Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13356501
Šiandien apsilankė : 4341
Dabar naršo : 40
 ...  > Darbuotojų funkcijos > PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS INFORMACIJOS SKYRIUS

 

PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS INFORMACIJOS SKYRIAUS
NUOSTATAI

 

Skyriaus uždavinys yra organizuoti ir įgyvendinti pramoninės nuosavybės informacijos sklaidą ir visuomenės švietimą pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais.

 

Skyrius, vykdydamas jam pavestą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

- teikia informacinę ir metodinę pagalbą pramoninės nuosavybės objektų registravimo procedūrų, pramoninės nuosavybės informacijos paieškos ir stebėsenos, pramoninės nuosavybės komercinimo, pramoninės nuosavybės strategijos rengimo ir įgyvendinimo, pramoninės nuosavybės objektų vertinimo ar kitais pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais;

- rengia pramoninės nuosavybės apsaugos informacinius ir metodinius leidinius, organizuoja pramoninės nuosavybės apsaugos leidinių leidimą, organizuoja tarptautinių organizacijų ir ES institucijų pramoninės nuosavybės leidinių vertimą į lietuvių kalbą, adaptavimą ir paskelbimą;

- koordinuoja ir užtikrina tarptautinių pramoninės nuosavybės objektų klasifikatorių išleidimą lietuvių kalba, prireikus rengia, tvarko ir leidžia kitas pramoninės nuosavybės objektų paieškos priemones;

- rengia ir skelbia su pramoninės nuosavybės objektų registravimu susijusias metodikas, vadovus, rekomendacijas;

- užtikrina Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio ir išradimų aprašymų leidimą;

- rengia ir skelbia su pramoninės nuosavybės apsauga susijusią informaciją internete ir kituose šaltiniuose;

- skelbia duomenis apie pramoninės nuosavybės objektus internete teisės aktų nustatyta tvarka ir keičiasi pramoninės nuosavybės informacija ir oficialiais leidiniais su užsienio valstybių pramoninės nuosavybės tarnybomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

- rengia susistemintą informaciją ir statistikos duomenis apie pramoninės nuosavybės objektus;

- vykdo  patentinės informacijos centro (PATLIB) funkcijas;

- teikia Lietuvos Respublikos pramoninės nuosavybės statistikos duomenis tarptautinėms organizacijoms, ES institucijoms, Lietuvos Respublikos institucijoms ir kitoms organizacijoms Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir teisės aktų nustatyta tvarka;

- koordinuoja ir užtikrina Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos pramoninės nuosavybės informacijos standartų taikymą tvarkant Lietuvos Respublikos patentų, Lietuvos Respublikos topografijų, Lietuvos Respublikos dizaino, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrus, nustato pramoninės nuosavybės apsaugos dokumentų ir duomenų pateikimo oficialiuose leidiniuose formą pagal Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos standartus;

- organizuoja, dalyvauja organizuojant VPB renginius, parodas, mokymus, svečių priėmimą;

- rengia, organizuoja ir įgyvendina visuomenės informavimo priemones, skirtas pramoninės nuosavybės informacijos sklaidai ir visuomenės švietimui pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais, teikia siūlymus dėl šių priemonių tobulinimo;

- teikia pasiūlymus ir duomenis VPB veiklos planui, VPB veiklos ataskaitoms;

- rengia ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo;

- nagrinėja prašymus ir pareiškimus;

- formuoja ir kaupia Skyriaus bylas, sutvarkytas jas perduoda archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;

- bendradarbiauja su VPB struktūriniais padaliniais, Lietuvos Respublikos, užsienio šalių, ES institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

- teikia Direktoriui ir Direktoriaus pavaduotojui (toliau vadinama - Vadovybė) pasiūlymus dėl darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, komandiruočių, darbo organizavimo bei darbo sąlygų gerinimo, darbuotojų priėmimo ir atleidimo, atostogų suteikimo, pareigybių sąrašo papildymo ar pakeitimo, darbuotojų vertinimo ir skatinimo, pareiginės algos ar tarnybinio atlyginimo priemokų, priedų skyrimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;

- vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio Vadovybės pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB veiklos tikslus.