Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13533347
Šiandien apsilankė : 1104
Dabar naršo : 32
 ...  > Administracinė informacija > Klausimai (DUK)

Išradimai

Dizainas

Prekių ženklai

Prekių ženklai

 
 
BENDRI KLAUSIMAI

Kas yra prekių ženklas?

Prekių ženklu gali būti bet koks žymuo, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai. Prekių ženklui prilyginamas ir ženklas, skirtas paslaugoms žymėti.

 

Tam, kad ženklas būtų įregistruotas ir saugomas, jis turi atitikti jam keliamus absoliučius bei santykinius reikalavimus. Ženklo atitikimą absoliutiems reikalavimams tikrina Valstybinis patentų biuras.

 

Prekių ženklai yra labai svarbi marketingo, reklamos priemonė, suteikianti prekei esminę pridėtinę vertę.

Kokie žymenys gali sudaryti ženklą?

Ženklai gali būti sudaryti iš bet kokių žymenų, kuriuos galima pavaizduoti grafiškai, pavyzdžiui:

1) žodžių, asmenų pavardžių, vardų, meninių pseudonimų, juridinių asmenų pavadinimų, šūkių;

2) raidžių, skaitmenų;

3) piešinių, emblemų;

4) erdvinių formų (gaminių išorinio vaizdo, jų pakuotės ar talpyklos);

5) spalvos ar spalvų derinio, jų kompozicijos;

6) bet kokio 1–5 punktuose nurodytų žymenų derinio.

Kas yra žodinis prekių ženklas?

Žodinis prekių ženklas yra ženklas, turintis tik standartiniu prekių ženklus registruojančios tarnybos pasirinktu šriftu atspausdintus elementus, tokius kaip raidės (mažosios arba didžiosios), žodžiai (parašyti mažosiomis arba didžiosiomis raidėmis), skaitmenys, klaviatūros ženklai arba skyrybos ženklai, išdėstyti vienoje eilutėje. Žodiniai prekių ženklai sudaromi iš lotyniškos abėcėlės raidžių.

Kas yra vaizdinis (figūrinis) prekių ženklas?

Vaizdinis (figūrinis) prekių ženklas yra ženklas, kurį sudaro:

– vien vaizdiniai elementai;

– žodinių ir vaizdinių arba kitokių grafinių elementų derinys;

– nestandartiniu šriftu surašyti žodiniai elementai;

– spalviniai žodiniai elementai;

– daugiau nei vienoje eilutėje surašyti žodiniai elementai;

– ne lotyniškos abėcėlės raidės;

– išvardintų ženklų derinys.

Kokie gali būti kitų rūšių prekių ženklai?

Prekių ženklų rūšys skirstomos pagal prekių ženklą sudarančius elementus. Prekių ženklai, be dažniausiai registruojamų žodinių ir grafinių, gali būti trimačiai (erdviniai), spalviniai, muzikiniai ir kt.

 

Trimatis (erdvinis) prekių ženklas yra ženklas, kuris atvaizduojamas trimate forma, pavyzdžiui, produkto forma arba jo pakuotė.

 

Spalvinis per se (kaip toks) prekių ženklas yra ženklas, kurį sudaro viena spalva ar dviejų ar daugiau spalvų derinys, naudojamas tik prekes ar paslaugas išskiriančiai spalvai ar spalvų deriniui užregistruoti.Viena spalva gali būti pripažinta prekių ženklu, jei ji įgyja antrinę reikšmę per naudojimą, t. y. šią spalvą vartotojai supranta kaip ja žymimų prekių skiriamąjį požymį.

 

Garsinis prekių ženklas yra ženklas, kuriame muzikos garsai turi būti pavaizduoti grafiškai, naudojant, pavyzdžiui, muzikos natas. Paprasčiausiu garsinio ženklo pavyzdžiu galėtų būti muzikinis intarpas arba melodija televizijos ar radijo programos pradžioje.

 

Kvapas ar skonis prekių ženklu paprastai neregistruojami.

Kuo skiriasi dizainas nuo prekių ženklo?

Skiriasi dizaino ir prekių ženklo naudojimo paskirtis, pagrindinė funkcija.

 

Dizainas – tai viso gaminio ar jo dalies vaizdas, sudarytas iš gaminio ir (arba) jo ornamentikos specifinių savybių – trimačių: kontūrų, formos, ar dvimačių: linijų, spalvų, tekstūros ir arba medžiagos. Šie požymiai sukuria individualias savybes turinčio gaminio vaizdą.

 

Prekių ženklas yra žymuo, naudojamas prekėms ar paslaugoms žymėti ir  vieno asmens prekėms ar paslaugoms nuo kito asmens prekių ar paslaugų atskirti. Pagal prekių ženklą vartotojas gali nustatyti  prekės ar paslaugos kilmę, tai yra prekių gamintoją  arba paslaugų tiekėją. Be skiriamosios ir kilmės funkcijų prekių ženklas taip pat atlieka kokybės, reklamos, estetinę ir kitas funkcijas.

Kas yra geografinė nuoroda ir kuo ji skiriasi nuo prekių ženklo?

Geografinė nuoroda yra žymuo (paprastai vietovardis ar kitas žodis, žymuo, nurodantis sąsają su vietove), pagal kurį galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti, kad prekė yra kilusi iš tam tikros geografinės vietos (teritorijos, regiono ar vietovės), ir kai tos prekės kokybė, reputacija ar kitos esminės savybės tiesiogiai siejasi su prekės geografine kilme.

 

Geografinės nuorodos gali būti saugomos kaip atskiras objektas pagal ES teisės aktus arba kaip prekių ženklas, jeigu geografinė nuoroda yra sudėtinė prekių ženklo dalis ir jei pareiškėjas ar ženklo savininkas turi teisę savo ženkle ją naudoti.

 

Champagne (šampanas), Prosciutto di Parma (Parmos kumpis), Cognac (konjakas), sūris „Liliputas“, Daujėnų duona, midus „Stakliškės“, lietuviškas varškės sūris saugomos kaip kilmės ar geografinės nuorodos.

 

Daugiau informacijos apie geografinių nuorodų apsaugą ES ir Lietuvoje galima rasti Žemės ūkio ministerijos tinklalapyje.

Kas yra nesaugomas ženklo elementas?

Nesaugomas prekių ženklo elementas yra sudėtinis šio ženklo elementas, kuris negalėtų būti registruojamas kaip atskiras (savarankiškas), nes jo registracija galėtų sukelti abejonių dėl ženklo suteikiamos apsaugos apimties. Tokie elementai gali būti ir saugomi tik visumoje, jeigu ženklas kaip visuma elementų atitinka kitus Prekių ženklų įstatymo reikalavimus.

 

Elementai prekių ženkle gali būti pripažįstami nesaugomais pareiškėjo arba ženklo savininko prašymu, Valstybinio patentų biuro arba teismo sprendimu. Nesaugomi ženklo elementai nesuteikia ženklo savininkui išimtinių teisių į juos. Ženkle esantys elementai, sutampantys su prekių ar paslaugų sąraše išvardintų prekių ar paslaugų pavadinimais, laikomi savaime suprantamais nesaugomais ženklo elementais.

Kodėl turėčiau registruoti prekių ženklą?

Teisė į prekių ženklą yra nuosavybė, saugoma pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnį. Prekių ženklo registracija ženklo savininkui suteikia išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti tapatų ar klaidinamai panašų žymenį tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms toje teritorijoje, kurioje ženklas įregistruotas, pvz., Lietuvoje ar kitoje valstybėje, Europos Sąjungoje (Europos Sąjungos ženklo registracijos Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyboje atveju), kitoje šalyje ar keliose šalyse vienu metu (tarptautinės prekių ženklo registracijos Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijoje atveju).

 

Pažymėtina, kad prekių ženklo registracija nėra privaloma žymens naudojimo komercinėje veikloje sąlyga. Kai kuriais atvejais gali būti saugomas ir neįregistruotas žymuo (pavyzdžiui, plačiai žinomas ženklas pagal Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymą arba kaip pirmumą turintis žymuo pagal konkurencijos teisę.

Kas yra Europos Sąjungos prekių ženklas?

Europos Sąjungos prekių ženklas yra ženklas, kuris yra įregistruotas paduodant vieną paraišką Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai ir vieningai saugomas visoje Europos Sąjungoje, t. y., visose 28 ES valstybėse narėse.

 

Europos Sąjungos prekių ženklo registravimo ir apsaugos tvarką nustato 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo.

Kuo skiriasi nacionalinė, Europos Sąjungos ir tarptautinė prekių ženklo registracija?

Prekių ženklų galiojimas pagrįstas teritoriniu principu. Nacionalinė registracija taikoma tuomet, kai siekiama teisių apsaugos vienoje valstybėje. Nacionalinis prekių ženklas galioja tik tos valstybės, kurioje jis yra įregistruotas, teritorijoje.

 

Europos Sąjungos prekių ženklo registracija taikoma tuomet, kai siekiama teisių apsaugos visoje Europos Sąjungoje. Europos Sąjungos prekių ženklas galioja visoje Europos Sąjungos teritorijoje.

 

Tarptautinė prekių ženklo paraiška paduodama siekiant teisių apsaugos vienoje arba keliose pasirinktose valstybėse, Madrido sutarties dėl tarptautinės prekių ženklų registracijos protokolo narėse. Pažymėtina, kad tarptautinei ženklo registracijai pradėti užtenka vienos paraiškos. Tas pats žymuo gali būti nacionalinės, Europos Sąjungos ir tarptautinės registracijos objektas.

Kas turi teisę paduoti prekių ženklo paraišką ir gauti prekių ženklo registracijos liudijimą?

Paraišką gali paduoti fizinis ar juridinis asmuo, norintis savo vardu įregistruoti prekių ženklą ir įgyti prekių ženklo savininko teises Lietuvos Respublikoje.

 

Prekių ženklo paraišką paduoti turi teisę keletas fizinių ar juridinių asmenų arba fiziniai ir juridiniai asmenys kartu, kurie, įregistravus prekių ženklą, pripažįstami prekių ženklo bendraturčiais.

 

Užsienio valstybių fiziniai asmenys, nuolat negyvenantys Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, neturintys Lietuvos Respublikoje įregistruoto filialo arba atstovybės arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje savo buveinės, filialo arba atstovybės, privalo paraiškas paduoti ir visus veiksmus Valstybiniame patentų biure vykdyti per Lietuvos Respublikos patentinį patikėtinį.

Kas yra patentinis patikėtinis? Ar privalu naudotis jo paslaugomis?

Patentinis patikėtinis – fizinis asmuo, teikiantis atstovavimo Valstybiniame patentų biure, konsultavimo, paieškų ir kitas paslaugas, susijusias su pramoninės nuosavybės objektų registravimu, teisių apsauga, gynimu. Patentiniai patikėtiniai yra privatūs asmenys, teikiantys paslaugas klientams atstovavimo, pavedimo sutarčių, įgaliojimo pagrindais. Tam, kad asmuo taptų patentiniu patikėtiniu, jis turi atitikti nustatytus reikalavimus, išlaikyti patentinio patikėtinio egzaminą ir būti įrašytas į Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių sąrašą, kurį galima rasti Valstybinio patentų biuro tinklalapyje.

 

Patentinių patikėtinių paslaugomis naudotis neprivaloma, išskyrus atvejus, kai asmenys, besikreipiantys į Valstybinį patentų biurą, yra užsienio valstybių fiziniai asmenys, nuolat negyvenantys Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, neturintys Lietuvos Respublikoje įregistruoto filialo arba atstovybės arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje savo buveinės, filialo arba atstovybės.

Nuo kada atsiranda teisė į prekių ženklą?

Teisė į prekių ženklą atsiranda nuo prekių ženklo naudojimo pradžios momento. Tačiau ši teisė turi būti realizuota, t. y., pradėjus naudoti prekių ženklą ir norint gauti prekių ženklo registracijos liudijimą, turi būti paduota paraiška, nuo kurios padavimo ar prioriteto datos skaičiuojami atitinkami teisinės apsaugos terminai.

 

Nuo prekių ženklo paraiškos padavimo datos atsiranda pirmumo teisė į prekių ženklą ir suteikiama laikina apsauga iki prekių ženklo liudijimo išdavimo. Išdavus prekių ženklo registracijos liudijimą, jo savininkas gali įgyvendinti ir ginti savo teises į prekių ženklą visą jo galiojimo laikotarpį (ženklas registruojamas dešimčiai metų, pratęsimas galimas kas 10 metų ir pratęsimų skaičius neribojamas).

 

Neregistruotas prekių ženklas gali būti apsaugotas ir pagal Konkurencijos įstatymo 15 str., tačiau tokiu atveju yra daug sudėtingiau įrodyti prekių ženklo pirmumo faktą.

Kas yra prekių ženklo prioritetas?

Prioritetas – tai laikotarpis, per kurį galima prašyti prekių ženklo apsaugos nuo pirmosios ženklo paraiškos padavimo, remiantis pirmosios prekių ženklo paraiškos kitose valstybėse padavimo ar tarptautinės parodos, kurioje pirmą kartą buvo pademonstruotas prekių ženklas, data.

 

Prekių ženklo prioritetas negali būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai.

 

Kilus ginčui, teisės į prekių ženklą atsiradimo data nustatoma pagal prioriteto datą.

Kaip sužinoti, ar panašus ženklas nėra įregistruotas?

Kadangi Valstybinis patentų biuras neatlieka ekspertizės dėl galimo trečiųjų asmenų teisių pažeidimo (pagal Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnį), t. y., netikrina pareikšto registruoti prekių ženklo galimo klaidinamo panašumo į pareikštus registruoti ar įregistruotus kitų pareiškėjų prekių ženklus, todėl pareiškėjas (jo atstovas) turėtų atlikti paiešką duomenų bazėse. Paiešką galima atlikti viešai ir nemokamai prieinamose Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautinių prekių ženklų duomenų bazėse. Pažymėtina, kad įsitikinti, ar ženklas nėra įregistruotas, rekomenduotume prieš paduodant paraišką Valstybiniam patentų biurui.

 

Lietuvoje galioja nacionaliniai prekių ženklai, tarptautiniai prekių ženklai (tarptautinių ženklų registracijos išplėstos į Lietuvą) bei Europos Sąjungos prekių ženklai.

 

Paiešką dėl anksčiau pareikštų registruoti ar įregistruotų nacionalinių prekių ženklų galima atlikti VPB internetinėje duomenų bazėje, kurią galima rasti VPB tinklalapyje. Paiešką galima atlikti pagal žymens žodinę dalį, paraiškos numerį, registracijos numerį, prekes ir paslaugas, savininko pavadinimą, tarptautinės ženklų vaizdinių elementų klasifikacijos indeksus.

 

Be to, nemokamai galima naudotis Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos internetine duomenų baze „TMview“, kuri apima Europos Sąjungos prekių ženklus, tarptautinius prekių ženklus, registruojamus Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO), ES valstybių narių bei kelių kitų šalių nacionalinius prekių ženklus.

 

Tarptautinės registracijos prekių ženklų paiešką galima nemokamai atlikti Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos duomenų bazėje ROMARIN.

Kaip galiu prieštarauti kito asmens prekių ženklo registracijai?

Suinteresuoti asmenys per 3 mėnesius nuo įregistruoto ženklo paskelbimo Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje dienos gali užprotestuoti ženklo registraciją paduodami motyvuotą rašytinį protestą Valstybinio patentų biuro Apeliaciniam skyriui.

 

Už protesto padavimą turi būti sumokėtas 92 eurų mokestis. Protestą galimą paduoti užpildžius P-2 formą, arba internetu per VPB elektroninių paslaugų sistemą.

Kokias teises turi įregistruoto ženklo savininkas?

Ankstesnio panašaus arba tapataus ženklo (tai gali būti arba nacionalinis, arba Europos Sąjungos, arba tarptautinis prekių ženklas, galiojantis Lietuvoje) savininkai turi išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti tapatų ar klaidinamai panašų žymenį tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms. Draudimas kitiems asmenims naudoti prekių ženklą apima ir draudimą naudoti tapatų ar panašų žymenį į saugomą prekių ženklą komercinėje veikloje. Prekių ženklo savininkas turi teisę drausti jo teises pažeidžiančių prekių importą ar eksportą. Prašymai taikyti muitinės priežiūros priemones pateikiami Muitinės departamentui. Tam tikrais atvejais muitinės priežiūros priemones muitinė gali taikyti ir savo iniciatyva (ex officio), nesant atitinkamo ženklo savininko prašymo.

 

Ankstesnio ženklo savininkai taip pat turi teisę protestuoti ženklo registraciją Valstybiniame patentų biure per 3 mėnesius nuo įregistruoto ženklo paskelbimo Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje dienos, paduodant protestą Valstybinio patentų biuro Apeliaciniam skyriui.

 

Savininko teisės pasibaigia, kai prekių ženklu pažymėtos prekės išleidžiamos į Europos Sąjungos rinką paties prekių ženklo savininko ar su jo sutikimu, išskyrus atvejus, kai yra pagrįstų priežasčių nesutikti su tolesniu prekių komercializavimu (pvz., išleidus prekes į rinką, pasikeitė ar pablogėjo jų kokybė).

 

Ženklo savininkas negali drausti kitiems asmenims žymenų, jeigu naudojama asmens vardas ir pavardė, jeigu reikia nurodyti prekių ar paslaugų paskirtį, kiekį, kokybę ir kitas charakteristikas, jeigu tokios veikos atliekamos nekomerciniais tikslais.

 

Teisės į prekių ženklus gali būti perduodamos, suteikiamos licencijos, įkeičiamos ir areštuojamos.

 

Už prekių ženklo savininko teisių pažeidimą yra numatyta civilinė, baudžiamoji ir administracinė atsakomybė.

Kada prekių ženklo registraciją galima pripažinti negaliojančia ar panaikinti?

Esama dviejų ženklo pripažinimo negaliojančiu pagrindų rūšių: absoliutūs negaliojimo pagrindai ir santykiniai negaliojimo pagrindai.

 

Absoliutūs negaliojimo pagrindai nustato reikalavimus, kuriems esant žymuo negali būti laikomas prekių ženklu (žymuo yra aprašomojo pobūdžio, neturi skiriamojo požymio, yra didelės vertės simbolis, pareiškėjas, paduodamas paraišką, veikė nesąžiningai ir pan.). Registruojamo nacionalinio ženklo atitikimą šiems reikalavimams tikrina Valstybinis patentų biuras.

 

Santykiniai negaliojimo pagrindai yra susiję su ankstesnėmis teisėmis, kurios turi pirmenybę vėlesnio prekių ženklo atžvilgiu. Pavyzdžiui, tai gali būti ankstesnė teisė į prekių ženklą, į juridinio asmens pavadinimą, teisė į asmens atvaizdą, autorių teisės ir pramoninės nuosavybės teisė, pvz., teisė į pramoninį dizainą.

 

Prekių ženklo registracija gali būti panaikinta, jei savininkas penkerius metus po prekių ženklo įregistravimo faktiškai nepradėjo jo naudoti arba nepradėjo jo naudoti penkerius metus iš eilės ir nėra tokį nenaudojimą pateisinančių priežasčių, arba dėl savininko veikimo arba neveikimo prekių ženklas tapo bendriniu prekių ir paslaugų, dėl kurių jis įregistruotas, ženklu, arba savininko naudojamas prekių ženklas klaidina visuomenę.

 

Pažymėtina, kad vėlesnio ženklo registracija šiam nesuteikia „imuniteto“ nuo uždraudimo jį naudoti komercinėje veikloje.

 

Ginčai dėl nacionalinių prekių ženklų pripažinimo negaliojančiais ar panaikinimo nagrinėjami Vilniaus apygardos teisme.

Kur Lietuvoje sprendžiami ginčai dėl prekių ženklų?

Ginčai dėl prekių ženklų gali būti sprendžiami ikiteisminiu ir teisminiu keliu.

 

Ginčus dėl įregistruotų prekių ženklų negaliojimo ar panaikinimo, ženklų savininko teisių gynimo ar dėl ženklo pripažinimo plačiai žinomu sprendžia Vilniaus apygardos teismas.

 

Iki ženklo registracijos liudijimo išdavimo atsiradusius ginčus galima spręsti Valstybinio patentų biuro Apeliaciniame skyriuje: ankstesnio ženklo savininkai turi teisę protestuoti ženklo registraciją Valstybiniame patentų biure, per 3 mėnesius nuo įregistruoto ženklo paskelbimo Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje dienos paduodami protestą Valstybinio patentų biuro Apeliaciniam skyriui. Už protesto pareiškimą nustatytas 92 eurų mokestis.

 

Ginčai dėl prekių ženklų, išskyrus ginčus dėl prekių ženklų registracijos, gali būti sprendžiami ir arbitraže.

Ar prekių ženklas gali būti panaudotas ginantis nuo galimai neteisėtos domeno registracijos?

Anksčiau įregistruoto ženklo savininkas turi išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį. Pažymėtina, kad Lietuvos teismų praktikos bylose dėl prekių ženklų ir domenų pagal analogiją taikomas 2004 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 874/2004, nustatantis .eu Aukščiausio lygio domeno įdiegimo ir funkcijų viešosios tvarkos taisykles bei registracijai taikomus principus.

Kiek laiko galioja prekių ženklo registracija?

Prekių ženklo registracija galioja dešimt metų nuo paraiškos padavimo datos. Prekių ženklo registracijos galiojimo terminas gali būti pratęstas 10 metų laikotarpiui. Pratęsimų skaičius nėra ribojamas.

Ar būtina registruoti prekių ženklo licencinę sutartį ar franšizės sutartį Valstybiniame patentų biure?

Licencinė sutartis gali, tačiau neprivalo būti įregistruota Valstybinio patentų biuro tvarkomame Prekių ženklų registre.

 

Jeigu franšizės sutarties dalykas yra prekių ženklas, franšizės sutarties sudarymo faktas taip pat turi būti įregistruotas Valstybiniame patentų biure (Civilinio kodekso 6.767 straipsnio 3 dalis).

Ar, norint prekių ženkle panaudoti Lietuvos vardą, kitus Lietuvos heraldikos simbolius (herbą, vėliavą, Gediminaičių stulpus ir pan.), būtina gauti kokį nors leidimą? Ar reikalingi leidimai ir norint registruoti prekių ženklą su kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų simbolika?

Taip, norint įregistruoti prekių ženklą, kuriame yra naudojami oficialūs Lietuvos valstybės simboliai, turi būti gautas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro leidimas.

 

Pareiškėjas, pageidaujantis įregistruoti prekių ženklą su Lietuvos valstybės simbolika, per Lietuvos Respublikos valstybinį patentų biurą pateikia teisingumo ministrui adresuotą prašymą.

 

Leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus ar juos mėgdžiojantį žymenį, taip pat garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus prekių ženkluose ir dizaine suteikimo komisija (toliau – Komisija) svarsto teisingumo ministrui adresuotą prašymą ir teikia motyvuotą siūlymą.

 

Teisingumo ministras, įvertinęs Komisijos siūlymą, priima sprendimą: suteikti leidimą vartoti Lietuvos valstybės simboliką prekių ženkle arba atsisakyti suteikti leidimą vartoti Lietuvos valstybės simboliką.

 

Jeigu norima įregistruoti prekių ženklą, kuriame naudojama kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų (pvz., Europos Sąjungos vėliavos mėlyna spalva su ratu išdėstytomis žvaigždutėmis) oficialūs, heraldiniai simboliai, būtina gauti tos valstybės ar tarptautinės organizacijos kompetentingos institucijos leidimą.

 

Pažymėtina, kad bet koks oficialių Lietuvos valstybės (Lietuvos vardo, vėliavos, Vyčio, Gedimino stulpų ir kt.) ar kitų valstybių, tarptautinių organizacijų simbolių naudojimas, net ir neregistruojant prekių ženklo, turi būti pagarbus ir nežeminantis.

 
 
PROCEDŪROS

Per kiek laiko įregistruojamas prekių ženklas?

Teisė į prekių ženklą atsiranda nuo ženklo paraiškos padavimo ar prioriteto datos. Vidutiniškai prekių ženklas įregistruojamas per  8-12 mėnesių nuo paraiškos padavimo dienos. Prekių ženklo įregistravimo ir registracijos liudijimo išdavimo terminas priklauso nuo pareiškėjo, suinteresuotų asmenų veiksmų ir įstatyme nustatytų terminų laikymosi.

 

Paskelbus apie prekių ženklo registraciją, suinteresuoti asmenys gali paduoti protestą per 3 mėnesius nuo paskelbimo dienos. Protesto padavimas sustabdo ženklo registracijos liudijimo išdavimą iki protesto išnagrinėjimo.

 

Nuo paraiškos padavimo datos atsiranda pirmumo teisė į prekių ženklą ir suteikiama laikina apsauga iki prekių ženklo liudijimo išdavimo (Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas, 12 str., 3 dalis).

 

Grafike parodyta vidutinė nacionalinės prekių ženklo paraiškos nagrinėjimo trukmė, kuri priklauso nuo pareiškėjo, suinteresuotų asmenų veiksmų ir įstatyme nustatytų terminų laikymosi.

 

Kaip paduoti prekių ženklo paraišką ir įregistruoti prekių ženklą?

Norėdami įregistruoti prekių ženklą Lietuvoje, Valstybiniam patentų biurui (VPB) turite pateikti paraišką, kuri atitinka Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymą ir Prekių ženklų registravimo taisykles.

Paraišką VPB galima paduoti šiais būdais:

·       internetu paduodant elektroninę paraišką;

·       siunčiant užpildytą paraiškos formą įprastu paštu VPB adresu: Kalvarijų g. 3, 09310 Vilnius;

·       pateikiant paraišką tiesiogiai VPB Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus 401 kabinete darbo valandomis (pirmadienį ir trečiadienį nuo 8 iki 17 val., antradienį ir ketvirtadienį nuo 8 iki 18 val., penktadienį nuo 8 iki 15.45 val. Pietų pertrauka – nuo 12 iki 12.45 val. Nustatytos švenčių dienos – nedarbo dienos. Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas trumpinamas 1 valanda);

·       prekių ženklų paraiškos dokumentai negali būti paduodami faksu ar elektroniniu paštu.

Kokius dokumentus reikia pateikti, norint gauti prekių ženklo registracijos liudijimą?

Paraišką prekių ženklui registruoti sudaro:

1.    prašymas įregistruoti ženklą ir išduoti prekių ženklo liudijimą, pasirašytas pareiškėjo ar jo atstovo (ZP-1 forma);

2.    pareiškėjo įgaliojimas asmeniui (jeigu paraišką paduoda įgaliotas asmuo);

3.    prioritetą patvirtinantis dokumentas pagal Prekių ženklų įstatymo 10 straipsnio 3 dalį (jeigu reikia);

4.    kompetentingų institucijų išduotas leidimas arba sutikimas pagal Prekių ženklų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 8 arba 9 punktą (jeigu reikia);

5.    teisių savininko jo teisių perėmėjo duotas sutikimas naudoti ženkle saugomą pramoninį dizainą ar kitą pramoninės nuosavybės objektą, autorių teisių saugomą literatūros, mokslo, meno kūrinį, žinomo asmens pavardę ar vardą, meninį pseudonimą ar kito asmens portretą pagal Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 6 punktą (jeigu reikia);

6.    kolektyvinio ženklo naudojimo nuostatai (jei reikia).

Prekių ženklo paraiškai suteikiama padavimo data, kai Valstybinis patentų biuras gavo:

1.  pasirašytą prašymą įregistruoti ženklą ir išduoti prekių ženklo liudijimą, kuriame yra pateikti bent šie duomenys:

·         pareiškėją ir jo atstovą identifikuojantys duomenys;

·         pareikšto registruoti ženklo vaizdas, išskyrus ženklo aprašą;

·         prekių ir (ar) paslaugų, kurioms žymėti pareikštas registruoti ženklas, pavadinimai, suskirstyti klasėmis pagal paraiškos padavimo dieną galiojančią Nicos klasifikaciją.

Kokia yra prekių ženklo paraiškos nagrinėjimo procedūra Valstybiniame patentų biure?

Prekių ženklo paraiškos nagrinėjimo procedūra susideda iš šių etapų:

 

Paraiškos dokumentų formali ekspertizė. Paraiškos padavimo data

Paraiškai, gautai tiesiogiai arba paštu, arba teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka elektroniniu būdu, VPB suteikia paraiškos gavimo datą ir numerį. Pareiškėjui arba jo atstovui išduodamas pranešimas apie dokumentų gavimą.

Jeigu paraiška gaunama paštu, paraiškos gavimo data laikoma paraiškos gavimo VPB data.

Paraiškos padavimo data laikoma ta diena, kai VPB gavo:

Ø  pasirašytą prašymą įregistruoti ženklą ir išduoti prekių ženklo liudijimą, kuriame yra pateikti bent šie duomenys:

·         pareiškėją ir jo atstovą identifikuojantys duomenys;

·         pareikšto registruoti ženklo vaizdas, išskyrus ženklo aprašą;

·         prekių ir (ar) paslaugų, kurioms žymėti pareikštas registruoti ženklas, pavadinimai, suskirstyti klasėmis pagal paraiškos padavimo dieną galiojančią Nicos klasifikaciją.

 

Paraiškos ekspertizė

Ekspertizė gali būti pagreitinta VPB direktoriaus sprendimu, jeigu pareiškėjas pateikia motyvuotą prašymą dėl ekspertizės pagreitinimo reikalingumo ir teisės į prekių ženklą pažeidimus pagrindžiančius įrodymus (pareikštos pretenzijos kitam asmeniui, įspėjant dėl galimų Prekių ženklų įstatymo 38 straipsnyje numatytų pažeidimų, kopija ir su tuo susiję dokumentai ar duomenys).

VPB Prekių ženklų ir dizaino skyriuje atliekama paraiškos ekspertizė, kurios metu nustatoma, ar pareiškėjas laikosi Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo ir Prekių ženklų registravimo taisyklių nustatytų reikalavimų.

Nustatęs, kad pateikti ne visi Taisyklių 69.1–69.8 punktuose nurodyti dokumentai (jeigu jie reikalingi), trūksta duomenų arba pateikti dokumentai ar duomenys neatitinka Įstatymo ir Taisyklių reikalavimų, ekspertas išsiunčia pareiškėjui arba jo atstovui pranešimą, kuriame nurodo, kokių dokumentų ir (ar) duomenų paraiškoje trūksta. Pranešime nurodomas 3 mėnesių terminas, per kurį paraiška turi būti papildyta ar pataisyta.

Jeigu pareiškėjas ar jo atstovas per 3 mėnesius nuo pranešimo dėl prekių ir (ar) paslaugų klasifikavimo pagal Nicos klasifikaciją išsiuntimo dienos pranešė, kad nesutinka su eksperto pasiūlymais ar neištaisė trūkumų, įskaitant Nicos klasifikacijos klasių antraščių naudojimą, ekspertas priima sprendimą atmesti visą paraišką arba tą jos dalį, kuri skirta toms prekėms ir (ar) paslaugoms, su kurių klasifikavimu nesutiko arba kurių trūkumų neištaisė pareiškėjas ar jo atstovas, ir apie tai praneša pareiškėjui ar jo atstovui.

Jeigu pareiškėjas ar jo atstovas nesutinka su eksperto pasiūlymu patikslinti prekių ir paslaugų klasifikavimą, susijusį su prekių ženklui taikomos apsaugos apimtimi, galutinį sprendimą dėl ženklo įregistravimo prekėms ir (ar) paslaugoms, su kurių patikslinimu nesutiko pareiškėjas ar jo atstovas, priima ekspertas, atlikdamas ženklo ekspertizę.

Jeigu per nurodytus terminus paraiška nepataisoma arba nurodyti dokumentai ar duomenys nepateikiami, ekspertas priima sprendimą dokumentą arba paraišką pripažinti nepaduotais. Sprendimas, nurodant jo priėmimo motyvus, išsiunčiamas pareiškėjui ar jo atstovui.

 

Ženklo ekspertizė

Atliekant ekspertizę, ženklas vertinamas toks, koks pareikštas registruoti.

Ženklo ekspertizės metu ekspertas nustato, ar žymuo, pareikštas registruoti kaip ženklas, atitinka Įstatymo 6 straipsnyje nustatytus reikalavimus, t. y.:

·         ar gali sudaryti ženklą pagal Prekių ženklų įstatymo 5 straipsnį;

·         ar turi skiriamąjį požymį;

·         ar dabartinėje kalboje ar sąžiningoje ir nusistovėjusioje veikloje arba prekybos praktikoje nėra tapęs bendriniu;

·         ar žymi arba nurodo tik prekių rūšį, kiekį, kokybę, paskirtį, vertę, geografinę kilmę, prekių pagaminimo ar paslaugų teikimo laiką, pagaminimo būdą arba kitas prekių ir (ar) paslaugų charakteristikas;

·         ar gali suklaidinti visuomenę, pavyzdžiui, dėl prekių ir (ar) paslaugų rūšies, kokybės ar geografinės kilmės;

·         ar neprieštarauja moralei ar viešajai tvarkai, etinėms visuomenės normoms, žmoniškumo principams;

·         ar nėra vien tik forma, kurią lemia pačių prekių rūšis, arba forma, būtina techniniam rezultatui gauti, arba forma, suteikianti prekėms esminę vertę;

·         ar yra gautas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka leidimas naudoti valstybės heraldikos objektus, garantinius ir prabos ženklus, taip pat pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus ženkle, kai ženklas sudarytas iš pastarųjų;

·         ar yra gautas kompetentingų valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijų sutikimas pagal Paryžiaus konvencijos 6(ter) straipsnį, kai ženkle panaudoti kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų herbai, vėliavos ar kiti oficialūs simboliai;

·         ar ženklas nėra didelės vertės simbolis, ypač religinis simbolis;

·         ar ženklas nesudarytas iš geografinės nuorodos arba turi geografinę nuorodą, skirtą žymėti prekėms, kilusioms iš kitos nei nurodytoji kilmės vieta, jeigu šios nuorodos naudojimas tokių prekių ženkle Lietuvos Respublikoje gali klaidinti visuomenę dėl tikrosios prekių kilmės vietos. Ši nuostata taikoma ir ženklams su geografine nuoroda, kuri, nors ir teisingai nurodo prekių kilmės vietą, tačiau gali klaidinti visuomenę neteisingai informuodama, kad prekės kilusios iš kitos vietos;

·         ar ženklas nėra sudarytas iš geografinės nuorodos arba turi geografinę nuorodą, skirtą žymėti vynui ar stipriems alkoholiniams gėrimams, kilusiems iš kitos nei nurodytoji kilmės vieta, net ir tada, kai jis nurodo tikrąją prekių kilmės vietą, arba kai ta geografinė nuoroda pateikiama išversta į kitą kalbą, ar kai ji vartojama su papildomais apibūdinamaisiais žodžiais, pavyzdžiui, „rūšis“, „tipas“, „stilius“, „imitacija“ ar panašiai.

Ekspertas neatlieka ženklo ekspertizės pagal Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnį, t. y.:

·         ar tapatus įregistruotam ar pareikštam registruoti ankstesniam ženklui tapačioms prekėms ir (ar) paslaugoms;

·         ar tapatus įregistruotam ar pareikštam registruoti ankstesniam ženklui tapačioms ar panašioms prekėms ir (ar) paslaugoms arba klaidinamai į jį panašus ir dėl to yra galimybė suklaidinti visuomenę, įskaitant ir klaidinamą asociaciją su ankstesniu ženklu;

·         ar tapatus Prekių ženklų įstatymo 9 straipsnio nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje pripažintam plačiai žinomu ženklui, priklausančiam kitam asmeniui, arba klaidinamai į jį panašus;

·         ar tapatus juridinio asmens pavadinimui arba klaidinamai panašus į juridinio asmens pavadinimą, priklausantį kitam asmeniui, kuris teisę į tą pavadinimą Lietuvos Respublikoje įgijo iki paraiškos įregistruoti ženklą padavimo arba prioriteto datos, jeigu datoje nurodytą dieną juridinis asmuo turėjo teisę į tą pačią ar panašią veiklą, kuriai gali būti priskiriamos įregistruotu ženklu žymimos prekės ir (ar) paslaugos;

·         ar tapatus Lietuvos Respublikoje saugomai geografinei nuorodai arba klaidinamai į ją panašus, išskyrus tokią nuorodą, kuri kaip nesaugomas elementas įtraukta į ženklą, registruojamą asmens, turinčio teisę naudoti tą geografinę nuorodą;

·         ar tapatus saugomam pramoniniam dizainui ar kitam pramoninės nuosavybės objektui, autorių teisių saugomam literatūros, mokslo, meno kūriniui, žinomo asmens pavardei ar vardui, meniniam pseudonimui ar kito asmens portretui arba yra klaidinamai į jį panašus, išskyrus atvejus, kai šių teisių savininkas ar jo teisių perėmėjas yra davęs sutikimą;

·         ar tapatus ankstesniam Europos Sąjungos prekių ženklui arba į jį panašus, jeigu vėlesnis ženklas įregistruotas prekėms ir (ar) paslaugoms, nepanašioms į prekes ir (ar) paslaugas, kurioms registruotas ankstesnis Europos Sąjungos prekių ženklas, jeigu ankstesnis Europos Sąjungos prekių ženklas turi reputaciją Europos Sąjungoje ir jeigu dėl neteisėto vėlesnio ženklo naudojimo gali atsirasti galimybė nesąžiningai įgyti pranašumą arba pažeisti ankstesnio Europos Sąjungos prekių ženklo skiriamąjį požymį, arba pakenkti jo reputacijai;

·         ar tapatus ankstesniam ženklui arba į jį panašus, jeigu vėlesnis ženklas įregistruotas prekėms ir (ar) paslaugoms, nepanašioms į prekes ir (ar) paslaugas, kurioms registruotas ankstesnis ženklas, jeigu ankstesnis ženklas turi reputaciją Lietuvos Respublikoje ir jeigu dėl neteisėto vėlesnio ženklo naudojimo gali atsirasti galimybė nesąžiningai įgyti pranašumą arba pažeisti ankstesnio ženklo skiriamąjį požymį, arba pakenkti jo reputacijai.

Atlikdamas prekių ženklo ekspertizę ir nustatęs, kad reikalinga papildoma informacija, ekspertas išsiunčia pareiškėjui pranešimą, kuriame nurodo, kokią papildomą informaciją turėtų pateikti pareiškėjas ir 3 mėnesių terminą, per kurį ši informacija turi būti pateikta.

Jeigu pareikštas ženklas neatitinka Įstatymo 6 straipsnyje nustatytų reikalavimų, ekspertas priima sprendimą neregistruoti ženklo visoms arba daliai prekių ir (ar) paslaugų. Eksperto sprendimas, kuriame nurodyti atsisakymo registruoti ženklą pagrindai ir motyvai, išsiunčiamas pareiškėjui ar jo atstovui.

 

Pakartotinė ekspertizė

Pareiškėjas ar jo atstovas turi teisę per 3 mėnesius nuo sprendimo neregistruoti ženklo arba ženklo neregistruoti daliai prekių ir (ar) paslaugų išsiuntimo dienos raštu pateikti VPB motyvuotą prašymą atlikti pakartotinę ekspertizę. Prašyme turi būti nurodyti argumentai, kodėl nesutinkama su eksperto sprendimu, ir pridedami įrodymai, kurie pagrindžia pareiškėjo argumentus.

Terminas paduoti prašymą atlikti pakartotinę ekspertizę gali būti pratęstas pareiškėjui ar jo atstovui pateikus rašytinį prašymą VPB ir duomenis apie sumokėtą mokestį už termino pratęsimą (23 eurus). Rašytinis prašymas pratęsti terminą turi būti paduotas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo termino pasibaigimo dienos.

Jeigu per 2 mėnesius nuo pirmojo 3 mėnesių termino pabaigos VPB negauna prašymo dėl pakartotinės ekspertizės, sprendimas neregistruoti prekių ženklo įsigalioja.

 

Apeliacijos padavimas

Pareiškėjas ar jo atstovas, nesutinkantis su pakartotinės ekspertizės metu eksperto priimtu sprendimu, turi teisę per 3 mėnesius nuo šio sprendimo išsiuntimo dienos paduoti apeliaciją VPB Apeliaciniam skyriui Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklių nustatyta tvarka.

Už apeliacijos padavimą turi būti sumokėtas 34 eurų mokestis.

 

Ženklo įregistravimas

Nustatęs, kad pareikštas ženklas atitinka Prekių ženklų įstatymo 6 straipsnio reikalavimus, ekspertas priima sprendimą ženklą įregistruoti.

Jeigu priimtas sprendimas neregistruoti ženklo daliai prekių ir (ar) paslaugų ir jeigu pareiškėjas per Taisyklėse nustatytus terminus neprašo atlikti pakartotinės ekspertizės arba nepaduoda apeliacijos, ekspertas priima sprendimą įregistruoti ženklą daliai prekių ir (ar) paslaugų.

Eksperto sprendimas, kuriame nurodomos prekės ir paslaugos, kurioms bus registruojamas ženklas, ir mokesčio už registravimą, paskelbimą ir registracijos liudijimo išdavimą sumokėjimo sąlygos, išsiunčiamas pareiškėjui ar jo atstovui.

Pareiškėjas ar jo atstovas per 3 mėnesius nuo eksperto sprendimo išsiuntimo datos turi sumokėti 69 eurų mokestį už prekių ženklo registravimą, paskelbimą ir liudijimo išdavimą bei pateikti duomenis VPB apie mokesčio sumokėjimą.

Duomenys apie prekių ženklo įregistravimą skelbiami VPB interneto svetainėje elektroniniame VPB oficialiame biuletenyje.

 

Paraiškos atšaukimas

Jeigu pareiškėjas ar jo atstovas per 3 mėnesius nuo sprendimo įregistruoti prekių ženklą išsiuntimo dienos nesumoka nustatyto mokesčio už ženklo įregistravimą, paskelbimą ir liudijimo išdavimą, paraiška laikoma atšaukta.

Terminas sumokėti mokestį ženklo įregistravimą gali būti pratęstas pareiškėjui ar jo atstovui pateikus rašytinį prašymą VPB ir duomenis apie sumokėtą mokestį už termino pratęsimą (23 eurus).

Jeigu per 2 mėnesius nuo pirmojo 3 mėnesių termino pabaigos VPB negauna informacijos apie mokesčių sumokėjimą, sprendimą apie paraiškos atšaukimą įrašo į Prekių ženklų registro duomenų bazę.

Pareiškėjas ar jo atstovas savo iniciatyva padavęs prašymą turi teisę bet kuriuo paraiškos ar ženklo ekspertizės metu iki ženklo įregistravimo atšaukti savo paraišką arba sumažinti paraiškoje nurodytų prekių ir (ar) paslaugų sąrašą.

 

Ženklo registracijos užprotestavimas

Suinteresuoti asmenys per 3 mėnesius nuo įregistruoto ženklo paskelbimo VPB oficialiame biuletenyje dienos gali užprotestuoti ženklo registraciją, raštu paduodami Apeliaciniam skyriui motyvuotą protestą.

Už protesto padavimą turi būti sumokėtas 92 eurų mokestis.

Protestų nagrinėjimo tvarką nustato Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklės.

Apeliaciniam skyriui priėmus sprendimą ženklo registraciją pripažinti negaliojančia visoms arba daliai prekių ir (ar) paslaugų, tai įrašoma į Prekių ženklų registrą ir paskelbiama VPB oficialiame biuletenyje.

 

Ženklo registracijos liudijimo išdavimas

Valstybinis patentų biuras įregistruoto ženklo savininkui ar jo atstovui išduoda ženklo registracijos liudijimą, jeigu Prekių ženklų įstatymo nustatyta tvarka nebuvo pareikštas protestas arba jeigu protestas buvo atmestas ar patenkintas iš dalies.

 
 
MOKESČIAI

Kiek kainuoja prekių ženklo registracija Lietuvoje?

Mokesčiai nustatyti Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymu. Mokesčiai mokami į valstybės biudžetą.

 

Mokesčiai paprastai skirstomi į procedūrinius (susijusius su registravimu) ir galiojimo termino pratęsimo. Procedūrinių  mokesčių dydis priklauso nuo prekių ir paslaugų, kurioms žymėti registruojamas prekių ženklas, skaičiaus, įstatyme nustatytų terminų laikymosi ir kt. Galiojimo termino pratęsimo mokesčiai mokami kas 10 metų. Informacija apie prekių ženklų mokesčius.

Kiek kainuoja Europos Sąjungos (ES) prekių ženklo registracija?

  

 

Eurai

Pagrindinis mokestis už prekių ženklo paraišką

1000

Pagrindinis mokestis už prekių ženklo paraišką (elektroninė paraiška)

850

Mokestis už antrąją prekių ir paslaugų klasę, kuri nurodoma prekių ženklo paraiškoje

50

Mokestis už kiekvieną papildomą prekių ir paslaugų klasę, kai su prekių ženklu susijusių klasių yra daugiau nei dvi

150

Protesto mokestis

320

Pagrindinis mokestis už prekių ženklo registracijos galiojimo termino pratęsimą

1000

Elektroninio prekių ženklo registracijos galiojimo termino pratęsimo mokestis

850

Mokestis už antrąją prekių ir paslaugų klasę, pratęsiant ženklo registracijos galiojimo terminą

50

Mokestis už kiekvieną papildomą prekių ir paslaugų klasę, kai jų yra daugiau nei dvi, pratęsiant ženklo registracijos galiojimo terminą

150

Papildomas mokestis, taikomas pavėlavus sumokėti registracijos galiojimo termino pratęsimo mokestį arba pateikti pratęsimo prašymą

25 %,

bet ne daugiau kaip 1500

Mokestis už paraiškos atšaukimą arba ženklo pripažinimą negaliojančiu

630

Šioje lentelėje pateikti pagrindiniai prekių ženklo paraiškos padavimo, registracijos termino pratęsimo ir kiti mokesčiai. Išsami informacija apie Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (ESINT) mokesčius ir mokėjimo tvarką – ESINT svetainėje.

Kiek kainuoja tarptautinė prekių ženklo registracija?

Mokestis už tarptautinės prekių ženklo paraiškos pagal Madrido sutarties protokolą padavimą yra sudėtinis ir jį sudaro:

1.      pagrindinis mokestis;

2.      pridėtinis mokestis, priklausantis nuo paraiškoje nurodytų prekių ar paslaugų klasių skaičiaus;

3.      papildomas mokestis, priklausantis nuo nurodytų Sutarties šalių skaičiaus;

4.      arba atskirasis Sutarties šalies mokestis.

 

1.    Pagrindinis mokestis

Šveicarijos frankai

1.1. kai prekių ženklas nespalvotas

653

1.2. kai prekių ženklas spalvotas

903

2.    Pridėtinis mokestis už kiekvieną po trečios einančią prekių ar paslaugų klasę, išskyrus, kai paraiškoje nurodytos Sutarties šalys, kurių atžvilgiu mokamas atskiras mokestis

100

3.    Papildomas mokestis už Sutarties šalį, išskyrus, kai paraiškoje nurodyta Sutarties šalis yra Sutarties šalis, kurios atžvilgiu mokamas atskiras mokestis

100

4.    Sutarties šalies atskirasis mokestis: konkrečią sumą nustato kiekviena sutarties šalis atskirai, jų dydžius galima rasti PINO interneto svetainėje

 

5.    Mokestis už prekių ženklo galiojimo termino pratęsimą*

653

6.    Mokestis už kiekvieną po trečios einančią prekių ar paslaugų klasę, pratęsiant galiojimą, išskyrus, kai paraiškoje nurodytos Sutarties šalys, kurių atžvilgiu mokamas atskiras mokestis

100

7.    Mokestis už kiekvieną Sutarties šalį, pratęsiant galiojimą, išskyrus, kai paraiškoje nurodyta Sutarties šalis yra Sutarties šalis, kurios atžvilgiu mokamas atskiras mokestis

100

8.    Sutarties šalies atskirasis mokestis, pratęsiant galiojimą: konkrečią sumą nustato kiekviena sutarties šalis atskirai, jų dydžius galima rasti PINO interneto svetainėje

 

* Mokestis už prekių ženklo paraiškos registracijos galiojimo termino pratęsimą, mokamas pasibaigus nustatytam terminui, bet ne vėliau kaip per 6 mėnesius, didinamas 50 procentų.

 

Visus mokesčius, mokamus už tarptautinę prekių ženklo paraišką, jų dydžius ir mokėjimo tvarką, taip pat mokesčių skaičiuoklę galima rasti PINO  interneto svetainėje.

Kada privaloma sumokėti mokestį už nacionalinę prekių ženklo paraišką?

Paraiškos padavimo mokestį privaloma sumokėti ir tai patvirtinančius duomenis pateikti VPB per 1 mėnesį nuo paraiškos padavimo datos. Mokestis už paraiškos padavimą priklauso nuo klasių skaičiaus: esant nurodytai vienai klasei, paraiškos padavimo mokestis yra 69 eurai, už kiekvieną papildomą klasę mokama po 34 eurus. Kitus mokesčius už VPB atliekamus veiksmus rasite Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatyme.

Kaip galima sumokėti mokestį už prekių ženklo paraiškos padavimą?

Mokesčius galima sumokėti grynaisiais pinigais banke, mokėjimo pavedimu (nurodymu) ar pašto perlaida. Mokesčiai mokami Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI prie FM) (įmonės kodas 188659752) į šias biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:

 

Sąskaitos Nr.

Banko kodas

Banko pavadinimas

SWIFT kodas

LT74 4010 0510 0132 4763

40100

AB DNB bankas

AGBLLT2X

LT05 7044 0600 0788 7175

70440

AB SEB bankas

CBVILT2X

LT32 7180 0000 0014 1038

71800

AB Šiaulių bankas

CBSBLT26

LT74 7400 0000 0872 3870

74000

Danske Bank A/S Lietuvos filialas

SMPOLT22

LT12 2140 0300 0268 0220

21400

Nordea Bank AB Lietuvos skyrius

NDEALT2X

LT24 7300 0101 1239 4300

73000

AB Swedbank

HABALT22

LT42 7230 0000 0012 0025

72300

UAB Medicinos bankas

MDBALT22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Būtina nurodyti įmokos kodą: 5310; mokėjimo paskirtį: nurodomas konkretus veiksmas, už kurį mokamas mokestis, ir paraiškos ar registracijos liudijimo numeris, jei žinomas.

 

Duomenys apie mokesčių sumokėjimą pateikiami Valstybiniam patentų biurui prašyme ar dokumente, nurodant mokesčio sumokėjimą patvirtinančius duomenis arba pateikiant tai patvirtinančius dokumentus (jų kopijas).

Ar, registruojant prekių ženklus, taikomos mokesčių lengvatos?

Ne, registruojant prekių ženklus, mokesčių lengvatos nėra numatytos.

Iš kur turi gauti pranešimą apie reikiamus sumokėti mokesčius?

Oficialius pranešimus apie mokesčius, kuriuos turite sumokėti už prekių ženklo registravimą, jo galiojimą ar kitus mokesčius, turite gauti tiesiogiai iš Valstybinio patentų biuro.

 

Už prekių ženklo registravimo ir galiojimo mokesčių sumokėjimą nustatytais terminais yra atsakingas pats pareiškėjas ar prekių ženklo savininkas. Valstybinis patentų biuras gali, tačiau neprivalo priminti apie artėjantį prekių ženklo galiojimo termino pasibaigimą.

 

ISPĖJIMAS: trečiųjų asmenų, kurie neturi įgaliojimo jus atstovauti registruojant prekių ženklą, kvietimai mokėti mokesčius gali būti apgaulingi.

 
 
PREKIŲ ŽENKLŲ APSAUGA UŽSIENYJE

Kaip užsienyje užregistruoti Lietuvoje sukurtą prekių ženklą?

Norėdami įregistruoti Europos Sąjungos prekių ženklą, galiojantį visoje Europos Sąjungos teritorijoje, turite laikytis Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos nustatytų reikalavimų.

 

Norėdami įregistruoti ženklą per tarptautinės registracijos procedūrą, turite laikytis Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos nustatytų reikalavimų.

 

Norėdami įregistruoti prekių ženklą užsienio valstybėje, turite laikytis tos valstybės teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Paprastai išsamią informaciją apie ženklo registracijai keliamus reikalavimus galima rasti atitinkamos valstybės pramoninės nuosavybės tarnybos interneto svetainėje (tarnybų interneto svetainių sąrašas).

Ar, registruojant prekių ženklą užsienyje, galiu gauti prekių ženklo registravimo išlaidų kompensaciją?

Ne, Lietuvos Respublikos teisės aktai nenumato prekių ženklo registravimo užsienyje išlaidų kompensavimo.

 

Tinklapyje atsakoma į bendro pobūdžio paklausimus. Savo asmeninį klausimą galite atsiųsti užpildydami žemiau esančią klausimų formą, į kurį atsakymą gausite jūsų pateiktu elektroniniu paštu.
Vardas *
Pavardė *
Adresas
Įmonė
Įmonės kodas
Telefono nr.
El. paštas *
* Privalomi laukai
    
Išsirinkite temą
Jūsų klausimas-pasiūlymas *
Įveskite tekstą paveikslėlyje *