Print icon
LITOFOLIA TaxFree REFUND     [fig]
Prekių ženklas / Trade mark
 
(210) Paraiškos numeris / Application number 2014 0097
(220) Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2014-01-17
(111) Registracijos numeris / Registration number 70026
(151) Registracijos data / Registration date 2014-11-25
(181) Galioja iki / Expire 2024-01-17
(450) Registracijos paskelbimo data, biuletenio Nr. /
Date of publication, bulletin No.
2014-12-29, 2014/12
  Statusas / Legal status Registruotas / Granted
 
Ženklo vaizdas / Reproduction of the mark
(540) LITOFOLIA TaxFree REFUND     [fig]
 
(531) Vienos klasifikacijos indeksai /
Indication of Vienna Classification
26.1, 27.5, 29.1
 
Apsaugotos spalvos / Indication concerning colors claimed
(591) violetinė, balta
Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos klasių numeriai, prekių ir (ar) paslaugų pavadinimai /
Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services
(511)
36 finansinės paslaugos, tarp jų pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio keleiviui paslaugos, pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo konsultacijos, informacija apie pridėtinės vertės mokesčio grąžinimą, čekių patikrinimas; pinigų keitimas, pinigų pervedimas, grynųjų pinigų operacijos, čekių išdavimas.
 
Ženklo savininkas / Holder of registration of the mark
(732)Vardas, pavardė / Name UAB "LITOFOLIJA"
Adresas / Address Kauno g. 36-220, LT-03202 Vilnius
Šalis / CountryLT
 
 
Atstovas / Attorney or representative
(740) Pavadinimas (vardas, pavardė) / Name Marija Lenkutienė
Adresas / Address Patentinių paslaugų centras, UAB, Jono Basanavičiaus g. 11, LT-03108 Vilnius
 
Nesaugomi ženklo elementai / Disclaimer
(526)
 
Parodos prioritetas / Exhibition priority
(230) Data, šalis/Date, country
 
Konvencinis prioritetas / Convention priority
 
 
Paraiškos, paduotos užsienio patentų tarnybai /
Data relating to the application filed with foreign patent office
(641) Numeris, padavimo data, šalis /
Number, date of filing, country