tinkamą naudojimą.

190.    Pašaliniams asmenims vaikščioti po užkoduotomis durimis uždarytas VPB tarnybines patalpas be VPB tarnautojo ar darbuotojo palydos draudžiama.

191.    Nedarbo dienomis ir valandomis įeiti į VPB tarnybines patalpas turi teisę VPB tarnautojai ir darbuotojai, pateikę pastato budėtojui tarnautojo ar darbuotojo tarnybinį pažymėjimą.

 

XXVII SKIRSNIS. TARNYBINIO TRANSPORTO, FIKSUOTO RYŠIO IR MOBILIŲJŲ TELEFONŲ IR KITO TURTO NAUDOJIMO TVARKA

 

192.    VPB tarnybinis transportas naudojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ ir VPB tarnybinių ir netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklių, patvirtintų VPB direktoriaus 2004 m. gruodžio 17 d. įsakymu 3R-126 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro tarnybinių ir netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo“, nustatyta tvarka.

193.    Tarnybiniai bendrojo fiksuoto telefono ryšio ir mobilieji telefonai naudojami vadovaujantis teisingumo ministro tvirtinamais išlaidų, skiriamų tarnybinio judriojo telefono ryšio ir judriojo plačiajuosčio ryšio, įskaitant prisijungimą prie interneto, paslaugų sąskaitoms apmokėti, mėnesio ir metų limitais ir VPB tarnybinio fiksuoto telefono ryšio ir mobiliųjų telefonų naudojimo taisyklių, patvirtintų VPB direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 3R-69 „Dėl tarnybinio fiksuoto telefono ryšio ir mobiliųjų telefonų naudojimo Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure“, nustatyta tvarka.

 

XXVIII SKIRSNIS. NAUDOJIMASIS DUOMENŲ PERDAVIMO PASLAUGOMIS IR KOMPIUTERINE ĮRANGA

 

194.    Be Informacinių technologijų skyriaus leidimo VPB tarnautojas, darbuotojas neturi teisės savavališkai keisti bei ardyti kompiuterinės įrangos ar jos sudėtinių dalių.

195.    Siųsdamas ar persiųsdamas informaciją, VPB tarnautojas, darbuotojas privalo naudotis VPB suteiktomis apsaugos nuo kompiuterinių virusų priemonėmis.

196.    Draudžiamas sąmoningas bet koks kompiuterinių virusų arba kitų elektroninių gadintojų platinimas naudojant duomenų perdavimo paslaugas.

197.    VPB tarnautojams, darbuotojams draudžiama užleisti kitiems asmenims jam priskirtą kompiuterinę įrangą ar leisti naudotis duomenų perdavimo paslaugomis savo vardu kitam asmeniui, išskyrus atvejus dėl objektyvių priežasčių (kompiuteriu dirba keli asmenys ir kt.)

198.    VPB tarnautojams, darbuotojams draudžiama be tinklo administratoriaus sutikimo prieiti arba bandyti prieiti prie VPB tinklo serveriuose saugomos informacijos.

199.    VPB tarnautojas, darbuotojas, pastebėjęs, kad jo kompiuteris yra užkrėstas kompiuteriniu virusu, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Informacinių technologijų skyrių.

 

XV SKYRIUS. VIEŠIEJI PIRKIMAI

 

200.    Viešieji pirkimai VPB vykdomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, VPB direktoriaus 2014 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 3R-15 „Dėl viešųjų pirkimų vykdymo Valstybiniame patentų biure“ bei juo patvirtintų Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, Viešųjų pirkimų organizavimo VPB taisyklių, ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XVI SKYRIUS. DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMAS

 

201.    VPB tarnautojų ir darbuotojų sauga ir sveikata užtikrinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu.

202.    VPB direktorius paskiria Bendrųjų reikalų skyriaus darbuotoją, atsakingą už VPB tarnautojų ir darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą.

 

XVII SKYRIUS. VIDAUS KONTROLĖ IR VIDAUS AUDITAS

 

203.    VPB veikia Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo  bei VPB direktoriaus įsakymu nustatyta vidaus kontrolės sistema.

204.    VPB finansų kontrolė vykdoma VPB finansų kontrolės taisyklių, patvirtintų VPB direktoriaus 2003 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3R-124 „Dėl VPB Finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

205.    VPB vidaus administravimą reglamentuojantys teisės aktai, kurie nėra įregistruoti Teisės aktų registre, paprastai ne rečiau kaip kartą per du metus peržiūrimi dėl jų atitikties įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams.

 

XVIII SKYRIUS. VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMAS, KORUPCIJOS PREVENCIJA

 

206.    Siekiant užtikrinti viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevenciją, VPB veikloje taikomos Rekomendacijos dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi bei kontrolės vykdymo teisingumo ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių Vyriausybės įstaigų, valstybės įmonių ir įstaigų prie ministerijos vadovams, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 1R-254 „Dėl Rekomendacijų dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi bei kontrolės vykdymo teisingumo ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių Vyriausybės įstaigų, valstybės įmonių ir įstaigų prie ministerijos vadovams patvirtinimo“.

207.    Korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimas VPB atliekamas vadovaujantis  Korupcijos prevencijos įstatymu, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“, ir Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“.

208.    VPB pagal kompetenciją įgyvendina Teisingumo ministerijos ir valdymo srities institucijų kovos su korupcija programas.

 

XIX SKYRIUS. VPB INTERNETO SVETAINĖS TVARKYMAS

 

209.    VPB interneto svetainė ir joje skelbiama informacija tvarkoma vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“.

210.    VPB interneto svetainės adresas yra www.vpb.gov.lt. Už informacijos VPB interneto svetainėje paskelbimą atsakingi įgalioti VPB tarnautojai ir darbuotojai.

 

XX SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

211.    Reglamentas pildomas, keičiamas VPB direktoriaus įsakymu ir skelbiamas VPB interneto svetainėje.

212.    Su šiuo Reglamentu Teisės ir tarptautinių reikalų skyriaus tarnautojas, atsakingas už personalo tvarkymą, privalo supažindinti kiekvieną VPB tarnautoją ar darbuotoją.

213.    Priėmus į pareigas naują VPB tarnautoją ar darbuotoją, su Reglamentu jis supažindinamas pirmąją jo darbo dieną.Turite klausimų? Skambinkite (8 5) 278 0290, rašykite info@vpb.gov.lt arba skaitykite „Klausimai (DUK)“.

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 3, LT-09310 Vilnius, Lietuva (žemėlapis), tel. (8 5) 2780250, faks. (8 5) 2750723, el. paštas info@vpb.gov.lt

Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas: 188708943