Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13685834
Šiandien apsilankė : 3676
Dabar naršo : 30
 ...  > Prekių ženklai

 

 


PAGRINDINĖS PREKIŲ ŽENKLŲ TEISĖS SĄVOKOS

Prekių ženklas bet koks žymuo, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai. Prekių ženklui prilyginamas ir ženklas, skirtas paslaugoms žymėti. Tam, kad ženklas būtų įregistruotas ir saugomas, jis turi atitikti jam keliamus absoliučius bei santykinius reikalavimus. Ženklo atitikimą absoliutiems reikalavimams tikrina Valstybinis patentų biuras. Kuriant ženklą svarbu įvertinti, ar nėra rinkoje ankstesnių tapačių ar panašių prekių ženklų. Prekių ženklai yra labai svarbi marketingo, reklamos priemonė, suteikianti prekei esminę pridėtinę vertę.

Ženklo savininkas – asmuo, kurio vardu yra įregistruojamas prekių ženklas. Ženklo savininku gali būti fizinis ir juridinis asmuo, kolektyvinio ženklo savininku gali būti asmenų sąjunga (pvz., asociacija). Asmuo gali būti savininku ir ženklo, kurį teismas pripažįsta plačiai žinomu. Įregistruotas prekių ženklas suteikia jo savininkui išimtines teises naudoti prekių ženklą pačiam bei leisti arba drausti kitiems asmenims be jo sutikimo naudoti šį ženklą.

Ženklo registracijos liudijimas   teisinis dokumentas, patvirtinantis ženklo įrašymą Prekių ženklų registre ir ženklo savininko išimtines teises į įregistruotą ženklą.

 

PREKIŲ ŽENKLŲ APSAUGOS BŪDAI IR KELIAI

Lietuvos Respublikoje yra trys prekių ženklų apsaugos keliai:

1. Nacionalinis – pagal Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymą paraiška paduodama Valstybiniam patentų biurui (VPB), kuris atlieka prekių ženklo ekspertizę ir pagal jos rezultatus išduoda prekių ženklo registracijos liudijimą. Toks prekių ženklas galioja tik Lietuvos Respublikoje, ir ženklo savininko teisės ginamos pagal Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymą.

2. Tarptautinis pagal Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolą kitos valstybės ženklo savininkas, norėdamas išplėsti ženklo apsaugą į Lietuvos Respubliką, gali paduoti tarptautinę paraišką (ir vėliau atlikti tarptautinės registracijos išplėtimą) Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos Tarptautiniam biurui, kuris įregistruoja ženklą ir praneša VPB apie tarptautinės registracijos išplėtimą į Lietuvos Respubliką. VPB atlieka tokio tarptautinės registracijos ženklo ekspertizę, pagal kurios rezultatus patvirtina arba atsisako pripažinti tarptautinio ženklo galiojimą Lietuvoje. Tarptautinės registracijos savininko teisės ginamos Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nustatyta tvarka

3. Regioninis – tai visoje Europos Sąjungos teritorijoje, visose 28 valstybėse, įskaitant ir Lietuvoje, galiojantis Europos Sąjungos prekių ženklas. Ženklas registruojamas ES agentūroje Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyboje (anglų kalba European Union InteIlectual Property Office, toliau vartojamas sutrumpinimas  ESINT), vykdoma vieninga registracinė procedūra ir mokami vieningi mokesčiai. Įregistruotas Europos Sąjungos prekių ženklas automatiškai įsigalioja ir Lietuvos Respublikoje, ir tik iškilus teisių gynimo poreikiui ginčai dėl teisių pažeidimo sprendžiami valstybių nacionaliniuose teismuose, kurie vykdo Europos Sąjungos prekių ženklų teismų funkcijas.

 

KAIP ĮREGISTRUOTI IR GAUTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PREKIŲ ŽENKLO REGISTRACIJOS LIUDIJIMĄ

Prekių ženklo paraiškos padavimas

Prekių ženklo paraiška, kuri yra dokumentų ir duomenų visuma, paduodama Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui

tiesiogiai arba paštu, adresu: Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius (401 kab.) Valstybinis patentų biuras, Kalvarijų g. 3, 09310 Vilnius;

elektroniniu būdu.

Paraišką gali paduoti pats asmuo, kuris siekia savo vardu įregistruoti prekių ženklą arba per atstovą – bet kurį paskirtą atstovauti asmenį arba patentinį patikėtinį (Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių sąrašą galima rasti VPB tinklalapyje). Atstovavimas kai kuriais atvejais yra privalomas ne Europos ekonominės erdvės pareiškėjams. Įgaliojimas gali būti pateikiamas paprastos rašytinės formos.

Prašymas įregistruoti ženklą ir išduoti prekių ženklo registracijos liudijimą turi būti paduotas VPB nustatytos formos blanke elektroniniu arba neelektroniniu būdu. Kai paraiška paduodama ne elektroniniu būdu, prašymas įregistruoti ženklą ir išduoti prekių ženklo registracijos liudijimą turi būti paduodamas atspausdintas VPB nustatytos formos blanke, kuris viešai ir nemokamai prieinamas VPB interneto svetainėje. Prašyme privalomai turi būti pateiktas norimas įregistruoti ženklo vaizdas bei nurodytos prekės ir paslaugos, kurioms siekiama įregistruoti prekių ženklą, duomenys apie pareiškėją. Prekės ir paslaugos turi būti suklasifikuotos nustatyta tvarka, užpildyta deklaracija dėl Nicos klasifikacijos antraščių naudojimo ir prašomos apsaugos apimties, jeigu reikia. Prašymo pildymo pavyzdys.

Paraiškos dokumentai pateikiami lietuvių kalba, Ne valstybine kalba pateiktų dokumentų vertimas turi būti pateiktas per 3 mėnesius nuo paraiškos padavimo dienos. Nereikalaujama Valstybiniam patentų biurui pateikiamų užsienyje išduotų dokumentų legalizavimo ar tvirtinimo apostille, taip pat dokumentų notarinio patvirtinimo.

Pareiškėjas gali prašyti suteikti prioritetą anksčiau paduotų paraiškų pagrindu. Duomenys apie prioritetą turi būti nurodomi paraiškoje, tai patvirtinantys dokumentai turi būti pateikti per 3 mėnesius nuo paraiškos padavimo.

Jeigu ženkle yra naudojama Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų oficialūs simboliai, turi būti pateiktas kompetentingos institucijos leidimas (Lietuvoje – Teisingumo ministro).

Mokestis už paraiškos padavimą turi būti sumokėtas ir tai patvirtinantys duomenys pateikti VPB ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo paraiškos padavimo datos. Mokesčio dydis priklauso nuo paraiškoje nurodytų Nicos klasifikacijos klasių skaičiaus.

 

Paraiškos ekspertizė

Gavęs prekių ženklo paraišką VPB patikrina, ar pateikti visi paraiškos dokumentai ir ar jie atitinka jiems keliamus reikalavimus, ar teisingai suklasifikuotos prekės ir paslaugos. Esant trūkumams VPB raštu apie tai informuoja pareiškėją, paprastai suteikiami 3 mėnesiai nustatytiems trūkumams ištaisyti. Susirašinėjimui su VPB turi būti nurodytas adresas Lietuvos Respublikoje. Paraiškos ekspertizės metu paraiška gali būti pripažinta nepaduota, jeigu ekspertizės metu neištaisomi nustatyti trūkumai.

 

Prekių ženklo ekspertizė

VPB atlieka prekių ženklų ekspertizę, kurios metu patikrina, ar pareikštas ženklas atitinka prekių ženklui keliamus absoliučius reikalavimus. Tačiau VPB netikrina, ar registruojamas ženklas nepažeidžia ankstesnių trečiųjų asmenų teisių. VPB taip pat neteikia paieškų ataskaitų dėl ankstesnių prekių ženklų, tačiau pareiškėjai turi galimybę laisvai ir nemokamai patys atlikti paieškas Lietuvos Respublikoje pareikštų registruoti ir įregistruotų prekių ženklų duomenų bazėje, kuri skelbiama VPB tinklalapyje, bei TMview duomenų bazėje. Jeigu ekspertas atsisako įregistruoti ženklą, pareiškėjas turi teisę motyvuotai prašyti sprendimo peržiūrėjimo ir paduoti apeliaciją VPB Apeliaciniam skyriui.

 

Ženklo įregistravimas ir paskelbimas

Jeigu atlikus prekių ženklo ekspertizę priimamas spendimas įregistruoti, pareiškėjui išsiunčiamas pranešimas apie šį sprendimą ir prašymas sumokėti mokestį už ženklo įregistravimą, paskelbimą ir liudijimo išdavimą. Pareiškėjui sumokėjus mokestį (nustatomas 3 mėnesių terminas, kuris gali būti pratęstas arba atkurtas), ženklas įregistruojamas ir jo registracija skelbiama VPB oficialiame biuletenyje (biuletenis yra leidžiamas 2 kartus per mėnesį – mėnesio 10 ir 25 d. – elektronine forma ir skelbiamas VPB tinklalapyje).

 

Ženklo užprotestavimas

Paskelbus prekių ženklo registraciją, per 3 mėnesius nuo paskelbimo VPB oficialiame biuletenyje dienos bet kuris suinteresuotas asmuo turi teisę paduoti protestą ir užginčyti tokio prekių ženklo registraciją tiek dėl absoliučių, tiek dėl kitų asmenų teises pažeidžiančių pagrindų. Protestas, paduodamas VPB Apeliaciniam skyriui, turi būti motyvuotas, už jį turi būti sumokėtas mokestis. Protestai nagrinėjami rašytinio ar žodinio proceso tvarka. Protesto šalys gali taikiai susitarti dėl ginčo sprendimo. Protestas gali būti atmestas arba patenkintas, ženklo registraciją pripažįstant negaliojančia (visą arba iš dalies). Apeliacinio skyriaus sprendimą galima skųsti teismui per 6 mėnesius nuo sprendimo priėmimo dienos.

 

Ženklo registracijos liudijimo išdavimas

Jeigu ženklo registracija nėra užprotestuota arba jeigu protestas yra atmetamas, ženklo savininkui išduodamas ženklo registracijos liudijimas, kuris patvirtina ženklo įrašymą į Prekių ženklų registrą ir ženklo savininko išimtines teises į įregistruotą ženklą.

 

Ženklo registracijos galiojimas

Ženklo registracija galioja 10 metų nuo paraiškos padavimo datos. Galiojimas gali būti pratęstas kas 10 metų mokant ženklo galiojimo pratęsimo mokesčius. Praleistas terminas mokesčiui sumokėt gali būti pratęstas arba atkurtas.

 

Ženklo savininko teisės

Prekių ženklo savininkas turi išimtines teises leisti arba drausti kitiems asmenims naudoti įregistruotą prekių ženklą. Draudimas kitiems asmenims naudoti prekių ženklą apima ir draudimą naudoti tapatų ar panašų žymenį į saugomą prekių ženklą komercinėje veikloje. Prekių ženklo savininkas turi teisę drausti jo teises pažeidžiančių prekių importą ar eksportą. Prašymai taikyti muitinės priežiūros priemones pateikiami Muitinės departamentui. Tam tikrais atvejais muitinės priežiūros priemones muitinė gali taikyti ir savo iniciatyva (ex officio), nesant atitinkamo ženklo savininko prašymo.

Savininko teisės pasibaigia, kai prekių ženklu pažymėtos prekės išleidžiamos į Bendrijos rinką paties prekių ženklo savininko ar su jo sutikimu, išskyrus atvejus, kai yra pagrįstų priežasčių nesutikti su tolesniu prekių komercializavimu (pvz., išleidus prekes į rinką pasikeitė ar pablogėjo jų kokybė).

Ženklo savininkas negali drausti kitiems asmenims žymenų, jeigu naudojama asmens vardas ir pavardė, jeigu reikia nurodyti prekių ar paslaugų paskirtį, kiekį , kokybę ir kitas charakteristikas, jeigu tokios veikos atliekamos nekomerciniais tikslais.

Teisės į prekių ženklus gali būti perduodamos, suteikiamos licencijos, įkeičiamos ir areštuojamos.

 

Ženklo savininko teisių gynimas

Ženklo savininkas gali kreiptis į Vilniaus apygardos teismą dėl teisių pažeidimų ir gynimo civiline tvarka.

Už ženklo savininko teisių pažeidimus taip pat yra numatyta administracinė ir baudžiamoji atsakomybė.

 

PREKIŲ ŽENKLŲ APSAUGA UŽSIENIO ŠALYSE

Ženklo apsauga Europos Sąjungoje pagal Europos Sąjungos prekių ženklų reglamentą

Asmuo, norintis, kad ženklas būtų saugomas visoje ES rinkoje, turi paduoti paraišką Europos Sąjungos prekių ženklui registruoti Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai, esančiai Alikantėje (Ispanija). Paraišką galima paduoti elektroniniu būdu 

Paraiška gali būti paduota ir su pareiškėju bus oficialiai susirašinėjama bet kuria oficialia ES kalba, tačiau turi būti nurodoma antroji procedūrų kalba (anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų arba italų).

Už paraiškos padavimą ir kitus veiksmus turi būti sumokėti mokesčiai, kurie mokami tiesiogiai ESINT.

ESINT, gavusi paraišką, atlieka formalią paraiškos dokumentų ekspertizę bei prekių ženklo ekspertizę, kurios metu patikrina, ar pareikštas ženklas atitinka Europos Sąjungos prekių ženklui keliamus absoliučius reikalavimus. Jeigu ekspertas atsisako įregistruoti ženklą, pareiškėjas turi teisę motyvuotai prašyti sprendimo peržiūrėjimo ir paduoti apeliaciją. Tačiau ESINT netikrina, ar pareikštas Europos Sąjungos prekių ženklas nepažeidžia ankstesnių kitų asmenų teisių (į prekių ženklą, juridinio asmens pavadinimą ir kt.) tiek ES, tiek kitų valstybių atžvilgiu.

Atlikus pareikšto registruoti Europos Sąjungos prekių ženklo ekspertizę, paraiška skelbiama ESINT elektroninės formos Europos Sąjungos prekių ženklų biuletenyje. Per 3 mėnesius nuo paraiškos Europos Sąjungos prekių ženklui registruoti paskelbimo dienos bet kuris suinteresuotas asmuo turi teisę paduoti protestą dėl Europos Sąjungos prekių ženklo registracijos, siekdamas ją nuginčyti tiek absoliučiais tiek kitų asmenų teises pažeidžiančiais pagrindais, numatytais Reglamente.

Jeigu protestas nėra pateikiamas arba jis atmetamas, Europos Sąjungos prekių ženklas yra įregistruojamas ir jo savininkui išduodamas elektroninės formos Europos Sąjungos prekių ženklo registracijos liudijimas.

Europos Sąjungos prekių ženklas gali turėti pirmumo teises to paties anksčiau registruoto nacionalinio ženklo pagrindu, gali būti atliekamas Europos Sąjungos prekių ženklo pavertimas nacionaliniu ženklu, jeigu buvo atsisakyta ženklą registruoti kaip Europos Sąjungos.

Įregistruoto Europos Sąjungos prekių ženklo pripažinimą negaliojančiu ar jo registracijos panaikinimą sprendžia ESINT. Ginčai dėl teisių į Europos Sąjungos prekių ženklus pažeidimo sprendžiami kiekvienos ES valstybės narės paskirtuose nacionaliniuose teismuose, vykdančiuose Europos Sąjungos prekių ženklų teismų funkcijas. Lietuvoje toks teismas yra Vilniaus apygardos teismas, informaciją apie kitus ES valstybėse paskirtus Europos Sąjungos prekių ženklų teismus rasite ESINT tinklalapyje.

Įregistruotas Europos Sąjungos prekių ženklas galioja 10 metų, galiojimas gali būti pratęsiamas neribotą kiekį kartų. Teisės į Europos Sąjungos prekių ženklą gali būti perduodamos, suteikiama licencija, įkeičiamos ir areštuojamos.

 

Apsauga pagal Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolą

Jeigu Lietuvos įmonė ar asmuo nori apsaugoti prekių ženklą kitose valstybėse, jis nacionalinio ženklo paraiškos ar registracijos pagrindu gali paduoti tarptautinę paraišką ir vėliau išplėsti tarptautinę registraciją į kitas valstybes, kurios yra Madrido protokolo narės.

Tarptautinė paraiška, užpildyta anglų kalba (kalba, kurią Lietuva pasirinko kaip susirašinėjimo kalbą), laikantis Bendrųjų taisyklių pagal Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos ir su šia sutartimi susijusio protokolo reikalavimų, paduodama Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) Tarptautiniam biurui, adresu: 34, chemin des Colombettes, P.O. Box 18, CH-1211 Geneva 20, Switzerland/Šveicarija per Valstybinį patentų biurą. Valstybiniam patentų biurui ši paraiška paduodama tiesiogiai arba paštu.

Už paraiškos padavimą ir kitus veiksmus turi būti sumokėti PINO nustatyti mokesčiai ir kiekvienos valstybės nustatyti mokesčiai už tarptautinės registracijos įsigaliojimą atitinkamoje valstybėje.

Tarptautinio ženklo registravimo procedūra susideda iš 2 dalių. Pirma - ženklas, atlikus formalią jo ekspertizę, įregistruojamas PINO tvarkomame tarptautinių ženklų registre ir paskelbiamas PINO tarptautinių ženklų biuletenyje (elektronine forma skelbiama PINO tinklalapyje ) bei išsiunčiami pranešimai apie tarptautinės ženklo registracijos išplėtimą į pareiškėjo pasirinktas valstybes. Antra - pasirinktos valstybės prekių ženklų registravimo tarnyba, gavusi PINO pranešimą apie išplėstą tarptautinę registraciją, atlieka prekių ženklo ekspertizę, kurios apimtis ir procedūra priklauso nuo pasirinktosios valstybės teisės aktų. Tarptautinės registracijos ženklo apsaugos galiojimo terminas yra 10 metų ir gali būti pratęsiamas neribotą kiekį kartų.

Tarptautinės prekių ženklo registracijos pripažinimas negaliojančia ar panaikinimas, jos savininko teisių reglamentavimas ir ginimas vykdomas Prekių ženklų įstatymo nustatyta tvarka.

Tarptautinę ženklo registraciją reglamentuojančius teisės aktus, mokesčius, prašymų formas galima rasti PINO tinklalapyje  ir VPB tinklalapyje.

 

PREKIŲ ŽENKLŲ PAIEŠKA

Prekių ženklo kūrimo stadijoje ir ypač prieš pradedant sukurto prekių ženklo registravimo procedūrą, patartina atlikti prekių ženklo paiešką tiek nacionalinėse, tiek regioninėse, tiek tarptautinėse duomenų bazėse. Paieškos tikslas – nustatyti, ar nėra įregistruotų ar pareikštų registruoti ankstesnes teises turinčių prekių ženklų tose rinkose (Lietuvoje, kitose valstybėse ar ES), kuriose norima apsaugoti registruojant prekių ženklą. Paiešką galima atlikti konkrečiose prekių ženklų duomenų bazėse, kurios dažniausiai yra viešos ir nemokamos:

         Valstybinis patentų biuras

         PINO

         TMview -  prekių ženklų paieškinė duomenų bazė, apimanti tiek Europos Bendrijos, tiek ES nacionalinių tarnybų bei kitų šalių  prekių ženklus

         JAV patentų tarnyba

         Kinijos patentų tarnyba