Herbas  VPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
LT - Elektroninė blyksinti avižėlė
EN - Electronic fashing fishing jig
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL.    (2015.01): A01K 85/00
Patentas / Patent
(11) Patento numeris / Number of the document 6260
(13) Dokumento rūšis / Kind of document B
(21) Paraiškos numeris / Application number 2014 054
(22) Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2014-04-01
(41) Paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the application 2015-10-26
(45) Patento paskelbimo data / Date of publication of patent 2016-04-11
Pareiškėjas / Applicant
(71) KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS, K. Donelaičio g. 73, 44029 Kaunas, LT
Išradėjai / Inventors
(72) Linas SVILAINIS, LT
Vytautas DUMBRAVA, LT
Andrius CHAZIACHMETOVAS, LT
Savininkas / Grantee
(73) KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS, K. Donelaičio g. 73, 44029 Kaunas, LT
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74) Aurelija ŠIDLAUSKIENĖ, Dr. V. Šidlauskas ir partneriai, UAB, K. Būgos g. 29, LT-44326, Kaunas, LT
Pavadinimas / Title
(54) Elektroninė blyksinti avižėlė
  Electronic fashing fishing jig
Paskutinis metų mokestis sumokėtas/ Last renewal fee paid
(xx) Mokėjimo data / Date Galiojimo metai / Year of renewal Suma / Amount
(xx) 2018-03-21 5 115.00 EUR
Kitas metų mokestis / Next renewal date
(xx)    2019-04-01
Informacija atnaujinta 2018-04-20 | 22:00:01