Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13536041
Šiandien apsilankė : 3798
Dabar naršo : 56
 ...  > Prekių ženklai > Teisinė informacija

Teisės aktai

Prekių ženklai
Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklės (VPB įsakymai, Taisyklės)

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREKIŲ ŽENKLŲ ĮSTATYMAS (Įstatymai)

Leidimų vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą vėliavą ar kitus heraldikos objektus prekių ženkluose, tvarka (Teisingumo ministerijos įsakymai, Tvarkos)

Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro duomenų skelbimo tvarka ZR/02/2001 (VPB įsakymai, Tvarkos)

Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro nuostatai (Vyriausybės nutarimai, Nuostatai)

Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo įgyvendinimo tvarka TZR/01/2001 (VPB įsakymai, Tvarkos)

Metodiniai nurodymai dėl prekių ir paslaugų ženklų tapatumo bei panašumo nustatymo, patvirtinti VPB direktoriaus 1996-07-11 įsakymu Nr.28 doc 73.5 Kb (VPB įsakymai)

Prekių ženklų registravimo taisyklės (VPB įsakymai, Taisyklės)

Vyriausybės nutarimas Dėl įgaliojimų, susijusių su leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficiąlųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą , herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus arba juos mėgdžiojantį žymenį (Vyriausybės nutarimai)
įsigaliojo nuo 2004-05-14


Tarptautiniai teisės aktai

Prekių ženklai
Bendra rekomendacija dėl plačiai žinomų ženklų apsaugos nuostatų doc 123 Kb (Tarptautinės sutartys)

Bendrosios taisyklės pagal Madrido sutartį dėl tarptautinės ženklų registracijos ir su šia sutartimi susijusį protokolą doc 343.5 Kb (Taisyklės, Tarptautinės sutartys)

MADRIDO SUTARTIES DĖL TARPTAUTINĖS ŽENKLŲ REGISTRACIJOS PROTOKOLAS (Tarptautinės sutartys, Protokolai)

NICOS SUTARTIS DĖL TARPTAUTINĖS PREKIŲ IR PASLAUGŲ ŽENKLŲ REGISTRAVIMO KLASIFIKACIJOS, PERŽIŪRĖTA STOKHOLME 1967 METŲ LIEPOS 14 D., ŽENEVOJE 1977 METŲ GEGUŽĖS 13 D. IR PATAISYTA ŽENEVOJE 1979 METŲ SPALIO 2 D (Tarptautinės sutartys)

Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (Konvencijos, Tarptautinės sutartys)

SINGAPŪRO SUTARTIS DĖL PREKIŲ ŽENKLŲ ĮSTATYMŲ (Tarptautinės sutartys)
Įsigaliojo 2013-06-01

SUTARTIS DĖL PREKIŲ ŽENKLŲ ĮSTATYMŲ (Tarptautinės sutartys)

Singapūro sutarties dėl prekių ženklų įstatymų taisyklės doc 94 Kb (Taisyklės, Tarptautinės sutartys)


ES dokumentai

Prekių ženklai
2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2004/48/EB Dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (Direktyvos)

2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (kodifikuota redakcija) (Direktyvos)

2015 m. gruodžio 16 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti(nauja redakcija) (Direktyvos)

2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (Kodifikuota redakcija) (Reglamentai)
Tekstas svarbus EEE

2017 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1430, kuriuo papildomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo ir panaikinami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2868/95 ir (EB) Nr. 216/96 (Reglamentai)

2017 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1431, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo nuostatų įgyvendinimo taisyklės (Reglamentai)