Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13692367
Šiandien apsilankė : 1016
Dabar naršo : 32
 ...  > Dizainas

 


PAGRINDINĖS DIZAINO TEISĖS SĄVOKOS

Dizainas - viso gaminio ar jo dalies vaizdas, sudarytas iš gaminio ir (arba) jo ornamentikos specifinių savybių – linijų, kontūrų, spalvų, formos, tekstūros ir (arba) medžiagos. Tam, kad dizainas būtų įregistruotas ir saugomas, jis turi būti naujas ir turėti individualias savybes. Dizaino atitikimą tam tikriems reikalavimams tikrina Valstybinis patentų biuras. Kuriant dizainą svarbu įvertinti, ar nėra rinkoje ankstesnių tapačių dizainų. Dizainas yra labai svarbi rinkodaros, reklamos priemonė, išskiriantį gaminį rinkoje ir suteikianti esminę pridėtinę vertę.

Gaminys – pramoniniu būdu arba rankomis pagamintas daiktas, įskaitant sudėtiniam gaminiui sukonstruoti skirtas sudedamąsias dalis, pakuotę, apipavidalinimą, grafinius simbolius ir spaustuvės šriftus, išskyrus kompiuterių programas.

Dizaineris – fizinis asmuo (autorius), sukūręs dizainą. Dizaineris turi asmenines neturtines ir turtines teises, pastarąsias gali perduoti tretiesiems asmenims.

Tarnybinis dizainas – dizainas, kuris sukurtas vykdant darbo sutartį, kuri numato dizaino kūrimą; arba konkrečiu pavedimu (pagal užsakymą) pagal sutartį projektavimo, konstravimo, mokslinio tyrimo arba technologijų kūrimo metu; arba naudojantis sukaupta įmonės, įstaigos ar organizacijos patirtimi arba jos technologijomis ir įrengimais.

Dizaino savininkas – asmuo, kuriam priklauso nuosavybės teisės į dizainą, jeigu dizainas yra įregistruotas – asmuo, kurio vardu yra įregistruojamas dizainas. Dizaino savininku gali būti fizinis ir juridinis asmuo. Įregistruotas dizainas suteikia jo savininkui išimtines teises naudoti dizainą pačiam bei leisti arba drausti kitiems asmenims be jo sutikimo naudoti dizainą.

Dizaino registracijos liudijimas - teisinis dokumentas, patvirtinantis dizaino įrašymą į Dizaino registre ir dizaino savininko išimtines teises į įregistruotą dizainą.

 

KAIP ĮREGISTRUOTI IR GAUTI LIETUVOS RESPUBLIKOS DIZAINO REGISTRACIJOS LIUDIJIMĄ

Dizaino paraiškos padavimas

Dizaino paraiška, kuri yra dokumentų ir duomenų visuma, paduodama Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui

tiesiogiai arba paštu adresu: Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius (401 kab.), Valstybinis patentų biuras, Kalvarijų g. 3, 09310 Vilnius;

elektroniniu būdu http://www.vpb.lt/index.php?n=592&l=lt .

Paraišką gali paduoti dizaineris arba kitas asmuo, kuriam dizaineris perdavė teises į dizainą. Paraiškos dokumentai taip pat gali būti paduoti ir per atstovą – bet kurį paskirtą atstovauti asmenį arba patentinį patikėtinį (Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių sąrašą galima rasti VPB tinklalapyje http://www.vpb.lt/index.php?p=0&l=lt&n=311). Jeigu paraiška paduodama per įgaliotą asmenį, reikia pateikti paprastos rašytinės formos įgaliojimą.

Prašymas įregistruoti dizainą ir išduoti dizaino liudijimą turi būti paduotas VPB nustatytos formos blanke, kuris viešai prieinamas VPB tinklalapyje. Prašyme turi būti pateiktas dizaino vaizdas (nuotrauka, brėžinys, piešinys ir kt.); gaminio, kurio dizainas registruojamas, pavadinimas; dizaino pavyzdžių skaičius, pareiškėjo ir jo atstovų duomenys. Vienoje paraiškoje gali būti daugiau negu vienas, bet ne daugiau kaip 100 to paties gaminio dizaino pavyzdžių. Prašymo pildymo pavyzdys.

Pareiškėjas gali prašyti suteikti prioritetą anksčiau paduotų paraiškų pagrindu. Duomenys apie prioritetą turi būti nurodomi paraiškoje, tai patvirtinantys dokumentai turi būti pateikti per 3 mėnesius nuo paraiškos padavimo.

Pareiškėjas, siekdamas pasirengti dizaino gamybai ir kuo ilgiau išsaugoti dizaino slaptumą, turi teisę prašyti atidėti dizaino registracijos paskelbimą 30 mėnesių laikotarpiui nuo paraiškos padavimo arba prioriteto datos.

Jeigu dizaine yra naudojami Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų oficialūs simboliai, turi būti pateiktas kompetentingos institucijos leidimas (Lietuvoje – Teisingumo ministro).

Mokestis už paraiškos padavimą turi būti sumokėtas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo paraiškos padavimo datos. Mokesčio dydis priklauso nuo registruojamų dizaino pavyzdžių skaičiaus.

 

Paraiškos ekspertizė

Gavęs dizaino paraišką VPB patikrina, ar pateikti visi paraiškos dokumentai ir ar jie atitinka jiems keliamus reikalavimus. Esant trūkumams, VPB raštu apie tai informuoja pareiškėją. Paprastai suteikiami 3 mėnesiai nustatytiems trūkumams ištaisyti. Susirašinėjimui su VPB turi būti nurodytas adresas Lietuvos Respublikoje. Paraiškos ekspertizės metu paraiška gali būti pripažinta nepaduota, jeigu ekspertizės metu neištaisomi nustatyti trūkumai.

 

Dizaino ekspertizė

VPB atlieka dizaino ekspertizę, kurios metu patikrina, ar pareikštas registruoti dizainas atitinka dizaino sąvoką, neprieštarauja viešai tvarkai ir kita. VPB netikrina, ar registruojamas dizainas yra naujas ir ar turi individualių savybių, ar nepažeidžia ankstesnių trečiųjų asmenų teisių. Jeigu ekspertas atsisako įregistruoti dizainą, pareiškėjas turi teisę teikti rašytinę apeliaciją su motyvuotu prašymu persvarstyti ekspertizės išvadas VPB Apeliaciniam skyriui.

 

Dizaino įregistravimas ir paskelbimas

Jeigu atlikus dizaino ekspertizę priimamas spendimas jį įregistruoti, pareiškėjui išsiunčiamas pranešimas apie šį sprendimą ir prašymas sumokėti mokestį už dizaino įregistravimą, paskelbimą ir liudijimo išdavimą. Pareiškėjui sumokėjus mokestį (nustatomas 3 mėnesių terminas, kuris gali būti pratęstas arba atkurtas), dizainas įregistruojamas ir jo registracija skelbiama VPB oficialiame biuletenyje,  kuris leidžiamas kiekvieno mėnesio 25 dieną elektronine forma. Dizainas įregistruojamas ir skelbiamas ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo paraiškos padavimo datos. Pareiškėjo ar jo atstovo prašymu dizainas gali būti įregistruotas ir paskelbtas dar nepraėjus šiam terminu arba paskelbimas gali būti atidėtas iki 30 mėnesių nuo paraiškos padavimo arba, jei prašoma suteikti prioriteto datą, nuo prioriteto datos.

 

Dizaino užprotestavimas

Paskelbus dizaino registraciją, per 3 mėnesius nuo paskelbimo VPB oficialiame biuletenyje dienos suinteresuotas asmuo turi teisę paduoti protestą ir užginčyti tokio dizaino registraciją tiek dėl dizainui keliamų reikalavimų neatitikimo, tiek dėl kitų asmenų teises pažeidžiančių pagrindų. Motyvuotas protestas paduodamas VPB Apeliaciniam skyriui, už jį turi būti sumokėtas nustatytas mokestis. Protestai nagrinėjami rašytinio ar žodinio proceso tvarka. Protesto šalys gali taikiai išspręsti ginčą. Protestas gali būti atmestas arba patenkintas, dizaino registraciją pripažįstant negaliojančia (visą arba iš dalies). Apeliacinio skyriaus sprendimą galima skųsti teismui per 6 mėnesius nuo sprendimo priėmimo dienos.

 

Dizaino registracijos liudijimo išdavimas

Jeigu dizaino registracija nėra užprotestuota arba jeigu protestas yra atmestas, dizaino savininkui išduodamas dizaino registracijos liudijimas, kuris patvirtina dizaino įrašymą į Dizaino registrą ir dizaino savininko išimtines teises į įregistruotą dizainą.

 

Dizaino registracijos galiojimas

Dizaino registracija galioja 5 metus, skaičiuojant nuo paraiškos padavimo datos. Galiojimas gali būti pratęstas dar keturis kartus kas 5 metus, neviršijant bendro 25 metų laikotarpio. Už galiojimo pratęsimą mokami nustatyti mokesčiai. Praleidus terminą mokesčiui sumokėti, registracijos galiojimo terminas gali būti pratęstas tik sumokėjus už pratęsimą 50 procentų didesnį mokestį ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dizaino registracijos galiojimo pasibaigimo dienos.

Dizaino registracija gali būti pripažinta negaliojančia teismo sprendimu, jeigu dizainas nėra naujas ar neturi individualių savybių, ar neatitinka kitų įstatymo reikalavimų.

 

Dizaino savininko teisės

Įregistruoto dizaino savininkas turi išimtines teises leisti arba drausti kitiems asmenims naudoti įregistruotą dizainą. Draudimas kitiems asmenims naudoti dizainą apima ir draudimą gaminti, siūlyti parduoti, parduoti, pateikti į rinką, kaupti ir naudoti bet kokius gaminius ar jų dalis, kurių dizainas informuotam vartotojui nesudaro bendro įspūdžio, kuris yra skirtingas nuo įregistruoto dizaino.

Dizaino savininkas turi teisę drausti jo teises pažeidžiančių prekių importą ar eksportą. Prašymai taikyti muitinės priežiūros priemones pateikiami Muitinės departamentui. Tam tikrais atvejais muitinės priežiūros priemones muitinė gali taikyti ir savo iniciatyva (ex officio), nesant atitinkamo dizaino savininko prašymo.

Savininko teisės pasibaigia, kai gaminiai, kurių dizainas yra saugomas, išleidžiamos į ES rinką paties dizaino savininko ar su jo sutikimu, išskyrus atvejus, kai yra pagrįstų priežasčių nesutikti su tolesniu prekių komercializavimu (pvz., išleidus prekes į rinką pasikeitė ar pablogėjo jų kokybė).

Dizaino savininkas negali drausti kitiems asmenims naudoti dizaino, jei dizainas naudojamas savo poreikiams tenkinti, nekomerciniais, eksperimentiniais ar mokymo tikslais. Taip pat negali drausti naudoti dizainą asmenims, kurie sąžiningais ketinimais naudojo arba buvo visiškai pasirengę naudoti dizainą, nenukopijuotą ir sukurtą nepriklausomai nuo kito asmens įregistruoto dizaino, iki šio dizaino paraiškos padavimo ar prioriteto datos.

Teisės į dizainą gali būti perduodamos, licencijuojamos, įkeičiamos ar areštuojamos.

 

Dizaino savininko teisių gynimas

Dizaino savininkas gali kreiptis į Vilniaus apygardos teismą dėl teisių pažeidimo ir gynimo civiline tvarka. Už dizaino savininko teisių pažeidimą taip pat yra numatyta administracinė ir baudžiamoji atsakomybė.

 

DIZAINO APSAUGA UŽSIENIO ŠALYSE

Dizaino apsauga Europos Sąjungoje pagal Bendrijos dizainų reglamentą

Asmuo, norintis, kad dizainas būtų saugomas visoje ES rinkoje, turi paduoti paraišką Bendrijos dizainui registruoti Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai (ESINT), esančiai Alikantėje (Ispanija). Paraišką galima paduoti

paštu adresu: European Union Intellectual Property Office, Avenida de Europa 4, E-03008 Alicante, Spain (Ispanija), tiesiogiai arba per VPB,

elektroniniu būdu https://oami.europa.eu/ohimportal/lt/rcd-route-to-registration

Paraiška gali būti paduota ir su pareiškėju bus oficialiai susirašinėjama bet kuria oficialia ES kalba, tačiau turi būti nurodoma antroji procedūrų kalba (anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų arba italų).

Už paraiškos padavimą ir kitus veiksmus turi būti sumokėti mokesčiai, kurie mokami tiesiogiai ESINT.

ESINT, gavusi paraišką, atlieka formalią paraiškos dokumentų ekspertizę bei dizaino ekspertizę, kurios metu patikrina, ar pareikštas dizainas atitinka Bendrijos dizainui keliamus absoliučius reikalavimus. Jeigu ekspertas atsisako įregistruoti dizainą, pareiškėjas turi teisę motyvuotai prašyti sprendimo peržiūrėjimo ir paduoti apeliaciją. ESINT netikrina, ar pareikštas Bendrijos dizainas yra naujas ir ar turi individualių savybių, nepažeidžia ankstesnių kitų asmenų teisių (pvz. į dizainą, prekių ženklą, juridinio asmens pavadinimą ir kt.), tiek Bendrijos, tiek nacionaliniu lygiu.

Atlikus pareikšto registruoti Bendrijos dizaino ekspertizę ir priėmus sprendimą jį įregistruoti, registracija paskelbiama ESINT elektroninės formos Bendrijos dizainų biuletenyje (https://oami.europa.eu/ohimportal/lt/official-journal) (paskelbimas pareiškėjo prašymu gali būti atidėtas iki 30 mėnesių). Per 3 mėnesius nuo paskelbimo bet kuris suinteresuotas asmuo turi teisę paduoti protestą ir užginčyti Bendrijos dizaino registraciją tiek dėl absoliučių, tiek dėl kitų asmenų teises pažeidžiančių pagrindų.

Jeigu protestas nebuvo pareikštas arba jis buvo atmestas, Bendrijos dizaino savininkui išduodamas elektroninės formos Bendrijos dizaino registracijos liudijimas.

Apie įregistruoto Bendrijos dizaino pripažinimą negaliojančiu ar jo registracijos panaikinimą sprendžia ESINT. Ginčai dėl teisių į Bendrijos dizainą pažeidimo sprendžiami kiekvienos ES valstybės narės paskirtuose nacionaliniuose teismuose, vykdančiuose dizaino teismų funkcijas. Lietuvoje toks teismas yra Vilniaus apygardos teismas.

Įregistruotas Bendrijos dizainas galioja 5 metus, po to galiojimas gali būti pratęstas kas 5 metus 4 kartus (ilgiausia apsauga - 25 metai) ir saugomas vieningai visoje ES teritorijoje. Mokesčiai už registracijos galiojimo pratęsimą mokami ESINT.

Neregistruotas dizainas saugomas kaip Bendrijos dizainas 3 metus nuo tos datos, kai tas dizainas pirmą kartą tapo prieinamas Bendrijos visuomenei.

Teisės į Bendrijos dizainą gali būti perduodamos, licencijuojamos, įkeičiamos ar areštuojamos.

 

Apsauga pagal Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos Ženevos aktą

Jeigu Lietuvos dizaino savininkas nori apsaugoti dizainą kitose valstybėse, jis gali paduoti tarptautinę dizaino paraišką, nurodydamas valstybes, kuriose siekia apsaugos ir kurios yra Hagos susitarimo Ženevos akto narės.

Tarptautinė paraiška pagal Hagos susitarimo Ženevos akto taisyklių reikalavimus paduodama Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) Tarptautiniam biurui

paštu adresu: 34, chemin des Colombettes, P.O. Box 18, CH-1211 Geneva 20, Switzerland (Šveicarija) tiesiogiai arba per VPB,

elektroniniu būdu https://www3.wipo.int/login/en/hague/index.jsp

Tarptautinė paraiška paduodama anglų kalba (kalba, kurią Lietuva pasirinko kaip susirašinėjimo kalbą). Už paraiškos padavimą ir kitus veiksmus turi būti sumokėti Tarptautinio biuro nustatyti mokesčiai tiesiogiai PINO.

Tarptautinio dizaino registravimo procedūra susideda iš 2 dalių: dizainas, atlikus formalią jo ekspertizę, įregistruojamas WIPO tvarkomame tarptautiniame dizaino registre ir paskelbiamas PINO tarptautiniame dizaino biuletenyje elektronine forma http://www.wipo.int/haguebulletin/?locale=en

Paskelbimas pareiškėjo prašymu gali būti atidedamas iki 30 mėnesių. PINO išsiunčia pranešimus apie tarptautinės dizaino registracijos išplėtimą į pareiškėjo pasirinktas valstybes, kurios atlieka dizaino ekspertizę ir priima sprendimą arba pripažinti tarptautinę dizaino registraciją galiojančia arba atsisakyti tarptautinei dizaino registracijai suteikti apsaugą nacionalinių įstatymų nustatyta tvarka.

Po tarptautinės dizaino registracijos paskelbimo PINO tarptautiniame dizaino biuletenyje per kiekvienos valstybės teisės aktų nustatytą terminą ir tvarką bet kuris suinteresuotas asmuo turi teisę paduoti protestą ir užginčyti tarptautinės dizaino registracijos galiojimą.

Įsigaliojusios tarptautinės registracijos dizainas yra prilyginamas nacionaliniam dizainui. Ginčai dėl galiojimo sprendžiami, teisių gynimas taikomas pasirinktųjų valstybių dizaino įstatymų nustatyta tvarka.

Tarptautinę dizaino registraciją reglamentuojančius teisės aktus, mokesčius, prašymų formas galima rasti PINO tinklalapyje http://www.wipo.int.

 

DIZAINO PAIEŠKA

Dizaino kūrimo stadijoje ir ypač prieš pradedant sukurto dizaino registravimo procedūrą patartina atlikti ankstesnio dizaino paiešką tiek nacionalinėse, tiek regioninėse, tiek tarptautinėse duomenų bazėse bei kituose šaltiniuose apie viešai prieinamus dizainus. Paieškos tikslas – nustatyti, ar nėra įregistruotų ar viešai prieinamų ankstesnes teises turinčių dizainų tose rinkose, kuriose siekiama dizaino apsaugos, pvz.: Lietuvoje, ES ar kitose valstybėse. Paiešką galima atlikti konkrečiose dizaino duomenų bazėse, kurios dažniausiai yra viešos ir nemokamos:

Valstybinis patentų biuras - http://www.vpb.lt/index.php?l=lt&n=165

 ESINT - https://oami.europa.eu/eSearch/#basic

DesingView - Europos dizaino paieškinė duomenų bazė, apimanti tiek Bendrijos, tiek kai kurių nacionalinių tarnybų dizainus https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome

PINO - http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp

JAV patentų tarnyba - http://www.uspto.gov

Kinijos patentų tarnyba - http://www.chinatrademark.net/index.asp

Baltarusijos patentų tarnyba - http://www.belgospatent.by/

Daugumos pasaulio patentų tarnybų internetinių svetainių adresus galite rasti VPB tinklalapio skiltyje Nuorodos http://www.vpb.lt/index.php?p=1&l=lt&n=135