Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13685832
Šiandien apsilankė : 3674
Dabar naršo : 28
 ...  > Išradimai
 


 

PAGRINDINĖS PATENTŲ TEISĖS SĄVOKOS

Išradimu paprastai vadinamas naujas ir pažangus problemos (uždavinio) techninis sprendimas, sietinas tiek su naujo įrengimo, produkto ar proceso sukūrimu, tiek su jau žinomo įrengimo ar proceso patobulinimu. Išradimo sukūrimas dažniausiai yra sudėtingas procesas, reikalaujantis ilgalaikių mokslinių ir finansinių investicijų į tyrimus ir kūrimą. Tačiau taip pat sukuriama daug paprastų ir nebrangių technikos patobulinimų, kurie turi didelę vertę rinkoje, o jų išradėjams ir bendrovėms gali atnešti nemažą pelną.

Patentas – tai valstybės vardu pramoninės nuosavybės apsaugos tarnybos išduotas dokumentas, kuris suteikia patento savininkui išimtinę teisę užkirsti kelią ir neleisti kitiems gaminti, naudoti, siūlyti parduoti, parduoti ar importuoti produktą ar procesą, kuris remiasi patentuotu išradimu, be išankstinio savininko leidimo. Didžiausias patento galiojimo ter­minas, kuris priklauso nuo metų mokesčių mokėjimo, yra dvidešimt metų.

Papildomos apsaugos liudijimas yra dokumentas, suteikiantis papildomą apsaugą farmacijos ir augalų apsaugos (agrochemijos) produktams, pasibaigus jų patento galiojimo laikui. Papildomos apsaugos paskirtis – kompensuoti išradimų kūrimo farmacijos ir agrochemijos srityse ilgai trunkančius ir sudėtingus specialius tyrimus bei gaunant leidimą išleisti šiuos produktus į rinką sugaištą laiką. Papildomos apsaugos liudijimas išduodamas ne ilgesniam negu penkerių metų laikotarpiui.

IŠRADIMŲ APSAUGOS BŪDAI IR KELIAI

Sukurtas išradimas gali būti apsaugotas keliais išradėjo pasirinktais būdais. Išimtines patento savininko teises suteikiantis ir garantuojantis būdas yra išradimo patentavimas pagal Patentų įstatymą, kai patentavimo procedūros metu pramoninės nuosavybės apsaugos tarnyba ekspertizės metu įvertina išradimą ir pagal jos rezultatus išduoda patentą. Išradimas gali būti saugomas kaip komercinė paslaptis; kai kuriais atvejais galima apsauga pagal autorių teisių, konkurencijos, augalų veislių apsaugos ar kitus įstatymus.

Lietuvos Respublikoje yra trys išradimų apsaugos keliai:

Nacionalinis – pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymą paraiška paduodama Valstybiniam patentų biurui (VPB), kuris atlieka neesminę išradimo ekspertizę ir pagal jos rezultatus išduoda patentą. Toks išradimo patentas galioja tik Lietuvos Respublikoje ir patento savininko teisės ginamos pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymą.

Tarptautinis – pagal Patentinės kooperacijos sutartį (PCT) paraiška paduodama Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos Tarptautiniam biurui. Praėjus tarptautinę ir nacionalinę išradimo patentavimo procedūras, pasirinktose valstybėse išduodami nacionaliniai patentai ir teisės į išradimą ginamos pagal tų valstybių nacionalinius patentų įstatymus.

Regioninis – pagal Europos patentų konvenciją (EPK) paraiška paduodama Europos patentų tarnybai, kuri atlieka išradimo ekspertizę ir išduoda Europos patentą. Europos patentas galioja tose EPK valstybėse, kuriose apsaugos siekia patento savininkas, ir kurios pripažįsta jo galiojimą savininkui įvykdžius nustatytus nacionalinius reikalavimus. Patento savininko teisės ginamos pagal EPK ir nacionalinius patentų įstatymus.

KAIP GAUTI LIETUVOS RESPUBLIKOS (NACIONALINĮ) PATENTĄ

Patento paraiškos padavimas

Patento paraiška, kuri yra dokumentų visuma, paduodama Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui tiesiogiai, elektroniniu būdu (naudojant specialų programinės įrangos paketą) arba paštu:

Valstybinis patentų biuras

Kalvarijų g. 3, 09310 Vilnius

Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius (401 kab.)

Informacija telefonu: (8 5) 278 0290

Informacija el. paštu: info@vpb.gov.lt

Svetainės adresas: http://www.vpb.gov.lt

Paraišką gali paduoti pats išradėjas, teisių perėmėjas, jeigu išradėjas yra teises perleidęs trečiajam asmeniui, arba darbdaviui, kai išradimas yra tarnybinis. Paraiškos dokumentai gali būti paduoti ir per atstovą – patentinį patikėtinį (Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių sąrašą galima rasti VPB svetainėje adresu: http://www.vpb.lt/index.php?p=0&l=lt&n=311), kurio atstovavimas kai kuriais atvejais yra privalomas ne Europos ekonominės erdvės pareiškėjams. Įgaliojimas gali būti pateikiamas paprastos rašytinės formos.

Prašymas išduoti patentą gali būti paduotas VPB nustatytos formos blanke arba laisva rašytine forma, tačiau tokiu atveju per 3 mėnesius šis prašymas turi būti pateiktas nustatytos formos. Dokumentai pateikiami lietuvių kalba, jeigu pateikti užsienio kalba – per 3 mėnesius turi būti pateiktas vertimas į valstybinę kalbą. Nereikalaujama Valstybiniam patentų biurui pateikiamų užsienyje išduotų dokumentų legalizavimo ar tvirtinimo apostile.

Pareiškėjas gali prašyti suteikti prioritetą anksčiau paduotų paraiškų pagrindu. Prioriteto teisę patvirtinantys dokumentai turi būti pateikti per 16 mėnesių nuo paduotų patento paraiškų kitose valstybėse padavimo datos.

Už paraiškos padavimą turi būti sumokėtas nustatytas mokestis, jis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo paraiškos padavimo datos. Mokesčių dydžius ir mokėjimo tvarką galite rasti VPB svetainėje: http://www.vpb.lt/index.php?n=148&l=lt

Paraiškos formali ekspertizė

Gavęs patento paraišką VPB patikrina, ar pateikti visi paraiškos dokumentai ir ar jie atitinka jiems keliamus reikalavimus. Esant trūkumams VPB raštu apie tai informuoja pareiškėją, paprastai suteikiami 3 mėnesiai nustatytiems trūkumams ištaisyti. Susirašinėjimui su VPB turi būti nurodytas adresas Lietuvos Respublikoje. Formalios ekspertizės metu paraiška gali būti pripažinta atšaukta, jeigu ekspertizės metu neištaisomi nustatyti trūkumai.

Ekspertizės metu pareiškėjas turi teisę taisyti dokumentus, prašyti pratęsti ar atkurti procedūrinius terminus ar teises.

Išradimo ekspertizė

VPB atlieka patento paraiškoje nurodyto išradimo ekspertizę, kurios metu patikrina, ar išradimo objektas gali būti pripažintas išradimu ir dėl jo išduotas išradimo patentas. Tačiau VPB netikrina, ar išradimas atitinka 3 patentabilumo kriterijus, tai yra, ar išradimas paraiškos padavimo ar prioriteto datai yra pasaulinio naujumo, koks išradimo lygis ir ar turi pramoninį pritaikomumą.

Pareiškėjas, nesutinkantis su VPB sprendimu atsisakyti išduoti patentą, gali paduoti apeliaciją VPB Apeliaciniam skyriui.

Paraiškos skelbimas ir patento išdavimas

Po 18 mėn. nuo padavimo datos suteikimo arba prioriteto datos, jeigu pareiškėjas nepaprašo ankstesnio paskelbimo, ir jeigu išradimas nėra įslaptintas, patento paraiška skelbiama VPB oficialiame biuletenyje. Oficialus biuletenis yra tik elektroninės formos ir išleidžiamas kiekvieno mėnesio 25 dieną, jį galima rasti VPB svetainėje http://www.vpb.gov.lt.

Pareiškėjui sumokėjus mokestį už patento išdavimą, oficialiame biuletenyje paskelbiamas ir per 3 mėnesius išduodamas patentas. Paskelbtų patentų paraiškų ir išduotų patentų duomenų bazė yra skelbiama VPB svetainėje http://www.vpb.lt/index.php?l=lt&n=332.

Patento galiojimas

Išradimo patentas daugiausiai gali galioti 20 metų, galiojimas priklauso nuo metų mokesčių mokėjimo. Taikomos mokestinės lengvatos, jeigu paraišką paduoda fizinis asmuo (išradėjas), arba jeigu suteikiama viešoji licencija. Mokesčiai mokami į valstybės biudžetą.

Jeigu išradimu yra vaisto arba augalų apsaugos veiklioji medžiaga ir yra išduotas papildomos apsaugos liudijimas, pasibaigus patento galiojimui gali būti suteikta papildoma apsauga. Mokesčiai už papildomos apsaugos galiojimą mokami atitinkamai išduotam liudijimo galiojimo terminui, kuris negali būti ilgesnis kaip 5 metai.

Patento savininko teisės

Išradimo patentas suteikia patento savininkui išimtines teises į išradimą, tai yra teisę leisti arba drausti kitiems asmenims naudoti išradimą: gaminti, naudoti, siūlyti parduoti, parduoti, importuoti ar eksportuoti tą gaminį.

Teisės į išradimo patentą gali būti perduodamos, suteikiama licencija. Teisių perdavimas įsigalioja tik tada, jeigu VPB įregistruojamas teisių perdavimas. Licencijų registravimas neprivalomas, išskyrus tuos atvejus, kai suteikiamomis teisėmis norima pasinaudoti prieš trečiąsias šalis.

IŠRADIMO APSAUGA UŽSIENIO ŠALYSE

Apsauga pagal Patentinės kooperacijos sutartį (PCT)

Jeigu išradimą norima apsaugoti daugelyje pasaulio valstybių (net 148) patartina pasinaudoti tarptautiniu keliu pagal PCT.

Tarptautinė paraiška, sumokėjus nustatytą mokestį, pagal PCT taisyklių reikalavimus paduodama Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) Tarptautiniam biurui tiesiogiai, paštu (adresu: 34, chemin des Colombettes, P.O. Box 18, CH-1211 Geneva 20, Switzerland / Šveicarija) arba elektroniniu būdu (http://www.wipo.int/pct-safe/en/index.html) arba per PCT sutarties šalies centrinę pramoninės nuosavybės apsaugos tarnybą, Lietuvoje - VPB (Kalvarijų g. 3, Vilnius) (tiesiogiai arba paštu).

Paraiškos nagrinėjimas susideda iš tarptautinio ir nacionalinio lygių. Tarptautinis lygis apima paiešką, po kurios pateikiama rašytinė nuomonė dėl išradimo patentabilumo; paraiškos skelbimą, pareiškėjui pageidaujant – preliminarią ekspertizę, po kurios pareiškėjas turi apsispręsti dėl perėjimo į nacionalinį lygį kiekvienoje valstybėje, kurioje siekia apsaugos. Pareiškėjo pasirinktose valstybėse užbaigiama išradimo ekspertizė ir išduodamas nacionalinis patentas, kuris galioja pagal tos valstybės patentų įstatymus.

PCT taisykles, mokesčius, prašymų formas galima rasti PINO svetainėje http://www.wipo.int/pct/en/

Apsauga pagal Europos patentų konvenciją (EPK)

Išradimą norint apsaugoti Europoje (27 Europos Sąjungos valstybėse ir Albanijoje, Islandijoje, Kroatijoje, Lichtenšteine, Monake, Makedonijoje, Norvegijoje, Serbijoje, San Marine, Šveicarijoje ir Turkijoje, taip pat Bosnijoje ir Hercegovinoje bei Juodkalnijoje pagal Europos patento išplėtimo sutartis) galima pasinaudoti regioniniu keliu pagal EPK.

Paraiška gali būti paduota Europos patentų tarnybai (biurai yra Miunchene, Hagoje, Berlyne) tiesiogiai arba paštu (adresu: Bob-van-Benthem-Platz 1, 80469 München, Germany / Vokietija), arba elektroniniu būdu (http://www.epo.org/applying/online-services/online-filing.html). Paraišką galima paduoti per EPK sutarties šalies centrinę pramoninės nuosavybės apsaugos tarnybą, Lietuvoje – VPB (Kalvarijų g. 3, Vilnius) (tiesiogiai arba paštu).

Paduotos paraiškos pagrindu Europos patentų tarnyboje (EPT) atliekama paieška, kurios metu nustatomas atitinkamas ankstesnis technikos lygis. Paieškos ataskaita skelbiama kartu su paraiška arba vėliau. Pareiškėjas per 6 mėnesius nuo paraiškos ataskaitos paskelbimo turi apsispręsti dėl prašymo atlikti esminę ekspertizę, kurios metu nustatoma, ar išradimas atitinka visus tris patentabilumo kriterijus – naujumą, išradimo lygį, pramoninį pritaikomumą.

Paraiška skelbiama praėjus 18-ai mėnesių nuo Europos patento paraiškos padavimo arba prioriteto datos. Paskelbus Europos patento paraišką, išradimui suteikiama apsauga nurodytose EPK valstybėse nuo neteisėto trečiųjų šalių naudojimosi išradimu su sąlyga, kad atitinkamoms nacionalinėms tarnyboms paduodami Europos patento paraiškos apibrėžties ar viso patento vertimai.

Atlikus esminę ekspertizę ir priėmus sprendimą išduoti Europos patentą, jis paskelbiamas EPT oficialiame biuletenyje. Suinteresuoti asmenys per devynis mėnesius gali pateikti protestą dėl Europos patento išdavimo EPT Apeliacinei tarybai, jeigu mano, kad patentas neturėjo būti išduotas, nes išradimas neatitiko nors vieno patentabilumo kriterijaus ar patente nepakankamai atskleistas išradimas, ar patente išplėsta išradimo apimtis lyginant su paduota paraiška.

Kai kurios EPK susitariančios šalys tam, kad jų šalyse galiotų Europos patentas, reikalauja pateikti išradimo apibrėžties arba viso patento aprašymo vertimą, taip pat sumokėti nacionalinius mokesčius. Taikomi atitinkami nacionaliniai įstatymai, Lietuvoje – Lietuvos Respublikos patentų įstatymas.

Europos patento išdavimo taisykles, mokesčius, prašymo formas galima rasti EPO svetainėje http://www.epo.org/applying.html.

VYRIAUSYBĖS PAGALBA, SKATINANTI IŠRADIMŲ APSAUGĄ

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, siekdama paskatinti Lietuvos išradėjus saugoti savo intelektinės nuosavybės teises ne tik vietos rinkoje, bet ir kitose valstybėse, teikia paramą Lietuvos Respublikos asmenims, norintiems gauti Europos patentą pagal Europos patentų konvenciją arba patentą pagal Patentinės kooperacijos sutartį (PCT).

Inovacijas skatinančias priemones įgyvendina ir finansinę paramą patentuojant išradimus užsienyje teikia Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (http://www.mita.lt/lt/inovacijos/intelektine-nuosavybe/kvietimai/).

PATENTINĖ INFORMACIJA

Išradimo kūrimo stadijoje ir ypač prieš pradedant sukurto išradimo patentavimo procedūrą patartina susirinkti kaip įmanoma daugiau patentinės informacijos apie sukurtą išradimą, atlikti patentinę paiešką tiek nacionalinėse, tiek regioninėse, tiek tarptautinėse duomenų bazėse. Galima pasinaudoti įvairių organizacijų nemokamomis patentų duomenų bazėmis:

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

http://www.vpb.lt/index.php?l=lt&n=332

Europos patentų organizacija

http://ep.espacenet.com  

http://lt.espacenet.com  

Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija

http://www.wipo.int/patentscope/search/en/structuredSearch.jsf

JAV patentų tarnyba http://patft.uspto.gov 

Vokietijos patentų tarnyba http://depatisnet.dpma.de

Google http://www.google.com/patents

Daugiau nuorodų į šias bei kitų organizacijų patentų duomenų bazes galima rasti pasauliniame tinklalapyje http://www.priorsmart.com/

Lietuvos, užsienio šalių, regioninių patentų aprašymus galima rasti Lietuvos technikos bibliotekoje (LTB) (http://www.tb.lt), adresas: Šv. Ignoto g. 6, 01144 Vilnius. LTB taip pat teikia informacinę ir metodinę pagalbą asmenims, siekiantiems gauti išradimo patentą tiek Lietuvos Respublikoje, tiek užsienyje.