...  > Administracinė informacija >

VPB organizuojami konkursai

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras skelbia atranką pakaitinio valstybės tarnautojo - Išradimų skyriaus eksperto (vyriausiojo specialisto, A lygio 11 kategorijos) pareigoms užimti:

IŠRADIMŲ SKYRIAUS  EKSPERTO (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius išradimų teisinę apsaugą, valstybės registrų tvarkymą, duomenų apsaugą, dokumentų rengimo, apskaitos ir tvarkymo taisykles;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, valstybės registrų tvarkymą;

- gebėti taikyti teisės aktų nuostatas praktikoje;

- gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos patentų įstatymo, Europos patentų konvencijos nuostatas atlieka ekspertizę, priima sprendimus dėl išradimų patentų išdavimo, Europos patentų įsigaliojimo Lietuvos Respublikoje, kitus sprendimus ir atlieka kitus veiksmus, numatytus Patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo, Europos patentų galiojimo išplėtimo taisyklėse ir Europos patentų paraiškų padavimo ir Europos patentų galiojimo Lietuvos Respublikoje tvarkoje;

- dalyvauja tvarkant ir saugant Lietuvos Respublikos patentų registrą (toliau – Registras) teisės aktų nustatyta tvarka;

- rengia skelbimui patentines paraiškas ir duomenis apie išduotus patentus, Lietuvos Respublikoje įsigaliojusius Europos patentus;

- rengia patentų aprašymų medžiagą panaudojant patentų registro duomenis ir paraiškos dokumentus ir teikia registro tvarkytojui;

- rengia oficialią informaciją, statistinius duomenis, nustatyta tvarka juos teikia Skyriaus vedėjui;

- teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo, dalyvauja juos rengiant;

- dalyvauja VPB Apeliacinio skyriaus, nagrinėjančio apeliacijas, posėdžiuose;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius, VPB svečių priėmimą;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų įstaigų darbuotojais;

- vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus siekiant įgyvendinti VPB veiklos tikslus.

Išsamesnė informacija:

Tel. (8 5) 2780259, daina.balciuniene@vpb.gov.lt

Plačiau apie organizuojamą atranką į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas – Valstybės tarnybos departamento internetinėje svetainėje (pasirenkant „Pakaitinių atrankos“).

Prašymai teikiami per Atrankos modulio savitarnos svetainę www.testavimas.vtd.lt

Dokumentai priimamai iki 2018 m. balandžio 30 d.Turite klausimų? Skambinkite (8 5) 278 0290, rašykite info@vpb.gov.lt arba skaitykite „Klausimai (DUK)“.

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 3, LT-09310 Vilnius, Lietuva (žemėlapis), tel. (8 5) 2780250, faks. (8 5) 2750723, el. paštas info@vpb.gov.lt

Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas: 188708943